Anna Kiessling

Anna Kiessling

Lektor

Om mig

Jag är docent i kardiologi och specialist i kardiologi och internmedicin, universitetslektor i medicinsk pedagogik med inriktning  klinisk undervisning, samt ledamot i Pedagogiska Akademin vid KI.

Jag har flera ledningsuppdrag inom KI så som akademisk ledare för KI:s övergripande kvalitetsarbete, projektledare för att ta fram ett sexårigt läkarprogram, samordnare för Rekryteringsutskottets pedagogiska bedömargrupp samt projektledare för KI i Vinnovaprojektet MERUT som samordnas inom projektet Stärka KI:s strategiska samverkanskapacitet (SKISS). Sedan hösten 2018 är jag även vetenskaplig sekreterare i den internationella priskommittén för Karolinska Institutet Prize for Research i Medical Education (KIPRIME).

På institutionsnivå är jag grundutbildningsansvarig (GUA), samt ledamot i nämnden för forskarutbildning på KI DS samt ledamot Danderyds sjukhus FoUU-kommitté.

På på nationell nivå är jag sedan 2012 arbetsgruppsordförande för Preventiv kardiologi och levnadsvanor inom Svenska kardiologföreningen samt sedan 2015 projektledare för Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojektet som på uppdrag av Socialstyrelsen stödjer implementering av de nationella riktlinjerna för förebyggande och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Projektet omsätter cirka fyra miljoner kronor per år. Från 2020 är jag även ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kommitté för prevention och folkhälsa.

På internationell nivå är jag sedan 2013 nationell koordinator för kardiovaskulär prevention inom europeiska kardiologföreningen (European Society of Cardiology).

 

Forskningsbeskrivning

Jag är forskargruppsledare och innehar flera forskningsanslag som huvudsökande och har fyra avslutade huvudhandledarskap samt tre pågående. Jag har 45 vetenskapliga orginalpublikationer inom två forskningsspår. Min forskning har fokus på kardiovaskulär prevention med tonvikt på implementering av evidensbaserade metoder och jämlik hälsa respektive på medicinsk pedagogik med tonvikt på professionellt- och interprofessionellt lärande i hälso- och sjukvårdskontext. Beslutsfattande i samband med hälsa och sjukdom är komplext och den vetenskapligt grundade kunskapen på området är begränsad. Forskargruppens olika projekt syftar till att med utgångspunkt i akutsjukvården studera kardiovaskulär prevention och kliniskt beslutsfattande samt hur detta kan implementeras och läras från novis till expertnivå.

Kvalitet och korrekthet i besluten både hos patienter och yrkesverksamma är ofta helt avgörande för det medicinska resultatet på kort och lång sikt. Det centrala målet för forskargruppen är att förstå komplexiteten i beslutsfattandet när det gäller lärande, prevention och handläggning av sjukdomar. Vi använder klassisk och ny metodik, inklusive randomiserade kontrollerade kvantitativa studier, enkätstudier, kvalitativa och mixed metoder samt megavariat statistik, Projektion to Latent Structures (PLS).

Pedagogiska meriter

Jag har sammanlagt mer än 16 veckors formell pedagogisk utbildning och en bred erfarenhet av undervisning inom student-, forskar-, fort- och vidareutbildning samt inom betendeförändringsstöd och hälsofrämjande patientutbildning. Jag har expertis inom området bedömning av pedagogisk skicklighet samt systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer. Jag har drivit ett flertal större och mindre pedagogiska utvecklingsuppdrag på både kurs, program och övergripande KI/SLL nivå. Till exempel utvecklat en valbar kurs på läkarprogrammet i kliniskt beslutsfattande (Clinical reasoning) som vidareutvecklade det patientbaserat lärande genom att inkludera en återkommande strukturerad reflektion om och HUR man fattar kloka beslut och VARFÖR. Jag har mer än femton års erfarenhet av pedagogiska ledningsuppdrag inom både KI och Stockholms läns landsting. Jag bedriver även forskning inom medicinsk pedagogik och har över femton internationella publikationer inom det fältet, två avslutade huvudhandledarskap och ett pågående inom området lärande i akutsjukvård.

Mitt avhandlingsarbete innehöll en randomiserad kontrollerad pedagogisk interventionsstudie med case-metodik för primärvårdsläkare. Vi visade signifikanta kostnadseffektiva effekter på mortalitet hos patienterna.

 

Utbildning

Läkarexamen 1982 Specialist i internmedicin 1991 Specialist i kardiologi 1993 Medicine doktorsexamen 2005 Docent i kardiologi 2015

Akademiska priser och utmärkelser

KI:s Pedagogiska pris 2019

Ledamot i Pedagogiska Akademin, KI - En belöning och ett erkännande för excellenta insatser inom utbildningen på Karolinska Institutet.

Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). En internationellt erkänd utmärkelse för excellens i klinisk kardiologi och eller forskning med ett djupt intresse av kardiovaskulär medicin

Utsedd av Svenska Kardiologföreningen till Sveriges nationella koordinator för kardiovaskulär prevention (NPC) i The European Association of Cardiovascular Prevention (EAPC) inom the European Society of Cardiology (ESC).

Loading bibliometrics...