0451.jpg

Anna Jervaeus

Assisterande lektor

Telefon:
Mobil:
070-2642039

Om mig

Jag är sjuksköterska sedan 2003 och har en magister i global hälsa. Min kliniska erfarenhet är företrädesvis från cancersjukvård.

Efter doktorsexamen i maj 2014 har jag nu en tjänst som biträdande lektor på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet. Arbetet har inneburit och innebär handledning, undervisning och examinering på sjuksköterskeprogrammet, olika terminer samt på specialistsjuksköterskeprogrammet i onkologi, barn och ungdom samt distrikt. Från juni 2021 är jag docent i omvårdnad.

Jag är delaktig i flera forskningsprojekt (se nedan för mer information) och jag tillhör forskargruppen Wengström group https://ki.se/nvs/wengstrom-group.

Under 2016 och 2017 arbetade jag som koordinator i Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V). Programmet arrangerar ett bredd utbud av lärandeaktiviteter för doktorander inom vårdvetenskap och som dessutom erbjuder samlingsplatser för utbyte av erfarenheter och nätverkande.

Från januari 2021-december 2022 var jag biträdande programdirektor för specialistsjuksköterskeprogrammen vid Avdelningen för omvårdnad. Programdirektor (PD) har, på delegation från prefekt eller kommittén för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå, ett KI-övergripande ansvar för det löpande arbetet på programmet inklusive kvalitetsansvar och samordning av programmets ingående kurser. https://medarbetare.ki.se/programdirektorer

Under 2022 erhöll jag ett större forskningsanslag från Cancerfonden så under de kommande tre åren kommer jag arbeta heltid med forskning, se nedan.

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2014 på en avhandling med titeln: Being young with a cancer experience Health-related quality of life with special focus on independence and sexuality.

Ett av de forskningsprojekt jag deltar i är ett screeningprojekt (Screening of Swedish Colons, SCREESCO) där 18 landsting ingår. Arbetsuppgifterna är fokuserade på deltagarupplevelser i screeningprogrammet och innebär datainsamling (både kvalitativ och kvantitativa data), analys och manusskrivande samt arbete med att söka anslag. Jag har varit huvudansvarig för en datainsamling där ett flertal enkäter ingår som bl a mäter oro, ångest hos de som valt att delta respektive de som valt att inte delta, hur de resonerade kring beslutsfattandet samt förmåga att ta till sig hälsoinformation (hälsolitteracitet). Denna data är publicerad och projektet fortsätter nu genom utformning av ett beslutstöd för de som bjuds in till screening. Beslutstödet är tänkt att kunna användas i flera screeningprogram i Sverige. För detta projekt har erhållits nästan 4 miljoner kr från Cancerfonden.

 

Ett annat forskningsprojekt jag arbetat i är OptiTrain och huvudsyftet med den randomiserade kontrollerade studie har varit att, hos kvinnor med bröstcancer och under pågående behandling med cytostatika, jämföra effekten av olika träningsprogram innehållande styrketräning och/eller uthållighetsträning. Syftet var också att jämföra effekten av ovanstående träningsprogram för att undersöka om det påverkar det fysiskt och/eller psykiska välbefinnandet hos dessa kvinnor. Det finns publikationer från detta projekt i min publikationslista.

 

Från hösten 2019 är jag involverad i ett annat projekt avseende återhämtning och behov av stöd efter aneurysmal subarachnoidalblödning.

Kort bakgrund: Vårdkedjan i Sverige för patienter med aSAH skiljer sig från den som gäller för patienter med ischemisk stroke, aSAH-patienter vårdas på neurokirurgiska kliniker, en del patienter får rehabilitering i efterförloppet, men detta gäller inte alla. Dessa patienter är heller inte inkluderade i det svenska strokeregistret, Riks-Stroke, deras uppfattning om vårdens kvalitet, upplevd hälsa och behov av stöd i efterförloppet följs därmed inte upp. Påfrestningen för närstående till dem som insjuknat i aSAH är ett relativt outforskat område, trots att det är känt att relationer med närstående har en stor betydelse för patientens förmåga till återhämtning.

Syftet med studien är att beskriva återhämtningen och behovet av stöd det första året efter aneurysmal subarachnoidalblödning hos både patienter och närstående, vilka deltagit i intervjuer. Vi har studerat detta utifrån olika syften, ett arbete är publicerat och ett annat under review just nu.

 

Från våren 2021 har jag också inlett samarbete med andra forskare i Sverige och Seattle kring ett stödprogram för unga som drabbas av cancer. Programmet kallas PRISM (Promoting Resilience in Stress Management) och vi har översatt och anpassat det till svenska förhållanden. Det har pilottestats och piloten utvärderas just nu. Programmet är tänkt att kunna genomföras genom digitala vårdmöten, och vi har inlett samarbete med Göteborg för att genomföra projektet i större skala. 

 

Pedagogiska meriter

Handledning och examination av examensarbeten, grund- och avancerad nivå, 2014-pågående

Färdighetsträning och examination av kliniska moment, 2014-2017

Halvtidsbedömningar samt seminarieledare under verksamhetsförlagd utbildning, 2014-2017

Undervisning i vetenskaplig teori och metod, grund- och avancerad nivå, 2014-2023

Kursansvarig Omvårdnad vid cancersjukdom, valbar kurs, 7.5 p grundläggande nivå, 2015-2017

Examinator Omvårdnad inom hematologisk vård, 7.5 p avancerad nivå, 2017 

Kursansvarig Vetenskaplig teori och metod, avancerad nivå, 7.5 p, 2020-2023

Utbildning

 • Sjuksköterskeexamen från Institutionen för omvårdnad, Lunds universitet, 180 (120) poäng, 2000-2003
 • Medicinsk antropologi, Lunds universitet, 7,5 (5) poäng, 2005
 • Hematologi, Linköpings universitet, 15 (10) poäng, 2006
 • Medicine magisterexamen med huvudområdet global hälsa, Karolinska Institutet, 60 poäng, 2009-2010
 • Forskarutbildning, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet, 2010-2014. Avhandlingens titel: Being young with a cancer experience Health-related quality of life with special focus on independence and sexuality
 • Grundläggande högskolepedagogik, Karolinska Institutet, 2014
 • Introduktionskurs för forskarhandledare, Karolinska Institutet, 2016
 • Pedagogik för forskarhandledare, Karolinska Institutet, 2017-2018
 • Integrativ omvårdnad, 7,5 poäng, Karolinska Institutet, 2018
 • Fördjupning i högskolepedagogik, Karolinska Institutet, 2021-2022
 • Framtidens akademiska ledare, ledarskapsprogram, 2023- pågående

Akademiska priser och utmärkelser

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor: Nominerad till Årets bästa avhandling inom pediatrisk omvårdnad 2014