Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt syftar till att utvärdera effekten av problemlösningssamtal med arbetsplatsinvolvering i primärvården för personer som är sjukskrivna på grund av stressrelaterade diagnoser, mild till måttlig depression och/eller ångest. Vidare kommer projektet undersöka sambandet mellan psykosociala faktorer samt balans mellan arbete och fritid och låg grad av sjukskrivning. Anställda i riskzon för framtida sjukskrivning kommer intervjuas om hindrande och möjliggörande faktorer för att vara i arbete.

Projektet kommer med kvalitativa och kvantitativa metoder belysa aspekter av att arbeta med symtom och bli sjukskriven på grund av stressrelaterade diagnoser, mild till måttlig depression och/eller ångest.

Utbildning

Sjukgymnastutbildning (180 hp), 2007-2010. Göteborgs Universitet.

Master of Science (60 hp), huvudområde fysioterapi 2021. Göteborgs Universitet.