Anna Falk

Anna Falk

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Doktorandprojekt: 

Depression och postoperativt delirium hos hjärtkirurgiska patienter

Depression är vanligt hos patienter med hjärt-kärlsjukdom och är en oberoende riskfaktor för död efter kranskärlskirurgi. Depression är också en prediktor för postoperativt delirium (POD) som är en vanlig och allvarlig komplikation efter stor kirurgi. POD innebär en tillfällig störning av uppmärksamhet och medvetenhet där psykotiska symtom som hallucinationer och vanföreställningar kan förekomma. Sambandet mellan depression och POD är sparsamt studerat hos patienter som genomgår hjärtkirurgi. Viktiga faktorer som särskiljer hjärtkirurgi från annan stor kirurgi är att patienterna är kopplade till en hjärt-lungmaskin och att kroppens egen hjärt-lungcirkulation stängs av. Detta verkar öka risken för POD.

Det övergripande syftet med forskningen är att studera sambandet mellan depression och POD. Vi vill också studera sambandet mellan depression och långtidsöverlevnad efter hjärtkirurgi. För att få veta mer om patientgruppens egna upplevelser utförs även intervjubaserade studier. Ett eventuellt samband mellan depression och POD vid hjärtkirurgi och biomarkörer för inflammation, järnbristanemi och hjärnskada kommer att undersökas.