Anna Ek

Anna Ek

Senior forskare

Klinisk relevans och patientnytta är en självklarhet i min forskning. Jag har genomfört och utvärderat 5 omfattande studier för att ta reda på vilket stöd vi ska ge familjer med barn med fetma.

Om mig

Min forskning har framför allt fokuserat på tidiga interventioner för att förebygga eller behandla fetma tidigt i livet. Mitt intresse för fetma hos barn var stort redan innan jag tog min dietistexamen från Uppsala Universitet 2004. En fördjupad kunskap och förståelse för komplexiteten av fetma har därefter byggts upp under 15 års arbetslivserfarenhet inom både klinisk verksamhet och forskningsarbete.

Jag har varit involverad i flera omfattande studier, varav fem randomiserade kontrollerade studier: AB-ISS - som undersökte effekten av idrottsläger för barn med fetma, Early STOPP - en preventionsstudie av barnfetma tidigt i livet, en enkätvalideringsstudie med 25 förskolor i Stockholms län, SCAMPI – en appbaserad intervention som undersökte om vi kan öka vuxnas fysiska aktivitet genom aktiv transport, MoM - som undersökte tidig barnfetmabehandling med fokus på föräldraskap, samt det EU finansierade projektet Mer och Mindre Europa där behandlingsmodellen MoM nu testas på barn med övervikt och fetma från yngre åldrar i tre länder. Jag intresserar mig även för kvalitativ forskning som ett led i att förstå hur vi stärker vårdkedjan kring barn med fetma från tidig ålder där vi tar hänsyn till både familjernas och vårdpersonalens perspektiv.

Klinisk relevans och patientnytta är en självklarhet för mig i min forskning, det är det som motiverar mig till att forska.

Forskningsbeskrivning

MoM studien startade 2011 som jag tillsammans med PI Paulina Nowicka, min huvudhandledare, genomförde under min doktorandtid 2012-2016. I MoM studien ville vi undersöka effekterna av tidig behandling av fetma. I studien jämförde vi standardbehandlingen som erbjuds vid BUMM i Region Stockholm med ett strukturerat föräldrastödsprogram vars var fokus var att förbättra föräldrars strategier, såsom uppmuntran och gränssättning, när de vill lära sina barn nya vanor. I studien deltog 177 familjer med barn i 4-6 års ålder med fetma. Familjerna remitterades från BVC, BUMM och skolhälsovården i hela Stockholms län. Just nu pågår en fyraårsuppföljning av studien. Aktuell information om MoM finner du här.

Barns ätbeteende och föräldrars agerande i matsituationer med barnet är ett intressant forskningsområde av stor betydelse vid fetma. Under min doktorandtid validerade jag två enkäter som vi använder i MoM för att mäta barns beteenden och hur dessa upplevs av föräldrarna: The Child Eating Behaviour Questionnaire, som mäter barns ätbeteende (Ek et al, IJBNPA 2015) samt the Lifestyle Behaviour Checklist, som mäter hur föräldrar upplever barns beteenden och hur säkra de själva är på att kunna hantera barnens beteenden (Ek et al, PLOS One 2016). Inom MoM fortsätter vi att titta på barn och föräldrars beteenden och dess betydelse för hälsosamma vanor och en hälsosam viktutveckling.

Att hitta metoder som stödjer hälsosamma vanor men som även är lätta att använda och delta i är ett högst relevant forskningsområde. Under min postdoktorstid hos Marie Löf, Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), var jag projektkoordinator för studien The Smart City Active Mobile Phone Intervention (SCAMPI). I SCAMPI utvecklade vi en mobilapplikation vars syfte var att motivera till aktiv transport som ett sätt att öka fysisk aktivitet hos vuxna. Totalt deltog 254 vuxna ifrån Stockholms län under 6 månader. Vi utvärderar nu resultaten av SCAMPI.

Som projektkoordinator för MoM Europa får jag nu vara med om när MoM genomförs i tre olika länder. Genom det EU-finansierade projektet Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP), genomför vi nu en randomiserad kontrollerad studie i Sverige, Rumänien och Spanien för att testa om tidig behandling för barnfetma hjälper familjer med barn 2-6 år gamla med övervikt och fetma. Hälften av familjerna kommer att erbjudas den vård som vanligtvis ges till familjer med barn med övervikt och fetma. Den andra hälften av familjerna kommer istället att delta i MoMs föräldrastödsprogram. Efter programmet får familjerna tillgång till mobilapplikationen MINISTOP, som har utvecklats och utvärderats av Marie Löfs grupp, för att se om en mobilapplikation kan förlänga effekten av de livsstilsförändringar familjerna genomförde under föräldraprogrammet.

Parallellt med min forskning utbildar vi vårdgivare i MoM programmet. Detta spår har lett mig in på implementeringsforskningens bana. I framtida studier kommer jag således att utvärdera genomförandet och acceptansen av nya behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården.

Utbildning

Utbildning

2004 Fil.kand. i dietetik, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala Universitet

DOKTORSUTBILDNING

2016 Med. Dr. i pediatrik, Karolinska Institutet, CLINTEC, Enheten för pediatrik.

Huvudhandledare: Paulina Nowicka

Titel på avhandling: Early obesity: family-based risk factors and treatment interventions.

POSTDOKTOR

2016-2019 Karolinska Institutet, CLINTEC, Enheten för pediatrik

Handledare: Paulina Nowicka

2016-2018 Karolinska Institutet, BioNut

Handledare: Marie Löf

Loading bibliometrics...