Ann-Sofie Backman

Ann-Sofie Backman

Adjungerad adjunkt

Överläkare, profilering Ärftlig GI cancer och IBD Karolinska, Solna, Studierektor för kursen i Klinisk medicin, Internmedicin, Solna, 48 hp T 5-6 på läkarprogrammet.

Om mig

 Ann-Sofie Backman gjorde sin grundutbildning till läkare på Karolinska Institutet 1991-1997 med ett uppehåll för utbyte inom emergency medicine och intensive care på Mayokliniken, Rochester, USA 1996. Det första vikariatet var på Skadepoliklinikken i Trondheim samma år. AT tjänstgöringen gjordes i Falun och efter detta startade hon år 2000 i det då nyetablerade akutläkarprojektet på Södersjukhuset. Avhandlingsarbetets frågeställningar utgick från akutvårdsorganisationen och kartlade akuta sökorsaker till akut och primärvård.

2006 anställdes hon på Gastromottagningen Karolinska universitetssjukhuset och disputerade 2010 och blev specialist i Internmedicin samma år och specialist i gastroenterologi 2012. Därefter följde en profilering mot ärftlig magtarmcancer (ex FAP och Lynchs syndrom) där forskningsfrågor lyfts från den kliniska vardagen. 

Biträdande överläkare 2017, Överläkare i gastroenterologi och hepatologi 2018. Under jan-aug 2019 var hon tf patientflödeschef för Ärftlig cancer, BES, Tema cancer, och från och med hösten 2019 Tumörgruppsansvarig för ärftliga gastrointestinala syndrom på samma enhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsbeskrivning

Patienter med Lynch syndrom (LS) har en kraftigt ökad risk att drabbas av kolorektal cancer (tjocktarmscancer) i ung ålder (<50 år). LS patienter erbjuds därför årliga koloskopier för att upptäcka tidiga cancerförändringar i preventivt syfte. En koloskopi (tjocktarmsundersökning med slang) kan dock aldrig garantera upptäckt av tidig cancer med 100% utan är alltid beroende av teknisk kvalitet, tarmens rengöringsgrad och undersökaren. Hitills finns inget tolerabelt medicinskt preparat som skulle kunna vara motiverad för en större patientgrupp för förebyggande behandling för att undvika utveckling av tidig snabbväxande cancer, vilket ytterligare skulle öka patienternas trygghet. Aspirin har visat sig minska kolorektal cancer och polyputvecklingen i denna grupp med 50-60% men har en biverkningsprofil som innefattar gastrointestinala besvär där magtarmblödning är den allvarligaste biverkan. Det är därför svårt att motivera unga personer att ta aspirin profylaktiskt då man bör äta detta livslångt för att uppnå tillräcklig preventiv effekt. Mesalamin/5-ASA är en vältolererad farmakologisk substans som används för livslång behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom. Det finns studerade farmakokinetiska likheter med aspirin vilket skulle möjliggöra samma preventiva effekt på kolorektal cancer utan aspirins biverkningar. Detta är en studie mellan flera europeiska center (Österrike, Polen, Israel, Tyskland, Österrike, Nederländerna samt Sverige). Sverige har en mycket väl organiserad unik verksamhet som nationell onkogenetisk nod/Mottagningen för ärftlig tarmcancer vid Karolinska universitetssjukhuset. Den planerade studien som förväntas startas under 2018 med finansiering från Vetenskapsrådet är en randomiserad, 3-armad dubbelblind fas II klinisk behandlingsstudie som syftar till att jämföra 2400mg 5-ASA (Mezavant), 1200mg 5-ASA mot placebo hos LS patienter under en två års lång behandlingsperiod.  540 genbärare av MMR genen utan aktuella synliga cellförändringar i tarmen (inkluderande patienter med endoskopiskt avlägsnade polyper) kommer randomiseras 1:1:1 varav planerat 50 st i Sverige. Behandlingstiden är två år. Randomisering och inkludering kommer ske i samband med årlig koloskopi som redan idag erbjuds i klinisk praxis. Studien kommer inte påverka ordinarie intervall och kontroll av tarmen. Prov från serum och feces (blod och avföring) kommer analyseras med avseende på biomarkörer och för att bedöma fördragsamhet med studiepreparatet. Biopsier kommer tas vid koloskopi år två samt i händelse av cellförändring. Studiedeltagarna följs med regelbundna telefonsamtal och klinisk kontroll under studien. En 50% reduktion av nya cellförändringar/polyper  är förväntad. Sex år efter terapins avslutande kommer en telefonuppföljning att göras. Genom att kunna klargöra Mesalamins preventiva förmåga av kolorektal cancer, tolerabilitet och effekt vid Lynch syndrom kommer vi kunna att göra en stor vulnerabel ung population en stor tjänst.

Maj 2019 registrerade hon Sophie Walton Bernstedt som doktorand med avseende på att studera Lynch syndrom i en svensk population och juni 2019 registrerades Martin Måhl med fokus på FAP, kirurgiska komplikationer och epidemiologi.

Pedagogiska meriter

Undervisningen av läkarstudenter är en grundbult i det dagliga arbetet och intresset startade i samband med en mentorsutbildning på Södersjukhuset. Hon verkade initialt från 2006 som undervisningsansvarig på Gastro men intresset av undervisningsfrågor växte och 2011-2013 verkade hon som amanuens för kursen i Internmedicin och sedan januari 2014 är hon studierektor för kursen i Solna. När hon tillträdde var hon den yngsta på den posten och enda kvinnan sedan > 20 år.

Hon utsågs som bästa pedagogiska handledare av kursen år 2012. Samma år drev hon en interprofessionell studentmottagning på öppenvården på Gastromottagningen i Solna.

Utöver grundkursen undervisar hon om "Gastrointestinala hormoner och matsmältningen" för preklin T2, sedan 2010,  samt håller sedan 2010 i en kurs i "Akut och kronisk gastrointestinal blödning och buksmärta" för T11, en integrerad kurs i medicin och kirurgi som är AT-förberedande på 7,5 hp."

Utvecklat och projektlett introduktion av Team based learning inom Gastroenterologi och hepatologi vilket inneburit ett förbättrat användande av kompetensen på site Huddinge och site Solna i grundutbildningen.

ST studierektor för Gastroenterologi och hepatologi Karolinska universitetssjukhuset maj 2016-dec 2018

Att pröva olika former av studentaktiverande tekniker i seminarier och föreläsningar samt i kliniken under den verksamhetsförlagda utbildningen är en drivkraft och en utmaning i sig, där belöningen är  att följa studenternas utveckling genom utbildningen till målet som färdiga läkare.

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning

Leading for change, ledarskapsutbildning för ST studierektorer, KI 2018-2019

Forskarhandledningskurs, KI 2017

Framtidens pedagogiska ledare, KIs ledarskapsutbildning 2015-2016

Forskarskolan i klinisk epidemiologi 2004-2006.