Om mig

Professor i omvårdnad, Med dr, leg sjuksköterska och ledare för forskargruppen I-CARE vid sektionen för omvårdnad och ämnesansvarig i omvårdnad.

Forskningsbeskrivning

Utgångspunkt i min forskning är den salutogena grundtanken som fokuserar hälsa, friskfaktorer och resurser samt subjektiva värderingar. Forskningen består av metodologiska och kliniska studier om patientrapporterade data såsom livskvalitet, välbefinnande, symtom och vårdtillfredsställelse i samband med olika sjukdomstillstånd. Det finns en mängd individuella faktorer som påverkar hur en person upplever sin situation i samband med sjukdom. En betydande faktor är individens förmåga att hantera påfrestande situationer, benämnt känsla av sammanhang (Kasam), vilket återspeglar individens förhållningssätt utifrån hur begripligt, hanterbart och meningsfullt livet ter sig. Kasam-formuläret ingår i många av mina studier av såväl metodologisk som kliniska karaktär. I ett flertal studier utvärderas effekten av en interaktiv app för rapportering av symptom och besvär i realtid med tillgång till egenvårdsråd i grupper av patienter med olika cancerdiagnoser och hos äldre med hemsjukvård och på äldreboenden. Appen är utvecklad i samarbete med institutionen LIME på KI. Projekten utgår från vår Participatory Care Model vilket innebär att patienternas perspektiv och preferenser blir ett naturligt inslag i den direkta vårdverksamheten. Detta medför ett paradigmskifte i hälso- och sjukvårdens organisation som kräver integration av personperspektiv och professionskunskap.

Pedagogiska meriter

Omfattande erfarenhet av utbildning på alla nivåer och erfarenhet från flera lärosäten, i form av utveckling av utbildnings- och kursplaner, kursansvarig och examinator och pedagogisk utveckling. Har omfattande erfarenhet av handledning och examination på alla nivåer.Haft flertal ledande positioner med ansvar för utbildning såsom ledamot i flera lärosätens högskole- eller fakultetsnämnder och prodekan. Har 2012-2015 varit  ledamot i Utbildningsstyrelsen på KI och är ledamot iUtbildningsrådet KI/SR.

Har haft flertal externa uppdrag tex granskning av examensarbeten, sakkunnig vid tillsättning av lärartjänster och nu allra senast som ledamot i bedömningsgruppen på UKÄ i utvärderingen av specialistsjuksköterskeprogrammen.

Har författat kapitel i lärobäcker och varit redakör samt medverkat i ett flertal pedagogiska utvecklingsprojekt. 

Utbildning

Leg sjuksköterska 1978

Specialistsjuksköterskeutbildning medicin och kirurgi 1982

Specialistsjuksköterskeutbildning onkologi 1988

Med dr 1995