Skip to main content

Om mig

Logoped sedan 1985, disputerade vid KI 1997 inom området röstfunktion och röstproblem hos barn. 2003-2013 lärare vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet. Startade och ansvarade för logopedutbildningen vid Linköpings universitet mellan 2003 och 2011. Docent i logopedi vid Linköpings universitet 2008 och överflyttad till KI 2014.  

Kliniskt arbete har huvudsakligen inriktats på utredning och behandling av barn med röst-, tal- och oralmotoriska avvikelser.

Även intresserad av pedagogisk utveckling och interprofessionellt lärande (IPL).

Forskningsbeskrivning

Forskningsområden

Forskningen är inriktad på två områden, dels svårigheter och bedömningskriterier för barn med olika art och grad av sensomotoriska talsvårigheter och taldyspraxi och dels röstfunktion och röstproblem hos barn relaterat till individuella faktorer och miljöpåverkan.

Målsättning för aktuella projekt är att:

 • beskriva barns och vuxnas uppfattning om ljud- och kommunikationsmiljö på förskola och därefter utveckla ett utbildningsmaterial anpassat för åldergruppen
 • utveckla metoder för bedömning av motoriska talstörningar hos barn

 • undersöka andnings- och röstfunktion och funktionella strategier hos personer med höga ryggmärgsskador

 • undersöka komorbiditet med motoriska störningar hos barn med misstänkt respektive dianostiserad ASD
 • beskriva oralmotorisk funktion hos prematura barn vid 5-6 år jämfört med normaldata för motsvarande åldrar
 • akustiska, anatomiska och fysiologiska aspekter på kulning

Nationella och internationella samarbetsprojekt

 • I samverkan med forskare i Finland och Island genomförs projektet ”How does it work? Voice, speech and communication” där barn och förskollärare intervjuats om ljudmiljön på förskolan (Nordplus Horizontal 2012- HZ 2012_1a-30063). Arbetet leds av Valdís Jónsdóttir, Island, och Leena Rantala, Finland, medverkar också.
 • Samverkar kring utveckling av orofacial sensomotorisk bedömning, Nordiskt Orofacialt Test, http://www.mun-h-center.se/information-och-utbildning/not-s/ med Merete Bakke, Tandläkarhögskolan, Danmark, Pamela Åsten, Tako-senter, Norge, Lotta Sjögreen, Mun-H-Center, Johanna Norderyd, Odontologiskt kompetenscenter, Jönköping  
 • Medverkar i det nationella kvalitetsregistret CPUP 
 • Akustik, anatomi och fysiologi vid kulning i samarbete med Robert Eklund, Linköpings Universitet, Anna-Maria Laukkanen och Tero Ikävalko, Universitetet i Tammerfors, Ahmed Geneid, Helsingfors Universitetsjukhus, Fanny Pehrson, Mora.
 • Andning och röstfunktion hos personer med höga ryggmärgsskador. Arbetet leds av Kerstin Johansson, Karolinska Universitetssjukhuset

Pedagogiska meriter

Medverkar i projektgruppen för interprofessionellt lärande på KI.

Utbildning

Undervisningsområde

 • Ledamot av Utbildningsrådet vid Enheten för logopedi
 • Ansvarar för följande kurser på Logopedprogrammet:

- Introduktion till logopedi, 6hp, T1

- Medicin 2, 4,5 hp, T2

Handleder examensarbeten i logopedi på avancerad nivå inklusive masterexamen. Handleder tre doktorander (huvudhandledare för logopederna Susanne Rex och Åsa Mogren, bihandledare för logoped Ann Malmenholt).

Loading bibliometrics...