Skip to main content

Anna Ilar

Forskarstuderande

Om mig

Jag doktorerar vid Institutet för Miljömedicin, divisionen för Epidemiologi. Min huvudhandledare är Lars Alfredsson och mina bihandledare är Per GustavssonLars Klareskog och Camilla Bengtsson.

Forskningsbeskrivning

Luftburna yrkesexponeringar och risk för ledgångsreumatism 

 

Målet för detta doktorandprojekt är att utforska luftburna yrkesexponeringar och risken att utveckla olika subtyper av ledgångsreumatism. Interaktionen mellan dessa yrkesexponeringar och genetiska faktorer kommer att studeras. 

Ledgångsreumatism är en systemisk autoimmun sjukdom som orsakar kronisk inflammation i ledhinnorna och lederna. De skador som inflammationen orsakar är irreversibla och har en negativ inverkan på ledkapseln, det artikulära ledbrosket och angränsande artärer.

Sjukdomen tros utvecklas genom ett komplext samspel mellan gener och miljöfaktorer, med rökning som den mest kända miljöfaktorn. Med rökning som en stor riskfaktor, samt med den potentiella lunginblandningen i sjukdomsetiologin, finns det ett behov av att utvärdera om andra luftföroreningar också är relaterade till risken att utveckla ledgångsreumatism. Exponeringar av intresse är exponering för kemikalier och olika typer av damm. Sådana studier skulle kunna ge ytterligare förståelse för lungornas roll för sjukdomens uppkomst.

 

Specifika mål för studierna

Studie I Att undersöka sambandet mellan yrke och risk för ledgångsreumatism. Vilka yrkesgrupper är associerade med sjukdomen jämfört med resten av den arbetande befolkningen? Analyser kommer att göras på män och kvinnor separat, och för ACPA+ RA respektive ACPA- RA. Detta doktorandprojekt bygger på den populationsbaserade fall-kontrollstudien EIRA (epidemiologisk undersökning av riskfaktorer för reumatoid artrit).

Studie II Att studera sambandet mellan självrapporterad textildammsexponering hos malaysiska kvinnor under yrkeslivet och risken att insjukna i ledgångsreumatism (ACPA+ RA eller ACPA- RA). Projektet bygger på den Malaysiska fall-kontrollstudien MyEIRA.

Studie III Att undersöka sambandet mellan yrkesexponering för asbest och kvartsdammsexponering och risk att drabbas av seropositiv RA eller seronegativ RA hos män och kvinnor. Projektet bygger på patienter från bl a Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ). En jobb-exponeringsmatris för asbest och kvartsdammsexponering  kommer att knytas till yrkestitlar från Folk- och Bostadsräkningarna från 1960-1990. 

Studie IV Att undersöka sambandet mellan yrkesexponering för organiska dammsorter och risk att drabbas av seropositiv RA eller seronegativ RA hos män och kvinnor. Projektet bygger på patienter från bl a Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ). En jobb-exponeringsmatris för asbest kommer att knytas till yrkestitlar från 1960-2010. 

Studie V Att studera sambandet mellan självrapporterad exponering för mineraloljor hos män och kvinnor under yrkeslivet och risken att insjukna i ledgångsreumatism (ACPA+ RA eller ACPA- RA). Projektet bygger på den svenska fall-kontrollstudien EIRA.

Education

2014 Registrerad doktorand i Epidemiologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2013 Medicine masterexamen (120 hp) med huvudområdet folkhälsovetenskap, inriktning Epidemiologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2011 Kandidatexamen (180 hp) med huvudområdet folkhälsovetenskap, Högskolan i Gävle, Gävle, Sverige

Loading bibliometrics...