Skip to main content
Anette Lohmander

Anette Lohmander

Professor/logoped

Om mig

Jag är utbildad logoped, disputerade 1996 inom området talavvikelser hos barn med LKG-spalt. Avhandlingens titel: Speech in children with cleft palate treated with delayed hard palate closure. Docent i logopedi vid Göteborgs universitet 2003, professor 2007. Sedan dec-08 professor vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Enheten för logopedi, med uppdrag som enhetschef och tjänsten är kombinerad med uppdrag som logoped vid Logopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Leg logoped 1982 och FK i lingvistik och filosofi 1983. Huvudintresset är tal- och kommunikationsstörningar vid läpp-käk-gomspalt (LKG) samt tidig identifiering av prediktorer i joller för senare avvikelser i tal och kommunikation. Programansvarig för logopedprogrammet vid Göteborgs universitet 2000-2008 och vid Karolinska Institutet 2009. Lärarrepresentant i styrelsen för utbildning 2012-2017.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Forskningen är centrerad kring ” Talutveckling och prediktorer för talstörning vid gomspalt, konsekvenser för intervention och utvärdering av behandling” och omfattar longitudinella beskrivningar av tal- och språkutvecklingen hos barn födda med läpp-käk-gomspalt. Särskilt studeras effekten av olika typer av och tidpunkter för gomkirurgi (Scandcleftprojektet), påverkan av öron- och hörselproblem samt kontinuitet och predicerbarhet från joller till tal (TUTH-projektet). Det senare omfattar även barn med hörselnedsättning.

Utveckling av metodik för tvärlingvistisk jämförelse och för bedömning av olika tal- och kommunikationsstörningar ingår och metoder som används är auditivt-perceptuella bedömningar, akustiska och fysiologiska analyser samt enkäter. Utveckling och utvärdering av behandling av talstörningar som syftar till att förbättra talproduktion och kommunikativ förmåga. 

 

Målsättning för projekten är att:

  • utforska tidiga prediktorer och möjligheter till förebyggande åtgärder för att förhindra uppkomsten av senare talstörningar hos personer med gomspalt (kirurgiskt, audiologisk).

  • utvärdera screeningprocedur av joller för tidig upptäckt av riskfaktorer för senare talproblem hos barn med ogynnsamma förutsättningar (t ex gomspalt, hörselnedsättning, cerebral pares).

  • beskriva talutveckling och talstörningar från joller till tal omfattande karakteristik, förståelighet och egen uppfattning) hos personer födda med gomspalt.

  • utveckla metoder för bedömning av strukturellt eller neurogent betingade tal- och kommunikationsstörningar.

  • utveckla och utvärdera behandlingsmetoder för bestående tal- eller kommunikationsstörning  relaterad till orofacial missbildning eller dysfunktion.

Internationella samarbetsprojekt

  • Scandcleft-projektet är en prospektiv randomiserad multicenterstudie av påverkan av metod för gomoperationen på tal, hörsel, bett och tillväxt hos barn med enkelsidig läpp-käk-gomspalt. Koordinerar taldelen i projektet med deltagare från tio behandlingscentra i Sverige, Finland, Norge, Danmark och England.
  • Timing of Primary Surgery in infants with Cleft Palate (TOPS) – en prospektiv studie av talutveckling och hörsel hos barn födda med isolerad gomspalt finansierad av NIH. Medlem av styrgruppen för taldelen av studien med ett stort antal deltagande behandlingscentra i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Brasilien.
  • Prof. Sara Howard, University of Sheffied, redaktörer för en bok med titeln: Speech Production in Cleft Palate: Assessment and Intervention (2011.)
  • Steering group member in the EuroCleftNet aiming for optimum treatment of orofacial clefting and prevention while building research capacity in collaboration with the World Health Organisation (WHO) the European Cleft Organisation (ECO) (2011-2015).
  • Working group member in the Cleft lip and palate target condition for International Consortium for Health Outcomes Measurement ICHOM (2014-2016).

 

Utbildning

Undervisningsområde

Undervisar och handleder inom området tidig utveckling av tal samt tal- och kommunikationsstörningar vid läpp-käk-gomspalt (LKG) inklusive tilläggsproblem såsom öron- och hörselbesvär. Handleder examensarbeten för logopedexamen och masterexamen samt

doktorander (Emilie Hagberg, Marion Lieberman, Ann Malmenholt, Anna Nyman, Anna Persson, Petra Petersson och Birgitta Tengroth vid KI).

I ett kliniskt och pedagogiskt utvecklingsarbete utvecklas hemsidor för information, struktur och träning av talanalys av typiska talavvikelser vid LKG-spalt. För utbildning på grundnivå finns PUMA-LKG och inom klinisk utveckling och forskning ”CLeft palate International SPeech Issues/CLISPI).

Akademiska priser och utmärkelser

Erhöll Medicinska föreningens i Göteborg pedagogiska pris "Pedalen" 1999.

Loading bibliometrics...