Skip to main content
Albertine Ranheim

Albertine Ranheim

Adjunkt

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Disputerat 14.1. 2011 med avhandlingen: Expanding Caring. Theory and Practice intertwined in municipal elderly care vid Linköpings Universitet.

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:382161/FULLTEXT01.pdf

Genom avhandlingsarbetet ligger forskningsintresset på dynamiken mellan teori och praxis i vårdandet. Studierna i avhandlingen visar att teoretisk och praktisk reflektion och bildning av klinisk sensibilitet har förmågan att inspirera till ett vidgat vårdande medvetande. Vissa omvårdande handlingar kan fungera som verktyg för ett kultiverande av närvaro, öppenhet och följsamhet. Resultatet av delstudier visar en vidgad observationsförmåga, uppmärksamhet och känslighet i omvårdnaden samt en ökat teoretisk anknytning genom reflektion. Vårdandet kan få ökad tydlighet och mening genom att sjuksköterskor medvetandegör dess intention och verkan i klinisk praxis. Detta kan i sin tur generera förändringar i förhållande till vårdandets roll i professionen och i hälso- och sjukvården. Studierna visar att det relateras till ett gap mellan organisatoriska restriktioner, styrdokument och tidsfaktorer å ena sidan och sjuksköterskornas vårdande intention å andra sidan; snarare än ett gap mellan omvårdnadsteori och praxis.

 

Forskningsbeskrivning

Postdoktorala projekt:

INES Integrative Nursing Education Program Series. Start Autumn 2019

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-NL01-KA203-060478

 

CAMbrella Projektet- pågående.

CAMbrellaprojektet – vars uppgift varit att föreslå vägval och forskningsprioriteringar inom området – konstaterar att upp till hälften av Europas invånare använder KAM för att tillgodose sina hälsobehov. Också Världshälsoorganisationen (WHO) visar i sin globala atlas över traditionell, komplementär och alternativmedicin att KAM är mycket vanligt i Europa.

Publikationer: 

 • Weaver,C., Shezi,B., Street, R., Ranheim, A., and Falkenberg, T (submitted 2019. BMJ) Balancing the global traditional health agenda and local realities in South Africa: From perspectives to action. 

Yngre barns delaktighet I vårdsituationer. Samarbetsprojekt mellan Mälardalens Högskola, Allmänna Arvsfonden och NOBAB.

Publikationer:

 • Harder, M., Söderbäck, M & Ranheim, A (2018). Significant encounters in childrens’ care. International Journal on Qualitative Studies on Health and Well- Being  Vol 13 https://doi.org/10.1080/17482631.2018.1555421
 • Harder, M., Söderbäck, M & Ranheim, A(2015). Being in care situations with young children presents ambiguous challenges. Nordic Journal of Nursing Research Vol1. 1-6
 • Booklet on the NOBAB project: younger childrens’ participation in healthcare situations. Söderbäck, M, Harder, M & Ranheim, A (2015). ISBN 978-91-637-8643-3

Klinisk Applikationsforskning Projekt titel: ’Existentiellt vårdande i klinisk praxis- applikationsforskning i antroposofisk miljö’. Karolinska Institutet.

Publikationer:

 • Ranheim, A & Arman, M (2014). Methodological considerations and experiences in Clinical Application Research Design. International Practice Development Journal. Vol 24
 • Arman, M, Alvenäng, A, El Madani, N, Hammarqvist, AS & Ranheim, A (2013). Caregiving for existential wellbeing: existential literacy. A clinical study in an anthroposophic healthcare context. International Practice Develpoment Journal.

Andra projekt:

Publikationer:

 • Lärobok: Teoretiska Grunder för Vårdande(2015). Kapitel: Ekologiskt vårdande. Liber Förlag. ISBN 9789147114115
 • Dahlberg, H., Ranheim, A & Dahlberg, K (2016). Ecological Care –Revisiting the original ideas of caring science. International Journal on Studies on Health and Well Being
 • The Routledge handbook of well-being.Chapter: Ecological health care. Routledge and Taylor & Francis, UK 2018

Publikationslista: 

 1. Harder, M., Söderbäck, M & Ranheim, A (2018). Significant encounters in childrens’ care. International Journal on Qualitative Studies on Health and Well- Being  Vol 13 https://doi.org/10.1080/17482631.2018.1555421
 2. Dahlberg, H., Ranheim, A & Dahlberg, K (2016). Ecological Care –Revisiting the original ideas of caring science. International Journal on Studies on Health and Well Being
 3. Harder, M., Söderbäck, M & Ranheim, A (2015). Being in care situations with young children presents ambiguous challenges. Nordic Journal of Nursing Research Vol1. 1-6
 4. Rehnsfeldt, A., Arman,M., Ranheim,A., Rytterström, P & Rydenlund, K (2015). The Nordic tradition of caring science – an attempt at intertwining the work of three theorists". Nursing Science Quarterly Vol24 (4). 288-296
 5. Lärobok: Teoretiska grunder för vårdande(2015).Red. Arman,M., Ekebergh, M & Dahlberg, K.  Kapitel: Ekologsiskt vårdande. Liber förlag. ISBN 9789147114115
 6. Harder, M., Ranheim, A & Söderbäck, M (2015). Främja barns delaktighet I vårdsituationer. Att se och att inse. Trydells tryck. ISBN 978-91-637-8643-3
 7. Ranheim, A & Arman, M (2014). Methodological considerations and experiences in Clinical Application Research Design. International Practice Development Journal Vol. 24
 8.  Arman, A., Alvenäng, A., El MAdani, N., Hammarqvist, AS & Ranheim, A (2013). Caregiving for existential wellbeing: existential literacy. A clinical study in an antroposophic healthcare context. International Practice Development Journal
 9. Ranheim, A & Dahlberg, K (2012). Expanded awareness as a way to meet the challenges in care that is economically driven and focused on illness- A Nordic perspective. Aporia; The Nursing Journal.Vol 4 pp 20-15
 10. Ranheim, A (2011). Expanding caring- theory and practice intertwined in municipal elderly care. Avhandling vid Linköpings Universitet No 1217, ISBN 978-91-7391-277-6
 11. Ranheim, A., Kärner, A & Berterö, C (2011). Caring theory and practice- Entering a simultaneous concept analysis. Nursing Forum Vol 47. Is 2 pp 78-98
 12. Ranheim, A., Kärner, A & Berterö, C (2010). Eliciting reflections on caring theory in elderly caring practice. International Journal on Qualitative studies on Health and Wellbeing.Vol 6. 
 13. Ranheim, A., Arman, M., Rehnsfeldt, A., Kärner, A & Berterö, C (2010). Embodied reflections in practice- touching the core of caring. International Journal of Caring Practice, Vol 16 Is 3 pp 241-247
 14. Ranheim, A (2009). Caring and its ethical aspects- an empirical philosophical dialogue on caring. International Journal on qualitative studies on Health and Wellbeing Vol 4 Is 2
 15. Arman, M., Ranheim, A., Rehnsfeldt, A & Wode, K (2008). Antroposophical Health care- different but homelike. Scandinavian Journal of Caring Sciences Vol 22. Pp 357-366

 

 

 

 

Loading bibliometrics...