Om mig

Jag innehar en tjänst som adjunkt och pedagogisk utvecklare med fokus på samverkan och pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande.

Har en bakgrund som psykiatrisjuksköterska och distriktssköterska med främst arbetslivserfarenhet från vården av äldre personer med flertalet kroniska sjukdomar (multisjuklighet) inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) samt palliativ hemsjukvård. Vidare även arbetat som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) inom kommunal verksamhet samt med utredningar vid vårdskada (lex Maria) och verksamhetstillsyn inom primärvård och äldreomsorg på dåvarande Socialstyrelsen. Har även erfarenhet av projektledarskap och ledarskap inom hälso- och sjukvård. 

Efter nästan fem år som lektor vid annat lärosäte valde jag att gå vidare till andra arbetsuppgifter på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Syftet var att utveckla min kompetens vad gäller metod för systematiska litteraturöversikter. Efter avslutad projektanställning valde jag att återgå till undervisning och då till nuvarande anställning vid Enheten för Undervisning och Lärande.

Forskningsbeskrivning

Mitt intresse för psykisk (o)hälsa hos multisjuka äldre personer i ordinärt boende ledde fram till ett doktorandprojekt som renderade i en avhandling år 2015.

Mina forsknings- och intresseområden inkluderar åldrandet utifrån olika aspekter, psykisk ohälsa, vård i hemmet, vård vid kognitiv sjukdom, närståendestöd, teamsamverkan, eHälsa och mHälsa. Även intresserad av reflektionens betydelse för utveckling av studenters lärande inom verksamhetsförlagd utbildning (VfU).

Är anknuten till forskargruppen Lifelong Learning in Health Care Contexts (LLiHCC) - vilken leds av Terese Stenfors.

Pedagogiska meriter

Har studerat pedagogik med inriktning vårdpedagogik vid Lärarhögskolan samt högskolepedagogik, omvårdnadshandledning och forskarhandledning vid Karolinska Institutet. Efter avslutad magisterutbildning (i vårdpedagogik) har jag tjänstgjort som lärare på Omvårdnadsprogrammet (Komvux), Sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningarna inom psykiatrisk vård, distriktssköterska och vård vid kognitiv sjukdom. På tidigare lärosäten var jag kursledare samt handledde och examinerade kandidat- och magisteruppsatser. Mina föreläsningar har fokuserat på aktuell lagstiftning inom hälso- och sjukvård, gerontologi, åldrandet utifrån olika aspekter, personcentrerad omvårdnad, palliativ vård, äldrepsykiatri, patientsäkerhet och reflektionens betydelse inom vård och omsorg. Målgrupper har varit undersköterskor, sjuksköterskestudenter, sjuksköterskor, biståndshandläggare och läkare med utländsk bakgrund. 

År 2020 godkändes jag som handledare i yrkesmässig handledning i omvårdnad av Svensk sjuksköterskeförening och Handledning i Omvårdnad – en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening.

Akademiska priser och utmärkelser

 

 

 

 

 

 

Loading bibliometrics...