Skip to main content

Organisationen för internationalisering inom utbildning

Med syfte att öka kvaliteten och mångfalden inom utbildningen och att förbereda KI:s studenter för arbete på en global arbetsmarknad arbetar KI för en ökad internationalisering av utbildningsprogrammen.

Internationalisering sker exempelvis genom:

 • samarbetsavtal med utländska lärosäten
 • student- och lärarutbyte /(studier och undervisning)
 • kurser som delvis är förlagda utomlands
 • examensarbeten
 • praktik utomlands för studenter
 • fortbildning utomlands för anställda vid KI
 • undervisning på engelska
 • undervisning i globala hälsofrågor
 • kurs i engelska för lärare
 • gemensam kursutveckling med utländska lärosäten
 • deltagande i internationella intensivprogram

Områdesansvar internationalisering

Arbetet fram till 2019 har prioriterats utifrån Handlingsplan för internationalisering 2014-2018 (förlängd av Styrelsen för utbildningen i december 2016) och arbetet har genomförts med stöd av två beredningsgrupper under Styrelsen för utbildning. Slutrapport för handlingsplanen presenterades vid ett öppet möte om internationalisering i april 2019. Under 2019 kommer arbetet planeras för att fortsatt linjera med KIs Strategi 2030.

Kommittén för utbildning, som inrättades 2019, har utsett kommittédeltagare Lars Henningsohn och Jonas Sundbäck som ansvariga för att leda arbetet med intressområdet internationalisering. Handläggare är Emma Hägg och Maria Olsson.

Referensgrupp för internationalisering av utbildning

Referensgruppen för internationalisering av utbildning träffas en gång per termin och leds av styrelsens internationaliseringsansvarig.

Syftet med referensgruppen är att:

 • vara en mötesplats för de som arbetar med internationalisering på utbildningsprogramnivå
 • samordna internationaliseringsfrågor mellan KI:s utbildningsprogram
 • vara en referensgrupp för förslag till strategisk och administrativ utveckling för internationaliseringsfrågor under styrelsen för utbildning.

Handläggare är Emma Hägg och Maria Olsson.

Administrativt stöd

Internationella handläggare vid enheten för stöd till program och utbildningsnämnder (SPUN) vid UFS bistår utbildningsprogrammen i enskilda administrativa studentärenden och hanterar ut- och inresande utbytesstudenter.

Internationella koordinatorer vid internationella kansliet, IK, vid SIR bistår utbildningsprogrammen i det strategiska internationaliseringsarbetet och genom avtalshantering utbytesavtal, regler och riktlinjer samt lärarutbyte.