Organisation, roller och ansvar inom arbetsmiljöområdet

Organisation

Rektor har i gällande besluts- och delegationsordning delegerat arbetsmiljöuppgifter till prefekterna att inom sitt ansvarsområde fullgöra arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Rektor har också tilldelat prefekterna de beslutsbefogenheter som denna skyldighet kräver. Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet kan och bör delegeras till de personer (t ex chefer/ledare) som i praktiken har möjlighet att överblicka och hantera verksamheten organisatoriskt och ekonomiskt.

Arbetsmiljögrupper

Vid varje institution/motsvarande finns en arbetsmiljögrupp som arbetar med de lokala arbetsmiljöfrågorna. Arbetsmiljögruppen är prefektens resurs och är sammansatt av representanter för olika verksamhetsområden, både arbetstagare och arbetsgivare samt skyddsombud/studerandeskyddsombud och lika villkors-ombud. Arbetsmiljögruppens uppgifter är bl.a. att initiera och följa upp skyddsronder, vara en länk mellan institutionen och Arbetsmiljönämnden, mellan institutionen och Företagshälsovården och mellan institutionen och Studenthälsan. Det är också arbetsmiljögruppen som genomför den årliga uppföljningen av institutionens SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).

Ansvar

Arbetsmiljöansvaret regleras i arbetsmiljölagen (1991:677). Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Prefekten skall som arbetsgivare inom sin verksamhet svara för att kraven och intentionerna i arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter och anvisningar uppfylls, liksom att lokalt arbetsmiljöavtal och KIs arbetsmiljöpolicy efterlevs och genomförs.

Inom KI gäller lagen för samtliga personer som finns vid institutionen oavsett om man är anställd eller genomgår utbildning. Stipendiater genomgår utbildning och omfattas därmed av lagen. Nedan specificeras vissa delar av arbetsmiljöansvaret.

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka (kap 6) för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det sker i arbetsmiljögrupper på institutionerna samt i Arbetsmiljönämnden vid KI. På institutionerna finns skyddsombud. Skyddsombudens verksamhet samordnas av huvudskyddsombuden.

Vikten av en god arbetsmiljö markeras särskilt i 8 kap, påföljder. Här regleras påföljderna, böter eller fängelse, för underlåtelse att följa lagen.

Mall för anslag om arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljönämnden

Arbetsmiljönämndens uppgift är att vara Karolinska Institutets skyddskommitté enligt AML 6 kap 8-9 §§. Dnr 285/09-204 och behandlar frågor som rör t ex:

 • gällande lagstiftning på arbetsmiljöområdet
 • samarbete med företagshälsovård
 • laboratoriesäkerhet
 • organisatorisk och social arbetsmiljö
 • information och utbildning på arbetsmiljöområdet
 • arbetsanpassnings och rehabiliteringsverksamhet

Ledamöter

Mandatperiod: 1 januari 2019 - 31 december 2021

Arbetsgivarrepresentanter

Irene Jensen, professor, ordförande
Rikard Becker, fastighetsdirektör
Mats Engelbrektson, HR-direktör
Carina Hammarström, administrativ chef
Maria von Witting, administrativ chef

Studieanordnarföreträdare

Åsa Nandorf, avdelningschef

Arbetstagarrepresentanter

Venus Azhary, huvudskyddsombud
Bo Nilsson, huvudskyddsombud 
Niklas Andersson, OFR/ST
Henry Wölling, Seko
Emilie Hultin, SACO

Studerande-/doktorandrepresentanter

Joy Joo, huvudstuderandeskyddsombud, Odontologiska föreningen (OF)
Elena Di Martino, huvudstuderandeskyddsombud, Medicinska föreningen (MF)
Ninna Oom, doktorandombud (MF)

Adjungerade

Patrik Emanuelsson, Friskvården
Julia Nemirovski, verksamhetschef Studenthälsan

Handläggare

Margareta Bratt Carlström, HR-konsult, HR-avdelningen

Dokument

Verksamhetsberättelse för KI:s Arbetsmiljönämnd 2019

Protokoll 200129

Protokoll 191205

Protokoll 190924

Protokoll 190523

Protokoll 190320
 

Den anställdes roll

I arbetsmiljölagen fastställs att "arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö". Arbetstagaren är också skyldig att följa givna föreskrifter, använda relevant/nödvändig skyddsutrustning och iaktta försiktighet.

Samverkan

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Hur samverkan skall gå till regleras i KI:s lokala arbetsmiljöavtal. Arbetstagarna utser skyddsombud via lokal arbetstagarorganisation.

Chefens roll

En av de viktigaste uppgifterna som en chef har, är att se till att medarbetarna har den kompetens som de behöver för att utföra och utvecklas i sitt arbete, men även kompetens att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Arbetsledarna och medarbetarna ska ha den kompetens, de resurser och de befogenheter som krävs för att kunna ta sitt ansvar för att arbetsuppgifter ska kunna utföras. I chefskapets roll ligger också att samarbeta med medarbetarna enligt Arbetsmiljölagen.

Chefer och ledare får arbetsmiljöuppgifter delegerade till sig från prefekt/motsvarande.

Skyddsombudets roll

Att vara skyddsombud är ett av de viktigaste förtroenden man kan få av sina kollegor. Skyddsombudets uppgift är att vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljölagens krav om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skyddsombudet ska bland annat påtala brister i arbetsmiljön, underrättas av arbetsgivaren om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom skyddsområdet, och delta vid upprättandet av handlingsplaner (t.ex. efter skyddsronder, medarbetarundersökningar och andra riskbedömningar).

Sammanfattning av skyddsombudets uppgifter

Kontaktvägar vid problem på arbetsplatsen

Utse och anmäla skyddsombud

Till skyddsombud ska utses en person med insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor. Det är de anställda på arbetsstället som väljer sitt skyddsombud, dvs. vem som ska företräda dem i arbetsmiljöfrågor. Därefter är det de fackliga organisationerna (OFR, SACO och Seko) som formellt utser skyddsombuden. Endast personer som är fackligt anslutna utses till skyddsombud vid Karolinska Institutet, efter beslut som fattats gemensamt av de fackliga organisationerna.

Anmälan om skyddsombud ska göras på särskild blankett som skickas till huvudskyddsombudet, som administrerar och meddelar arbetsgivaren (KI). Observera att det är först när arbetsgivaren har registrerat skyddsombudet, som denne i juridisk mening kan agera i sin roll. För att tydliggöra detta skickar huvudskyddsombudet en skriftlig bekräftelse till skyddsombudet om att denne har blivit utsedd och registrerad hos arbetsgivaren.

Anmälan av skyddsombud för perioden 2020-2022

Rutin att välja skyddsombud

Huvudskyddsombud

När det finns flera skyddsombud på ett arbetsställe ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Dennes uppgift är att samordna skyddsombudens verksamhet, och att företräda skyddsombuden utåt. Huvudskyddsombudet verkar på hela arbetsplatsen och ska till exempel arbeta med frågor som rör mer än ett skyddsområde.

Bo Nilsson

Telefon:08-524 874 04

E-post: Bo.Nilsson.2@ki.se

Huvudskyddsombud Campus Solna, SciLife Lab samt NVS (ANA23), KIB, IT, Friskvården Campus Flemingsberg.

Venus Azhary

Telefon:08-524 899 38

E-post: Venus.Azhary@ki.se

Huvudskyddsombud KI på sjukhusen (Solna,. SöS, DS och S:t Eriks ögonsjukhus) samt KI verksamheter på Torsplan och i Flemingsberg (Neo, ANA Futura, Novum och ANA10).

Anmälan skyddsombud - blankett

Grundläggande utbildning för skyddsombud

En tvådagarsutbildning om Grundläggande Arbetsmiljöarbete genomförs regelbundet, en gång per termin, av KI. Den omfattar bland annat:

 • Arbetsgivarens och skyddsombudets roll
 • KI:s arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöorganisation
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Lagar, föreskrifter och avtal
 • Aktörer inom arbetsmiljöområdet
 • Fysiska och psykosociala arbetsmiljön
 • Litteraturorientering

Utbildning för skyddsombud kan även erhållas genom den fackliga organisation som skyddsombudet tillhör, eller via exempelvis Arbetsmiljöforum.

Skyddsombuden i Sverige har en egen hemsida som administreras av tidningen Du&jobbet.

Skyddsombud för studenter

Studenterna kan också välja vem som ska representera dem i arbetsmiljöfrågor: studerandeskyddsombud och doktorandombudsman. Medicinska Föreningen (MF) och Odontologiska föreningen (OF) utser två studerandeskyddsombud som företräder studenterna i Arbetsmiljönämnden. För mer information, kontakta MF respektive OF.

Uppgift om aktuella skyddsombud vid KI erhålls av Moa Borg (HR-avdelningen) eller av huvudskyddsombuden.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C1.Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
 • C6.Institutet för miljömedicin
 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
 • D1.Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
 • H5.Laboratoriemedicin
 • H7.Medicin, Huddinge
 • K1.Molekylär medicin och kirurgi
 • K7.Onkologi-Patologi
 • K8.Klinisk neurovetenskap
 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID