Skip to main content

Omställning

Omställning handlar om situationer när en anställd behöver byta arbetsplats på grund av olika omständigheter som t.ex. arbetsbrist eller sjukdom. Omställning innebär att ställa om till annat arbete inom eller utanför KI.

Arbetsbrist

Ärenden avseende övertalighet på grund av arbetsbrist hanteras inom KI av institutionen i nära samarbete med centrala HR-avdelningen. I riktlinjerna beskrivs hur en arbetsbristprocess genomförs. Det är en arbetsrättsligt omständlig, tidskrävande och kostsam process, det är därför av stor betydelse att processen påbörjas tidigt genom en dialog med centrala personalavdelningen.

Beslut om nödvändiga personalminskningar på institutioner ska alltid föregås av en verksamhetsanalys. Den utgör senare underlag för rektors beslut om att inleda arbetsbristförhandlingar. För mer information se KI:s riktlijner för hantering av arbetsbrist samt processbeskrivning.

Trygghetsstiftelsen

Avtalet om omställning är ett kollektivavtal för den statliga sektorn som syftar till att underlätta omställningsarbetet för arbetsgivare och berörd personal vid övertalighet.

Trygghetsstiftelsens webbplats

Omställningsmedel

I enlighet med centrala avtal avsätter KI årligen 0,3 % av lönesumman för karriärplanerings- och karriärväxlingsåtgärder. Det långsiktiga syftet med åtgärderna ska vara ett aktivt omställningsarbete. Nyttjandet av omställningsmedel förutsätter ett beslut inom KI.

Program för individuell karriärplanering och karriärväxling

Kontaktpersoner

HR-specialist

Jenny Wärnlund

Telefon: 08-524 866 36
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: jenny.warnlund@ki.se

HR-specialist

Åsa Agréus

Telefon: 08-524 865 77
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: asa.agreus@ki.se

HR-specialist

Carolina Ström

Telefon: 08-524 866 34
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: carolina.strom@ki.se