Skip to main content

Om individuell studieplan (ISP) för doktorander

Enligt högskoleförordningen (6 kap. 29 §) ska det för varje doktorand upprättas en individuell studieplan (ISP). Planen ska innehålla lärosätet och doktorandens åtaganden. Planen ska beslutas efter samråd med doktorand och hans eller hennes handledare. ISP:n ska regelbundet följas upp och ändras i den utsträckning som behövs.

I ISP:n beskrivs det vetenskapliga projektet och hur doktoranden, inom aktuellt forskningsområde och utifrån det specifika projektet, ska uppnå målen för forskarutbildning. Studieplanen blir sedan den karta doktorand och handledare ska följa. En genomarbetad ISP innebär att förväntningarna blir tydliga och därmed att det finns goda förutsättningar för en bra handledning.

Läs mer om individuella studieplaner i kapitel 5 i Regler för utbildning på forskarnivå på Karolinska Insitutet

Läs mer om mål för forskarutbildning

Digitalt verktyg för individuella studieplaner för doktorander inom kort

Tills vidare upprättas den individuella studieplanen på papper. På blankettsidan finns aktuella mallar (blankett 3).