Om forskarutbildningskurser

Som doktorand följer du den allmänna studieplan som du är antagen till. Vanligtvis är det samma studieplan som är gällande vid tidpunkten för din antagning till forskarutbildning.

A red apple on top of a book

Kurskrav inom forskarutbildningen

I den allmänna studieplanen beskrivs hur kurskravet ser ut och när under utbildningen det ska vara uppfyllt.

Se vidare: Regler och allmän studieplan för forskarutbildning.

Doktorandintroduktionen ingår i kurskravet sedan 2009. Läs mer om denna och hur du anmäler dig.

Att planera kurser i den individuella studieplanen

I den individuella studieplanen (ISP) planerar du, tillsammans med din handledare, vilka kurser (och andra lärandeaktiviteter) du behöver genomföra under utbildningens gång.

På Karolinska Institutet har alla forskarutbildningskurser en fastställd kursplan. Kursplanerna kan sökas fram via vår kursplansdatabas.

Av kursplansdatabasen framgår inte hur ofta kursen brukar ges. Därför har vi sammanställt översikter för forskarutbildningsprogrammens planerade kurser respektive de allmänvetenskapliga och obligatoriska forskarutbildningskurserna (se under nästa rubrik).

Forskarutbildningsprogrammens kurser

För programmens planerade kursutbud inom respektive forskningsområde:

Kurser som planeras av forskarutbildningsprogrammen de kommande tre åren

Allmänvetenskapliga och obligatoriska forskarutbildningskurser

För de allmänvetenskapliga (och andra obligatoriska) kurserna har vi sammanställt en översikt som visar hur ofta dessa kurser brukar ges: 

Allmänvetenskapliga och obligatoriska forskarutbildningskurser.

Beträffande projektspecifika kurser hänvisar vi till våra forskarutbildningsprogram inom vilka dessa kurser ges. Kurserna är öppna för alla doktorander.

Doktorander inom våra forskarskolor följer respektive forskarskolas kurspaket, men kan behöva gå ytterligare kurser.

Kurser som kommer att ges kommande termin presenteras i kurskatalogen. Denna publiceras en gång per termin, omkring den 15 april respektive den 15 oktober och är öppen för ansökan under en månad. Ansökan sker direkt i katalogen.

KI:s kurser är öppna för registrerade doktorander vid samtliga universitet och högskolor. I mån av plats kan även andra behöriga sökande antas. Urval för antagning görs enligt en viss prioriteringsordning.

Kontakt

Anna Gustafsson

Handläggare

Erika Franzén

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Emilie Agardh

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor