Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är en del av KI:s process för att följa upp och säkerställa verksamhetens kvalitet och resultat på individnivå. Denna process brukar även benämnas Performance management.

En strukturerad dialog mellan chef och medarbetare om den övergripande verksamheten och strategin samt hur varje medarbetare kan bidra till verksamhetsutvecklingen är en förutsättning för att Karolinska Institutet ska vidmakthålla sin ställning som ett ledande medicinskt universitet. Det är också viktigt att chef och medarbetare får möjlighet att diskutera förutsättningar för att uppnå ett bra resultat såsom t.ex. resurser, arbetsklimat och samarbetet.

Det första medarbetarsamtalet ska genomföras under perioden december till mars utifrån vad varje institution beslutar. I samtalet diskuterar chefen och medarbetaren bl a vad som ska uträttas under året och förutsättningar för ett optimalt resultat.

Det andra medarbetarsamtalet ska genomföras i samband med lönerevisionen senare under året (normalt under perioden september till december) utifrån vad varje institution beslutar. Här utvärderas det resultatet som efterfrågades i det första samtalet, det vill säga hur medarbetaren har utfört de aktuella arbetsuppgifterna. Utvärderingen kopplas till lönesättningen.

Medarbetarsamtal är obligatoriskt för chef och medarbetare och chefen ansvarar för att de genomförs.