Skip to main content

Lika villkor på LIME

LIME ska vara en inkluderande och inspirerande studie- och arbetsplats. Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt för allas lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering och trakasserier.

Att verka för lika villkor innebär att arbeta med kunskap, normer, attityder, värderingar och beteenden. Med utgångspunkt i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) strävar vi efter lika villkor och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Lagen gäller institutionen både som arbetsplats och utbildningsanordnare och inkluderar all personal och alla studenter vid LIME.

Senaste nytt

Prorektors blogg: One year after #metoo

Vetenskapsrådet: Ny internationell forskningsöversikt om sexualla trakasserier i akademin.

Aktiva åtgärder

Diskrimineringslagen består i stort av två delar: Förbud mot diskriminering och Aktiva åtgärder. Sedan den 1 januari 2017 är det ett krav att aktivt utreda och vidta åtgärder mot diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Läs mer!

Om du upplever att du är utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling bör du i första hand kontakta en chef i din närhet eller HR på din institution. Du kan även kontakta skyddsombud, administrativ chef,
ombud för lika villkor, fackombud eller prefekten på institutionen.

LIMEs handlingsplan för lika villkor och möjligheter

På KI finns en central handlingsplan för lika villkor, LIME har också en lokal handlingsplan (som är under uppdatering, 2018).
Karolinska Institutets riktlinjer och handlingsplan för lika villkor 2016-2018

Jämställdhetsintegrering

Att främja jämställdhet som bärande värde har betydelse i KIs strävan mot visionen att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet. Läs mer!

#metoo

Har du utsatts för eller uppmärksammat någon form av sexuella trakasserier? Mer information om lika villkor, diskriminering och trakasserier finns på medarbeterportalen. Du finner även kontaktuppgifter till centrala HR, doktorand- och studentombud!

Anonym incidentrapportering

Du kan även anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkningar du sett eller utsatts för anonymt i incidentrapporteringssystemet

Härskartekniker

Osynliggörande. Förlöjligande. Undanhållande av information. Dubbelbestraffning. Påförande av skuld och skam. Här kan du läsa mer om härskartekniker.

Widerströmska Equal Rights Network

LIME har initierat ett samarbete med ombuden för lika villkor och möjligheter vid de övriga institutionerna i Widerströmska huset: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) och Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH). Syftet är att utbyta idéer och erfarenheter och tillsammans planera och genomföra aktiviteter, arrangera föreläsningar och seminarier. Nätverket kommer att träffas två gånger per termin. Det första mötet ägde rum i februari 2018.

Lika villkor på KI

University for diversityFör alla studenters och medarbetares lika villkor och möjligheter. Mot all form av diskriminering. Lär dig mer om lika villkor på KI.

Lika villkor för studenter och doktorander

Tre äpplen, varav en i svartvittDiskrimineringslagens delar om likabehandling omfattar även dig som är student på grund- och avancerad nivå såväl som på forskarnivå. Läs mer om lika villkor för studenter och doktorander!

Webbkurs om diskrimineringslagen och lika villkor på KI

Logga in på Ping-Pong och lär dig mer om lika villkor på KI.

equalrights@lime.ki.se

Har du frågor om lika villkor och möjligheter, maila till ombuden!

Ombud för lika villkor

Ombuden för lika villkor utses av prefekt och fungerar som dennes förlängda arm med uppgift att samordna arbetet och aktiviteter kring lika villkor tillsammans med hen. Ombuden för lika villkor driver inte individuella fall, men om du har frågor eller funderingar kring lika villkor eller diskrimineringsrelaterade frågor är du varmt välkommen att kontakta Marie (plan 5) och Sokratis (plan 3) personligen eller via equalrights@lime.ki.se. Ombuden för lika villkor har inte tystnadsplikt.

Systemutvecklare

Sokratis Nifakos

Telefon: 073-712 14 75
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: sokratis.nifakos@ki.se

Doktorand

Marie Dahlberg

Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: marie.dahlberg@ki.se

Länkar

Läs om Lika villkor i:
Högskoleförordningen kap 4: Lärare
Högskolelagen 1 kap 5 §
Föräldraledighetslagen 16 §
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och social arbetsmiljö