Licentiatseminarium

Licentiatavhandlingen skall försvaras vid ett seminarium på institutionen. Licentiatseminariet ska vara offentligt och ske på en plats och på ett sätt så att KI:s studenter och anställda enkelt kan delta.

Vid seminariet ska det finnas en ordförande som öppnar licentiatseminariet och presenterar respondent, avhandling och betygsnämndens ledamöter. Respondenten skall sedan presentera sin avhandling (inklusive bakgrund, använda metoder, resultat och slutsatser).

Efter seminariet ställer betygsnämnden frågor med syfte att bedöma om målen för licentiatexamen uppnåtts. Även övriga åhörare skall ges tillfälle att ställa frågor.

Om någon ska delta digitalt vid licentiatseminariet, läs mer här

Akten får under inga omständigheter avslutas förrän samtliga närvarande har beretts tillfälle att ställa frågor till respondenten. Om akten blir långvarig kan handledaren avbryta för paus.

Betygsnämndens beslut

Efter licentiatseminariet samlas betygsnämnden. Mötet består av två delar. Under mötets första del får ordförande och handledare närvara. Då kan respondentens prestationer diskuteras. Under mötets andra del får endast betygsnämndens ledamöter närvara för att besluta om avhandlingen ska godkännas eller underkännas. Majoritetsbeslut gäller. Protokollet lämnas sedan till institutionens administratör. 

Ordförande vid licentiatseminarium

Det är institutionens ansvar att se till att det finns en ordförande vid licentiatseminariet. Det rekommenderas att det är någon annan person än handledaren som har den rollen.

Ordförandes roll är att vara samordnare och representant för KI vid licentiatseminariet. Han/hon förväntas känna till proceduren kring ett licentiatseminarium och kunna hantera eventuella komplikationer i samband med detta.

Om någon av betygsnämndsledamöterna deltar på distans är det viktigt att säkerställa att tekniken fungerar under hela seminariet både för dem som deltar digitalt och för dem som är på plats. Ordföranden måste avbryta seminariet om det uppstår tekniska problem.

Om någon ska delta digitalt rekommenderas det att det finns en teknisk ansvarig person i lokalen att bistå ordföranden.

Läs mer om digital medverkan vid disputationer och licentiatseminarier

Frånvaro

Om någon betygsnämndsledamot inte infinner sig vid licentiatseminarium eller lämnar sent förhinder måste ordförande kontakta disputationskommitténs handläggare vid universitetsförvaltningen.

Det går att genomföra ett licentiatseminarium med en eller flera betygsnämndsledamöter på distans via digitala lösningar, vilket kan vara ett alternativ vid sena återbud eller förhinder att delta.

Kontakt

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen