Ledningssystem för miljö och hållbar utveckling

KI:s miljö- och hållbarhetsarbete har som målsättning att stärka och synliggöra KI:s forsknings- och utbildningsbidrag till en hållbar samhällsutveckling, samt att ta ett miljö- och ett socialt ansvar i sättet på vilket KI som verksamhet bedrivs.

Arbetet bedrivs inom ramen för ett ledningssystem som byggs upp enligt den internationella standarden för miljöledning ISO 14001.

Miljöutredning

Miljöutredningen syftar till att ge en nulägesanalys av KI:s miljöpåverkan och bedöma vilka miljöaspekter som har störst miljöpåverkan, så kallade betydande miljöaspekter. KI ska ha kännedom om och planera åtgärder för att hantera sina betydande miljöaspekter, och arbeta för att öka den positiva miljöpåverkan och minska den negativa miljöpåverkan.

KI:s betydande miljöaspekter är:

 • Forskning
 • Grundutbildning
 • Tjänsteresor
 • Energianvändning
 • Ny- och ombyggnad
 • Kemikalier och kemikalieavfall

Riktlinjer

KI:s Riktlinjer för miljö och hållbar utveckling anger övergripande målsättningar för KI:s miljö- och hållbarhetsarbete inom ett antal prioriterade områden - forskning, utbildning, energi, resor, upphandling, inköp, laboratoriesäkerhet samt avfall. Dessa riktlinjer utgör tillika KI:s miljöpolicy.

Mål och handlingsplaner

 Mål och planerade tillvägagångssätt tas fram i en handlingsplan för miljö och hållbar utveckling (handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2019).

Handlingsplanen har sin utgångspunkt i och syftar till att bidra till uppfyllandet av 1 kap. 5 § första stycket högskolelagen (1992:1434), Sveriges nationella miljökvalitetsmål och FN:s Agenda 2030 som omfattar de stora utmaningar vi står inför globalt.

Övergripande mål för våra betydande miljöaspekter:

 • Grundutbildning: Synliggöra och stärka KI:s utbildning inom hälsa och hållbar utveckling.
 • Forskning: KI:s forskning inom hälsa och hållbar utveckling synliggörs och stärks.
 • Energianvändning: Minska energianvändningen med 25 % per m2 mellan 2010 – 2025.
 • Tjänsteresor: Minska klimatpåverkan från KI:s tjänsteresor med 5 % under 2019.
 • Ny- och ombyggnad: Att möbler, kontorsutrustning, instrument och annan utrustning i möjligaste mån återanvänds.
 • Kemikalier och kemikalieavfall: Arbeta med substitution, utfasning och minskning av mängden farliga kemiska produkter.

Alla mål och tillvägagångssätt återfinns i aktuell handlingsplan.

Institutionsnivå

Handlingsplanen ligger även till grund för institutionernas/motsvarande arbete med miljö och hållbar utveckling. Institutionerna ska besluta om relevanta åtgärder/aktiviteter för att bidra till uppfyllandet av målen i denna handlingsplan. 

Uppföljning

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling ska följas upp i samband med KI:s övriga verksamhetsuppföljning. KI redovisar årligen miljö- och hållbarhetsarbetet, bl.a. i KI:s årsredovisning och i rapporter till Naturvårdsverket, Utbildningsdepartementet och Transportstyrelsen.

Ledningen har årligen en genomgång av KI:s ledningssystem för miljö och hållbar utveckling, där uppföljning av miljöledningsarbetet redovisas och även förbättringsförslag tas upp. Ansvarig för respektive mål/aktivitet och institutioner ansvarar för att följa upp arbetet. 

Uppföljning av KI:s miljö- och hållbarhetsarbete ingår i KI:s sammanhållna kvalitetssystem.

Organisation och ansvar

Rektor har fastställt en organisation och en ansvarsfördelning inom KI:s miljö- och hållbarhetsarbete. 

KI:s prefekter har det yttersta ansvaret för miljö- och hållbarhetsarbetet på institutionsnivå. Till sitt stöd har de utsett en eller flera representanter för miljö och hållbar utveckling som bistår i detta arbete. Delegeringen av arbetsuppgifter skall göras skriftligt enligt instruktion.

Kompetens

Samtliga medarbetare vid KI ska ha kännedom om miljö- och hållbarhetsarbetets övergripande målsättningar samt gällande verksamhetsregler som berör det egna arbetet. Ett antal nyckelbefattningar har därutöver ytterligare kompetenskrav.

Kompetenskrav inom KI:s miljö- och hållbarhetsarbete

Det är därför viktigt att nya medarbetare får en introduktion till miljö- och hållbarhetsarbetet i samband med institutionens arbetsplatsintroduktion. En kort (6 min) introduktion på engelska finns här.

Genomgången introduktionsutbildning på plats ska dokumenteras och arkiveras enligt institutionens gällande rutiner.

Det finns fler utbildningar och kurser inom området, som hanteras via Miljö- och Säkerhetsenheten, som du kan läsa mer om  på sidan https://medarbetare.ki.se/utbildningar-och-kurser-via-miljo-och-sakerhetsenheten.

Regler

Följande universitetsgemensamma regler ingår i KI:s ledningssystem för miljö och hållbar utveckling:

Upphandlingsregler samt Inköpshandbok

Regler rörande laboratoriesäkerhet

Regler gällande avfallshantering

OBS! Institutioner måste se till att aktuella versioner av universitetsgemensamma regler, riktlinjer och anvisningar respektive egna kompletterande rutiner används i verksamheten. Länk till sidan Regler, riktlinjer och anvisningar A-Ö.

Lagar och lagefterlevnad

Lagar, förordningar och föreskrifter som berör KI:s miljö- och hållbarhetsarbete är sammanställda i en webbaserad lista. Laglistan är även ett verktyg för årlig kontroll av lagefterlevnad.

Laglista (Användarnamn: Karolinska Institutet, Lösenord: 1234ki)

Interna miljörevisioner

Interna miljörevisioner genomförs årligen mot ISO 14001. KI:s hela organisation ska täckas under en treårsperiod vilket i princip innebär att varje institution får besök av den interna miljörevisorn vart tredje år. Efter avslutad intern miljörevision ska den verksamhet som har reviderats upprätta en åtgärdsplan för eventuella avvikelser.

Rutin för intern miljörevision

Avvikelsehantering

Avvikelser, händelser som påverkar eller riskerar att påverka miljön runtomkring oss, ska som regel utredas, åtgärdas och följas upp lokalt. KI har implementerat ett web-baserat incidentrapporteringssystem där avvikelser inom arbetsmiljö och säkerhet/miljö ska anmälas. Incidenter och händelser som rapporteras in kan användas till att genomföra förbättringar för dig som arbetar eller studerar på KI.

Länk till incidentrapporteringssystemet

Ledningens genomgång

Rektor utvärderar minst en gång per år att KI:s ledningssystem för miljö- och hållbar utveckling är tillräckligt och verkningsfullt. KI:s ledningsgrupp bereder rektors genomgång av ledningssystemet.

Övriga styrdokument

Beskrivning av KI:s ledningssystem för miljö och hållbar utveckling

Organisation och ansvar KI:s ledningssystem för hållbar utveckling

Genomförande av Agenda 2030

Föreskrifter, riktlinjer och anvisningar A-Ö

Kontakt:

Stina Jaensson

Miljösamordnare
Miljö och säkerhet
UF Central Administration

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID