Lagar & föreskrifter med arbetsmiljöbäring för Karolinska Institutet

Lagar och förordningar

 • Arbetsmiljölagen (AML)
 • Arbetsmiljöförordningen (AMF)
 • Andra arbetsrättsliga lagar (t.ex. arbetstidslagen ATL, medbestämmandelagen MBL, lagen om anställningsskydd LAS och semesterlagen)
 • Socialförsäkringsbalken (reglerar bl.a. arbetsskadeförsäkringen och arbetsgivares rehabiliteringsansvar)
 • Lag om skydd mot olyckor (reglerar bl.a. brandskydd/brandsäkerhet)
 • Diskrimineringslagen (sju diskrimineringsgrunder i arbete och studier).
 • Tobakslagen (ersätts 1 juli 2019 av Lagen om tobak och liknande produkter. (bl.a. skärpta krav som rör rökning i anslutning till publika entréer)
 • Miljöbalken
 • Kemikalielagstiftning (Kemikalieinspektionen)
 • Strålskyddslagstiftning (Strålskyddsmyndigheten)
 • Elsäkerhetslagstiftning (Elsäkerhetsverket)
 • Plan- och bygglagen (Boverket)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)

Övergripande metodföreskrifter

 • 1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering (ersätts 1 juni 2021 av AFS 2020:5 Arbetsanpassning)
 • 1999:07 Första hjälpen och krisstöd
 • 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete (”kvalitetssystem” för arbetsmiljöarbetet, ändrad ht2008)

Organisatoriska och sociala aspekter

 • 1982:03 Ensamarbete
 • 1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid (senast ändrade januari 2001)
 • 1993:02 Våld och hot i arbetsmiljön
 • 2015:04 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ergonomi, utformning, varselmärkning etc.

 • 1998:05 Arbete vid bildskärm (senast ändrad juli 2014)
 • 2008:13 Skyltar och signaler (senast ändrad november 2018)
 • 2012:02 Belastningsergonomi (senast ändrad 1 nov 2019)
 • 2020:01 Arbetsplatsens utformning (trädde i kraft 1 jan. 2021)

Tekniska anordningar, maskiner, fysikaliska faktorer etc.

 • 1981:14 Skydd mot skada genom fall
 • 1981:15 Skydd mot skada genom ras
 • 1999:03 Byggnads- och anläggningsarbete (senast ändrad januari 2015)
 • 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning (senast ändrad januari 2011)
 • 2003:06 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (ändrad juli 2014)
 • 2004:03 Stegar och arbetsbockar (senast ändrad juli 2014)
 • 2005:15 Vibrationer (senast ändrad 1 nov 2019)
 • 2005:16 Buller
 • 2006:04 Användning av arbetsutrustning (senast ändrad januari 2021)
 • 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap (senast ändrad januari 2011)
 • 2008:03 Maskiner (ändringar om utökade sanktionsavgifter trädde i kraft 15 juni 2017)
 • 2009:07 Artificiell optisk strålning (senast ändrad 1 nov 2019)
 • 2013:04 Ställningar
 • 2016:03 Elektromagnetiska fält

Medicin, biologi och kemi

 • 1997:07 Gaser (senast ändrad 1 dec. 2017)
 • 2005:05 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (ändrad nov. 2009)
 • 2019:03 Medicinska kontroller (började gälla 1 nov 2019)
 • 2011:02 Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (ändrad nov. 2018)
 • 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker (senast ändrad i september 2020)
 • 2018:01 Hygieniska gränsvärden (senast ändrad i september 2020)
 • 2018:04 Smittrisker (senast ändrade april 2020 med anledning av covid-19)
 • 2020:09 Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (trädde i kraft 1 jan. 2021). OBS gäller hälso- och sjukvård.

Arbete med djur

 • 2008:17 Arbete med djur
 • 1990:11 Arbete med försöksdjur

Trycksatta anordningar etc.

 • 2016:01 Tryckbärande anordningar
 • 2016:02 Enkla tryckkärl
 • 2017:03 Användning och kontroll av trycksatta anordningar (senast ändrad 1 feb. 2021)

Föreskrifter för särskilda grupper av arbetstagare

 • 2007:05 Gravida och ammande arbetstagare (senast ändrad november 2018)
 • 2012:03 Minderårigas arbetsmiljö (senast ändrad november 2018)