Skip to main content

Kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Styrelsen för utbildning har i uppdrag att utveckla och säkerställa så att KI:s utbildningsverksamhet håller hög kvalitet och god forskningsanknytning samt att följa upp utbildningsuppdraget.

Kvalitetsutvärderingar genomförs på kursnivå, programnivå, institutionsnivå och övergripande KI-nivå. Ansvaret för genomförande, analys och uppföljning vilar på kursansvarig institution, programansvarig nämnd eller US.

Riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

I riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå anges hur kvalitetsutvärderingsarbetet för Karolinska Institutets (KI) utbildningar på grundnivå och avancerad nivå ska utformas, genomföras och följas upp, samt ansvarsfördelning. Riktlinjerna ersätter tidigare handlingsplan för kvalitetsutvärdering som fastställdes av Styrelsen för utbildning (US) i december 2014.

Kvalitetsplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kvalitetsplanen ska baseras på, och innehålla en analys av, resultat av samtliga utvärderingar som genomförts under året, frågeställningar i US begäran om återrapportering av utbildningsuppdraget samt annat relevant underlag som t ex standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning, ESG. Utöver analys av utbildningskvaliteten ska kvalitetsplanen bestå av en kvalitetsberättelse samt en aktivitetsplan för kommande år. Kvalitetsplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på institutionsnivå och programnivå är en del i återrapporteringen av utbildningsuppdraget.

Kvalitetsutveckling på programnivå

För kvalitetsutvecklingen på programnivå ska en kvalitetsplan upprättas enligt ovan. Programdirektor är ansvarig för att sammanställa kvalitetsplanen och se till så att den förankras i programmet, med studentrepresentanter och berörda institutioner.

Kvalitetsutveckling på kursnivå

Kursansvarig institution ansvarar för kursens genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanens mål. Efter varje kurstillfälle ska en kursvärdering genomföras och dess resultat sammanfattas. Baserat på resultatet sammanfattar kursansvarig en kursanalys. Både kursvärdering och kursanalys ska kommuniceras till studenter samt ansvarig utbildningsnämnd, programkurser kursvärdering och kursanalys även kommuniceras med programansvarig nämnd. För att tydliggöra förväntningar på genomförande och kursutveckling formulerar programansvarig nämnd ett uppdrag per kurs och år. Uppdraget ska kommuniceras med kursansvarig institution som återrapporterar uppdraget i enlighet med instruktion.

Övergripande utvärderingar

För att få en bild över specifika områden eller kvalitetsaspekter genomförs ett antal utvärderingar på en övergripande nivå. För att möta behov av utvärderingar kan de obligatoriska utvärderingarna kompetteras av temautvärderingar. Övergripande utvärderingar initieras av US, ansvarig nämnd eller utbildningsrådet KI/SLL.

Kvalitetsindikatorer

En kvalitetsindikator är en mätbar egenskap eller omständighet som kan användas för att kvalitativt uttrycka kvalitetsnivån hos någon del av en verksamhet. Kvalitetsindikatorer kan fastställas av US, programansvarig organisation eller institution. De av US fastställda kvalitetsindikatorerna framgår av Kvalitetsindikatorer - Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

KI:s nybörjarenkät

Nybörjarenkäten initieras av US och syftet är att belysa frågor om studenternas sociodemografiska bakgrund, livserfarenheter, motiv till att söka utbildningen, deras framtidsplaner samt hur de uppfattat KI:s informationskanaler om utbildningen. Enkäten delas ut vartannat år bland studenterna på KI:s nybörjarprogram (och internationella masterprogram).

Studentbarometern

Studentbarometern initieras av US och syftar till att KI får en strategisk vägledning för att bygga studenternas engagemang, både i studier och för KI, med syfte att påverka organisationen i positiv riktning. Undersökningen ska också identifiera vilka mötesplatser/tjänster som behöver utvecklas för att öka studenternas engagemang, samt hjälpa till att bygga KIs relation till studenterna.

Specifik utvärdering av VIL

Utvärdering av VIL kan initieras av US, ansvarig nämnd eller Utbildningsrådet (KI/SSLs samarbetsorgan för utbildningsfrågor) och syftar till att utvärdera struktur och kvalitet i VIL. Oavsett initiativtagare bör VIL-utvärderingar genomföras i nära samarbete mellan institutioner/program och berörd klinisk verksamhet inom ramen för KI:s samarbete med Stockholms läns landsting (SLL), alternativt i samarbete med icke kliniska verksamheter där VIL bedrivs. CKU-3VIL är ett exempel på en specifik utvärdering av VIL.

Kompletterande temautvärderingar

För att möta olika behov av utvärderingar kan de obligatoriska utvärderingarna kompletteras. Grundutbildningsansvarig (GUA) och/eller programdirektor initierar i respektive kvalitetsplan de temautvärderingar som bör genomföras under nästa cykel.

Övergripande temautvärderingar

För att få en bild över specifika områden eller kvalitetsaspekter genomförs utvärderingar på en övergripande nivå. US ansvarar för att ta fram utvärderingar på KI-övergripande nivå samt att genomföra dem. Dessa övergripande utvärderingar ger möjlighet att jämföra program med varandra och lyfta fram goda exempel. Exempel på övergripande utvärdering skulle kunna vara utvärdering av examensarbetskurser eller av fristående kurser.

Examensenkät (exit poll)

På uppdrag av US pågår under 2016 ett arbete att ta fram en obligatorisk exit poll (examensenkät). En examensenkät initieras av programansvarig nämnd och syftar till att inhämta nyexaminerade studenters samlade syn på det utbildningsprogram de just avslutat, och hur de i samband med examen bedömer sin kunskapsutveckling i relation till utbildningens lärande- och examensmål. Planen är att enkäten dels ska innehålla frågor som är gemensamma för alla utbildningsprogram för att möjliggöra jämförelse mellan utbildningar. Utöver de gemensamma frågorna kommer programmen att uppmanas att lägga till ytterligare frågor. Undersökningen ska skickas till samtliga studenter som avslutar utbildningen.

Alumniundersökning

Alumniundersökningar initieras av programansvarig nämnd enligt uppdrag från US. Syftet är att inhämta tidigare studenters helhetssyn på användbarheten av de kompetenser de utvecklat under utbildningen. Alumniundersökningar genomförs idag av vissa utbildningsprogram. I framtiden kan det bli aktuellt med en gemensam alumniundersökning för samtliga program.

Avnämarundersökning

Avnämarundersökning initieras av programansvarig nämnd enligt uppdrag från US. Syftet är att en avnämarundersökning ska utvärdera om KI:s utbildningar svarar mot avnämarnas och arbetsmarknadens behov, dvs. de examinerade studenterna ska vara anställningsbara. Utbildningen ska vara användbar för studenter såväl som avnämare. En avnämarundersökning för samtliga grundutbildningsprogram kommer att genomföras under 2017. Därefter kommer den att inkluderas i ansvarig nämnds Kvalitetsplan 2018, och eventuellt sedan upprepas vart fjärde år

Övergripande kvalitetssystem vid KI

Vid ett lärosäte utgör gemensamma strategier och processer grunden för ett sammanhållet kvalitetssäkringssystem, som bidrar till kontinuerlig förbättring av verksamheten och till lärosätets förmåga att leva upp till sitt ansvar. Ett sammanhållet kvalitetssystem stödjer utvecklingen av en kvalitetskultur inom vilket interna aktörer tar ansvar för kvaliteten och aktivt medverkar till kvalitetssäkring på lärosätets alla nivåer. Läs mer om det övergripande kvalitetssystemet vid KI.

Dokument

Riktlinjer, rapporter och mallar för kvalitetsutvärdering

Kontakt

Samordnare

Lena Atterwall

Telefon: 08-524 839 77
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Lena.Atterwall@ki.se