Skip to main content

Kvalitetssäkring av forskarutbildningsmiljön

Karolinska Institutet (KI) strävar mot att stärka Universitetets forskarutbildningsmiljöer och att minska utsattheten för enskilda doktorander.

Att det finns en god miljö som främjar en forskarutbildning av hög kvalitet bedöms i samband med antagningen till forskarutbildning, men är något som behöver uppmärksammas under hela forskarutbildningen.

Handledning

Att det finns ett gott handledarskap är centralt för en god forskarutbildningsmiljö. Läs mer om kvalitet i forskarhandledning.

Möjlighet till kontakter med andra doktorander och forskare

Forskningsseminarier, workshops, konferenser och andra aktiviteter ordnas t.ex. av KI:s institutioner och av nätverk av olika slag, t.ex. strategiska forskningsområden, translationella TEMA-centra, centrumbildningar vid KI och nationella ’centers of excellence’. Forskarutbildningsprogram och forskarskolor riktar sig specifikt till doktorander och erbjuder möjligheter till samspel med andra doktorander och forskare (se nedan).

Forskarutbildningsprogram

KI:s forskarutbildningsprogram anordnar kurser på forskarnivå och andra lärandeaktiviteter och bidrar på så sätt till att doktoranderna får en bra forskarutbildningsmiljö utöver vad som erbjuds av institutionerna och inom forskargrupperna. Att delta i olika aktiviteter som anordnas av programmen är ett sätt för doktoranden att skapa sig ett nätverk inom sitt forskningsområde som sträcker sig utanför den egna forskningsgruppen och institutionen.

Forskarskolor

Som ett komplement till den traditionella forskarutbildningen erbjuder KI ett antal forskarskolor där en kohort av doktorander går ett antal specificerade forskarutbildningskurser och andra lärandeaktiviteter tillsammans. De flesta forskarskolor riktar sig till doktorander som är kliniskt verksamma. Att delta i en forskarskola är en möjlighet för doktoranden att träffa andra doktorander och att bygga sig ett nätverk inom sitt forskningsområde.

Möjligheter till internationellt utbyte/kontakter

Cirka en tredjedel av KI:s doktorander tillbringar en tid utomlands som en del av sin forskarutbildning (utöver deltagande med egen presentation i internationella vetenskapliga konferenser) och ungefär en tredjedel av KI:s doktorander har erhållit sin behörighetsgivande utbildning från ett annat land. KI arbetar på olika sätt för att främja internationaliseringen av forskarutbildningen, t.ex. genom att årligen utlysa resebidrag för forskningsvistelse utomlands.

Resebidrag för doktorander

KI utlyser resebidrag för doktorander flera gånger per år. Syftet är att stimulera doktoranderna till mer internationellt utbyte.

Utbytesavtal för doktorander

KI har samarbetsavtal inom utbildning på forskarnivå med flera ledande institutioner och lärosäten utomlands

Deltagande i internationella konferenser

Det är obligatoriskt för KI:s doktorander att under sin forskarutbildning delta i internationella konferenser med en egen presentation. Läs mer i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå.

Stöd till doktorander

Det finns olika stödfunktioner för doktorander på KI

Möten med institutionernas studierektorer

Alla doktorander erbjuds ett möte med institutionens studierektor i samband med den första årliga uppföljningen. Syftet är framförallt att studierektorn på detta sätt på ett tidigt stadium ska kunna fånga upp om det finns några problem. Dessutom skapar detta en kontakt mellan doktorand och studierektor vilket kan underlätta för doktoranden om det finns behov av kontakt vid ett senare tillfälle.

Fakultetsmedel; ett verktyg för att genomföra och skapa acceptans för kvalitetshöjande reformer

På KI finns fakultetsmedel att söka för finansiering av doktorander. Fakultetsmedel är ett sätt för Universitetet att stödja forskarutbildningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet men medlen används också strategiskt för att genomföra förändringar och skapa acceptans för kvalitetshöjande reformer.

KID (fakultetsmedel för delfinansiering för nya doktorander) inrättades 2005 och är den i särklass största ekonomiska satsningen på doktorandfinansiering. KID innebär att halva kostnaden för doktorandförsörjningen täcks. Sedan det inrättades har mellan 80 och 100 KID-medel utlysts per år, vilket innebär att ungefär en fjärdedel av KI:s doktorander delfinansieras via KID. Det är ett stort söktryck och ansökningarna granskas av olika bedömningsgrupper. Förutom kvaliteten i forskningsprojektet bedöms även handledarkompetensen och projektets lämplighet som doktorandprojekt.

Genom att villkora KID med olika krav, t.ex. skrivande av individuell studieplan, formulerande av individuella lärandemål och obligatorisk utlysning av doktorandplats har Styrelsen för forskarutbildning använt KID strategiskt för att skapa acceptans för kvalitetshöjande reformer.

Clinical Scientist Training Programme (CSTP) (fakultetsmedel för delfinansiering för nya doktorander) används för att stimulera tidig utbildning på forskarnivå för läkar- tandläkar- psykolog- och logopedstuderande vid KI. Även vid bedömning av ansökningar till CSTP är forskarutbildningsmiljön och handledningens kvalitet och potential centrala aspekter.

Potentiella huvudhandledare med lämpliga projekt inom vårdvetenskap kan söka fakultetsmedel för delfinansiering av nya doktorander via Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV). Ansökningarna bedöms framförallt med avseende på forskningsprojektets kvalitet, och huvudhandledare som beviljas medel utlyser doktorandplatserna i konkurrens.