Skip to main content

Kvalitetsäkring av examination och avhandling

En forskarutbildning av hög kvalitet innebär att avhandlingar av hög vetenskaplig kvalitet produceras, men också att anställningsbara, kompetenta och självständiga doktorer utexamineras. Att examinationen genomförs på ett bra och rättsäkert sätt är centralt.

Kvalitet i examination och avhandling

Inför disputationen säkerställs att reglerna för examination på Karolinska Institutet (KI) följs och att avhandlingens delarbeten håller en sådan vetenskaplig standard som kan förväntas.

Disputationskommittén

Styrelsen för forskarutbildning har inrättat en Disputationskommitté som har i uppdrag att säkerställa att reglerna för examination följs. För att säkerställa att alla moment inom utbildningen på forskarnivå är avklarade inför examination ska en ansökan om disputation/licentiatseminarium inlämnas till Disputationskommittén enligt instruktioner som finns på KI:s medarbetarportal: Dags att disputera.

Disputationskommittén kontrollerar:

  • att avhandlingen uppfyller högskoleförordningens och KI:s formella krav
  • att studieplanen följts
  • att etiska riktlinjer följts.

Disputationskommittén:

  • utser betygsnämnd, vid disputation också opponent
  • fastställer datum och plats för disputation/licentiatseminarium.

Förhandsgranskning av delarbeten

När Disputationskommittén har godkänt ansökan om disputation genomför betygsnämnden en så kallad förhandsgranskning av avhandlingens delarbeten (vetenskapliga artiklar och manuskript). Detta innebär att betygsnämnden gör en bedömning av huruvida avhandlingens delarbeten är av en sådan vetenskaplig standard och kvalitet som kan förväntas vid ett internationellt framstående universitet och har ett omfång som motsvarar fyra års forskarutbildning på heltid.

Om det finns brister i kvalitet och omfång ska betygsnämnden avråda från disputation. Cirka 2 procent rekommenderas att avvakta med disputation.

Förhandsgranskning av delarbetena

Utvärdering

Betygsnämndsundersökning

Under våren 2013 genomfördes en anonym enkätundersökning bland betygsnämndsledamöter med frågor om doktorandens och avhandlingens kvalitet. Svarsfrekvensen var 75 procent. Över 60 procent av betygsnämndsledamöterna som svarade på enkäten ansåg att avhandlingen hade en hög eller mycket hög vetenskaplig kvalitet.

Rapporten från betygsnämndsundersökningen

Bibliometri

Kvaliteten på de delarbeten som ingår i avhandlingen kan mätas med hjälp av bibliometri. Med syfte att utreda om de publikationer som utgår från KI och har minst en doktorand som författare skiljer sig bibliometriskt från de publikationer som utgår från deras omgivande forskningsmiljö, gjordes under 2011 en bibliometrisk analys av doktorandernas forskning på KI under åren 2005-2010 m.a.p. vetenskapliga publikationer i Web of Science. Man kunde konstatera att det inte fanns några tecken på att doktorandernas publikationer skulle skilja sig från övriga publikationer. Den fältnormerade citeringsgraden för doktorandernas publikationer var inte lägre än i den omgivande forskningsmiljön. Även med andra indikatorer verkar doktorandernas publikationer ligga på samma nivå som publikationer utan inblandning av doktorander (det gäller t.ex. både för Journal Impact Factor, antal citeringar per publikation och antal mycket högt citerade publikationer).

Utveckling av kvalitet i examination och avhandling

Kvaliteten på avhandlingarna

Flera åtgärder har införts i syfte att förbättra kvaliteten på ramberättelsen i avhandlingarna ("kapporna").

Kappaskrivningsseminarier. Styrelsen för forskarutbildning har avsatt medel för kappaskrivningsseminarier som kan sökas av institutioner och forskarutbildningsprogram. Syftet med dessa kappaskrivningsseminarier är att stödja doktoranderna i att komma igång med att skriva en ramberättelse av mycket bra kvalitet.

Riktlinjer och hjälpmedel att skriva ramberättelsen. Dokumenten Stöd för att skriva kappa och Riktlinjer för ramberättelse i sammanläggningsavhandling har tagits fram för att stödja doktorander i kappaskrivandet.

Plagiat. För att förhindra plagiering är det viktigt att arbeta förbyggande genom att doktoranderna lär sig korrekt vetenskapligt skrivande och referenshantering. Som en del av ett förebyggande arbete har den webb-baserade kursen ”Avoiding Plagiarism” köpts in och webb-kursen ingår nu i de obligatoriska introduktionsdagarna för nya doktorander. Alla doktorander har möjlighet att gå kursen via sina Ping Pong-konton.

KI genomför också systematisk plagiatgranskning av alla ramberättelser. Doktorander och handledare är också välkomna att använda verktyget.