Konsekvenser av covid-19-pandemin på KI:s forskarutbildning

[Uppdaterad 2021-09-21]

I och med att nationella restriktioner avvecklas den 29 september kommer det under höstterminen bli en successiv övergång från en pandemisituation till ”det nya normala”, där utgångspunkten är att vi alla är på plats på campus men att de goda erfarenheterna från distansarbete och digitalisering tas tillvara.

Nedan finns information avseende olika aspekter av KI:s forskarutbildning och hur de påverkas av pandemin samt om övergången till ”det nya normala”. 

Om pandemin inneburit förändringar i en doktorands forskarutbildning

Många doktorander har påverkats och kommer fortsatt att påverkas av covid-19-pandemin. Vi rekommenderar alla berörda doktorander att tillsammans med sina handledare se över sin individuella studieplan och fundera över alternativa vägar att nå examensmålen utan att behöva förlänga utbildningen. Det gäller såväl forskningsplanen som planerat deltagande i kurser, seminarier och resor.  

  Förlängning av doktorandanställningar

  Arbetsgivarverket bedömer att om en doktorand inte har kunnat utföra de uppgifter som åvilar doktoranden på grund av omständigheter som kan kopplas till covid-19-pandemin bör det vara möjligt att förlänga den sammanlagda anställningstiden om fyra år. Beslut om eventuell förlängning fattas av aktuell institution vid KI baserat på en individuell bedömning i det enskilda fallet. 

  Kriterier för eventuell förlängning av doktorandanställningen till följd av pandemin (se längst ner på sidan)

  Doktorander som upplever att rådande situation påverkar forskarstudierna bör se till att detta dokumenteras. Dokumentation är ett krav om det i ett senare skede ska gå att avgöra om en eventuell försening berodde på omständigheter som kan kopplas till covid-19-pandemin, d.v.s. omständigheter som doktoranden inte kunde styra över.

  Kurser och andra utbildningsmoment

  Höstens forskarutbildningskurser kommer att ges på campus eller på distans, eller som en kombination av båda. För information om vad som gäller varje enskild kurs, se kurskatalogen eller information från respektive kursgivare inför kursstart.

  Information till kursgivare om undervisning med anledning av corona

  Halvtidskontroll 

  I och med att de flesta restriktionerna nu har upphört är det inte längre något som hindrar att halvtidsseminarier genomförs fysiskt på plats. Det är inte heller något som hindrar att man genomför hela eller delar på distans. Avgörande för vilket upplägg man väljer ska vara att det ska vara så lärorikt och givande för doktoranden som möjligt.

  Syftet med halvtidskontroll

  Disputationer och licentiatseminarier

  I och med att nationella restriktioner nu avvecklas kommer disputationer och licentiatseminariet att successivt övergå från dagens fokus på digital medverkan till ”det nya normala” där utgångspunkten är att vi alla är på plats på campus men att de goda erfarenheterna kring distans och digitalisering ska tas tillvara. 

  Under oktober kommer beslut att fattas för att anpassa regelverket till "det nya normala". Denna sida uppdateras allteftersom det finns nya beslut. Till dess gäller det som beskrivs på webbsidan Disputationer under covid-19-pandemin.

  Notera att det inte kommer att införas förändringar med kort varsel och hänsyn kommer att tas till de som redan hunnit planera sin disputation enligt nu gällande regler och rutiner.  

  Tills annat meddelas ska disputationer tillgängliggöras via webbsändningar så att allmänheten/åhörare kan ta del av disputationerna via egen dator. Det ska även finnas en fysisk lokal för de som inte har möjlighet att ta del av disputationen på annat sätt.

  Doktorand, opponent, betygsnämnd, handledare och disputationsordförande kan delta på plats eller på distans. Distansmedverkan ska föregås av en kontakt med KI:s disputationskommitté.

  All information som rör digitala disputationer är samlad på särskild webbsida, dit alla doktorander, handledare och disputationsordföranden hänvisas: Disputationer under covid-19-pandemin

  Handledning på distans

  I och med avvecklingen av de svenska restriktionerna finns inte längre samma behov av att handleda på distans.  Om någon under en övergångsperiod fortsatt kommer att handleda på distans finns här lite stöd:

  1. Effective Practices in Supervising Doctoral Candidates at a Distance, ett webinar som anordnades av the UK Council for Graduate Education den 1 maj och som nu är tillgängligt via YouTube.
  2. A Guide to Online Supervision - Guide for Supervisors

  Antagning av nya doktorander

  Om doktoranden ännu inte anlänt till KI eller av andra anledningar inte kan börja omedelbart, behöver ställning tas till ett startdatum då forskarutbildningen påbörjas. Ingen forsknings- eller utbildningsaktivitet påbörjas förrän vid studiestart. I den rådande situationen kan perioden mellan antagning och studiestart bli längre än vanligt, men det påverkar inte ordinarie antagningsprocess.

  Resor, forskningsvistelser och internationella konferenser 

  Avseende resor, forskningsvistelser och internationella konferenser gäller samma riktlinjer för doktorander som för övriga medarbetare

  Deltagande i internationella konferenser med egen presentation är obligatoriskt för KI:s doktorander. Om covid-19-pandemin gör att doktoranden har svårt att uppfylla det kravet bör doktoranden ta upp det med institutionens studierektor för forskarutbildning i god tid före disputationsansökan för att se om det finns någon alternativ lösning.

  KI:s resebidrag för forskningsvistelser för doktorander

  Med anledning av begränsade möjligheter för doktorander att genomföra planerade forskningsvistelser har reseperioden/dispositionstiden för KI:s bidrag för forskningsvistelser för doktorander som sökts och beviljats i utlysningar 2019 och 2020 förlängts till december 2021.

  Om bidrag har sökts för resor som måste ställas in ska beviljade medel betalas tillbaka, men beviljat bidrag kan användas för eventuella kostnader som uppstår i samband med avbokad resa. 

  Information för internationella doktorander

  Information för internationella doktorander som behöver stanna längre i Sverige än planerat eller behöver lämna Sverige tidigare än planerat: