Skip to main content

Konsekvenser av COVID-19-pandemin på KI:s forskarutbildning

[Uppdaterad 2020-05-25]

Större uppdateringar av denna webbsida

2020-05-25 Nytt stycke tillagt: "Att genomföra en forskarutbildning under Covid-19-pandemin"

2020-05-13 Tips om handledning på distans

2020-04-30 Nytt stycke tillagt: ”Antagning av nya doktorander”

2020-04-03 Nytt stycke tillagt: ”Promovering” + uppdaterad information om kurser

2020-03-30 Information om disputationer flyttat till en egen webbsida/undersida

Just nu finns många frågor kring konsekvenser av coronavirus-pandemin på KI:s forskarutbildning. Alla uppmanas att hålla sig informerade dagligen för att kunna ta del av, och agera utifrån, de rekommendationer som KI har för sina medarbetare och studenter.

På den här webbsidan hittar ni fördjupad information avseende vad som gäller för KI:s forskarutbildning. 

Doktorander jämställs med  

  1. medarbetare när de arbetar med sina forskningsprojekt   
  2. studenter när de deltar i kurser 

Det innebär att: 

  • Doktorander fortsätter med sin forskning under samma villkor som andra forskare  
  • Forskarutbildningskurser genomförs på distans eller ställs in  
  • Halvtidsseminarier och liknande genomförs på distans, se nedan
  • Disputationer genomförs med möjlighet till distansmedverkan, se https://medarbetare.ki.se/disputationer-under-coronapandemin

Att genomföra en forskarutbildning under Covid-19-pandemin

Många doktorander kommer att påverkas av den rådande situationen på olika sätt. Vi rekommenderar att alla doktorander går igenom sin individuella studieplan med sin handledare och tillsammans funderar på om det går att planera på annat sätt. Det gäller såväl forskningsplanen som deltagande i kurser och resor. Utgångspunkten är att verksamheten vid KI ska fortgå och att vi alla måste hjälpas åt för att lösa de problem som uppstår.   

Arbetsgivarverket bedömer att om en doktorand inte har kunnat utföra de uppgifter som åvilar doktoranden på grund av omständigheter som kan kopplas till covid-19-pandemin bör det vara möjligt att förlänga den sammanlagda anställningstiden om fyra år. Beslut om eventuell förlängning fattas av aktuell institution vid KI baserat på en individuell bedömning i det enskilda fallet. Som underlag till beslut ska finnas en reviderad individuell studieplan där de fördröjningar i utbildningen som skett framgår. I den individuella studieplanen ska det finnas en reviderad finansieringsplan som är godkänd av handledaren och som institutionen bedömer vara rimlig och genomförbar. Det är viktigt att understryka att det inte finns någon skyldighet från KI:s sida att bevilja en förlängd doktorandanställning.

Doktorander som upplever att rådande situation påverkar studieplanen och finansieringsplanen rekommenderas att dokumentera detta för att det i ett senare skede ska gå att avgöra om en eventuell försening berodde på omständigheter som kan kopplas till covid-19-pandemin, d.v.s. omständigheter som doktoranden inte kunde styra över.

Tips angående handledning på distans: Effective Practices in Supervising Doctoral Candidates at a Distance, ett webinar som anordnades av the UK Council for Graduate Education den 1 maj och som är nu tillgängligt via YouTube.

Forskning 

Avseende doktorandernas forskning gäller samma riktlinjer för doktorander som för övriga medarbetare.

Rekommendationen är att det är bra att minska sociala kontakter och att arbeta hemifrån för de som har möjlighet. Detta ska stämmas av med närmsta chef. KI:s forskning fortgår, med rekommendationerna i beaktande.

Antagning av nya doktorander

Enligt KI:s gällande antagningsprocess fattas beslut om antagning till forskarutbildning löpande så snart en doktorand är utvald och rekryteringen avslutad, utan någon vänteperiod.

Om doktoranden ännu inte anlänt till KI eller av andra anledningar inte kan börja omedelbart, behöver ställning tas till ett startdatum då forskarutbildningen påbörjas. Ingen forsknings- eller utbildningsaktivitet påbörjas förrän vid studiestart. I den rådande situationen kan perioden mellan antagning och studiestart bli längre än vanligt, men det påverkar inte ordinarie antagningsprocess.

Observera att startdatum även kan sättas innan doktoranden finns på plats om forskarutbildningsaktiviteter kan göras på distans, t.ex. skriva sin individuella studieplan, gå forskarutbildningskurs online, förbereda presentation till ISP-seminarium, läsa in sig på ett ämne, delta i seminarier och möten online, etc.

Kurser 

KI övergår till distansundervisning från och med onsdagen den 18:e mars. För doktorander innebär det att kurser kommer att genomföras på distans eller ställas in. Vad som gäller meddelas till deltagarna av respektive kursansvarig. Detta gäller samtliga kurser, inklusive kurser inom forskarskola.  

Om detta innebär att du inte kan uppfylla poängkravet innan disputationen kan diskussion föras med disputationskommittén om att disputationsansökan kan godkännas ändå under förutsättning att enstaka kurs kan genomföras efter disputationen. Observera att det innebär att doktorsexamen eller licentiatexamen då inte kan utfärdas direkt efter disputation utan först när hela kurskravet är uppfyllt.

Om kursen du anmält dig till är inställd, gå gärna in och se om det finns kursplatser kvar på någon av de kurser som genomförs på distans under våren: Course catalogue and vacancies – doctoral courses

Mer information för kursgivare:

Halvtid 

Rekommendationen är att halvtidskontroll genomförs på distans.

När ni beslutar hur halvtidskontrollen ska genomföras försök göra det på bästa sätt så att syftet uppnås, d.v.s. att doktoranden ges möjlighet till återkoppling, att det utgör ett lärandemoment för doktoranden och att institutionen blir medveten om doktorandens progress.  

Skjut helst inte upp halvtidskontrollen, utan använd den istället som en möjlighet att diskutera alternativa lösningar om planen måste revideras till följd av rådande situation. 

Vid frågor: kontakta studierektor för forskarutbildning vid institutionen. 

Disputationer 

Information om disputationer under coronapandemin

Resor, forskningsvistelser och internationella konferenser 

Avseende resor, forskningsvistelser och internationella konferenser gäller samma riktlinjer för doktorander som för övriga medarbetare

Deltagande i internationella konferenser med egen presentation är obligatoriskt för KI:s doktorander. Den nuvarande situationen kan innebära att det på sikt finns doktorander som inte har nått det kravet när det är dags för disputation. Detta får vi lösa vid ett senare tillfälle. I dagsläget gäller att disputationskommittén kan godkänna disputationsansökan under villkor att konferensen genomförs efter disputation.   

KI:s resebidrag för forskningsvistelser för doktorander

Med anledning av begränsade möjligheter för doktorander att genomföra planerade forskningsvistelser har reseperioden/dispositionstiden för KI:s bidrag för forskningsvistelser för doktorander förlängts till december 2021. Detta gäller även för resebidrag för forskningsvistelser för doktorander som sökts och beviljats i tidigare utlysningar (våren respektive hösten 2019). 

Om bidrag har sökts för resor som måste ställas in ska beviljade medel betalas tillbaka, men beviljat bidrag kan användas för eventuella kostnader som uppstår i samband med avbokad resa. 

Information för internationella doktorander

Information för internationella doktorander som behöver stanna längre i Sverige än planerat eller behöver lämna Sverige tidigare än planerat:

Promovering

Promotionshögtiden planerad den 15 maj skjuts fram till hösten

Notera att promoveringen endast har ceremoniell betydelse och att utfärdande av examensbevis inte påverkas.