Konsekvenser av covid-19-pandemin på KI:s forskarutbildning

[Uppdaterad 2022-01-10]

Pandemin är ännu inte över vilket innebär att vi alla måste vara flexibla, ta eget ansvar och vara uppmärksamma på såväl nationella restriktioner som direktiv från KI:s ledning. För att minska smittspridning i samband med undervisning och examinationer kommer forskarutbildningskurser i huvudsak ges på distans. Disputationer kan genomföras på plats men digitala lösningar uppmuntras.

Följ KI:s allmänna information till medarbetare och studenter

Nedan finns information avseende olika aspekter av KI:s forskarutbildning och hur de påverkas av pandemin.

Om pandemin innebär förändringar i en doktorands forskarutbildning

Många doktorander har påverkats och kommer fortsatt att påverkas av covid-19-pandemin. Vi rekommenderar alla berörda doktorander att tillsammans med sina handledare se över sin individuella studieplan och fundera över alternativa vägar att nå examensmålen utan att behöva förlänga utbildningen. Det gäller såväl forskningsplanen som planerat deltagande i kurser, seminarier och resor.  

  Förlängning av doktorandanställningar

  Arbetsgivarverket bedömer att om en doktorand inte har kunnat utföra de uppgifter som åvilar doktoranden på grund av omständigheter som kan kopplas till covid-19-pandemin bör det vara möjligt att förlänga den sammanlagda anställningstiden om fyra år. Beslut om eventuell förlängning fattas av aktuell institution vid KI baserat på en individuell bedömning i det enskilda fallet. 

  Kriterier för eventuell förlängning av doktorandanställningen till följd av pandemin (se längst ner på sidan)

  Doktorander som upplever att rådande situation påverkar forskarstudierna bör se till att detta dokumenteras. Dokumentation är ett krav om det i ett senare skede ska gå att avgöra om en eventuell försening berodde på omständigheter som kan kopplas till covid-19-pandemin, d.v.s. omständigheter som doktoranden inte kunde styra över.

  Kurser och andra utbildningsmoment

  Forskarutbildningskurser i KI:s lokaler kommer i nuläget (fram till 18 februari eller tills att annat meddelas) om möjligt att ges på distans. Undantag kan göras för praktiska moment och examinationer som inte lämpar sig för distansundervisning (t.ex. laborationer). Om möjligt ska större lokaler bokas för dessa moment, för att möjliggöra att deltagare kan hålla avstånd. Munskydd rekommenderas när det inte går att hålla avstånd.

  Information om vad som gäller varje enskild kurs, ges av respektive kursgivare inför kursstart om det avviker från informationen i kurskatalogen

  Information till kursgivare om undervisning med anledning av corona

  Ovanstående rekommendationer gäller även för andra utbildningsmoment, t.ex. seminarier och workshops.

  Halvtidskontroll 

  Halvtidsseminarier kan genomföras på plats eller helt eller delvis på distans. Avgörande för vilket upplägg man väljer är dels om det finns pandemirestriktioner vid tillfället, dels utifrån att det ska vara så lärorikt och givande för doktoranden som möjligt.

  Syftet med halvtidskontroll

  Disputationer och licentiatseminarier

  De nya restriktionerna som infördes i december och i januari 2022 påverkar inte genomförande av disputationer eller licentiatseminarier. Men det är viktigt att de genomförs på ett ansvarsfullt sätt så att trängsel och smittspridning minimeras. Digitala lösningar uppmuntras.

  Från och med oktober 2021 finns följande alternativ för hur en disputation eller licentiatseminarium får genomföras:

  1. Samtliga är på plats i lokalen
  2. En eller flera ledamöter i betygsnämnden och/eller opponenten deltar på distans via digitala verktyg
  3. Det finns ett auditorium närvarande i lokalen men det finns även åhörare som tar del av disputationen på distans
  4. En kombination av 2 och 3 

  Doktoranden och disputationsordförande får normalt inte delta på distans, men undantag kan göras på grund av det aktuella smittläget efter godkännande av disputationskommittén (ansök via blankett 12.1).

  Mer information om digitala lösningar vid disputationer (hybriddisputationer)

  Nya pandemirestriktioner kan innebära förändringar för hur disputationer får genomföras. Denna webbsida uppdateras löpande och eventuella förändringar kommuniceras här.  

  Generell information om disputationer och licentiatseminarier

  Handledning på distans

  Enligt rekommendationerna som gäller från januari 2022 ska de som kan arbeta hemifrån. Detta gäller förstås även doktorander och deras handledare. 

  Stöd för handledning på distans:  

  1. Effective Practices in Supervising Doctoral Candidates at a Distance, ett webbinarium som anordnades av the UK Council for Graduate Education den 1 maj 2020 och är tillgängligt via YouTube.
  2. A Guide to Online Supervision - Guide for Supervisors
  3. Successfully supervising research students remotely, ett webbinarium av vicerektor för forskarutbildning vid KI Robert Harris den 21 december 2021. Webbinariet ingår i Irish Universities Association (IUA) collaborative webinar series den och är tillgängligt via YouTube.

  Antagning av nya doktorander

  Om doktoranden ännu inte anlänt till KI eller av andra anledningar inte kan börja omedelbart, behöver ställning tas till ett startdatum då forskarutbildningen påbörjas. Ingen forsknings- eller utbildningsaktivitet påbörjas förrän vid studiestart. I den rådande situationen kan perioden mellan antagning och studiestart bli längre än vanligt, men det påverkar inte ordinarie antagningsprocess.

  Resor, forskningsvistelser och internationella konferenser 

  Avseende resor, forskningsvistelser och internationella konferenser gäller samma riktlinjer för doktorander som för övriga medarbetare

  Deltagande i internationella konferenser med egen presentation är obligatoriskt för KI:s doktorander. Om covid-19-pandemin gör att doktoranden har svårt att uppfylla det kravet bör doktoranden ta upp det med institutionens studierektor för forskarutbildning i god tid före disputationsansökan för att se om det finns någon alternativ lösning.

  KI:s resebidrag för forskningsvistelser för doktorander

  Med anledning av begränsade möjligheter för doktorander att genomföra planerade forskningsvistelser har reseperioden/dispositionstiden för KI:s bidrag för forskningsvistelser för doktorander som sökts och beviljats i utlysningar 2019 och 2020 förlängts till december 2022.

  Om bidrag har sökts för resor som måste ställas in ska beviljade medel betalas tillbaka, men beviljat bidrag kan användas för eventuella kostnader som uppstår i samband med avbokad resa. 

  Information för internationella doktorander

  Information för internationella doktorander som behöver stanna längre i Sverige än planerat eller behöver lämna Sverige tidigare än planerat: