Konsekvenser av covid-19-pandemin på KI:s forskarutbildning

[Uppdaterad 2022-03-11]

Pandemin är ännu inte över vilket innebär att vi alla måste vara flexibla, ta eget ansvar och vara uppmärksamma på såväl nationella restriktioner som direktiv från KI:s ledning. 

KI:s allmänna information till medarbetare och studenter

Nedan finns information avseende olika aspekter av KI:s forskarutbildning och hur de kan påverkas av pandemin.

Om pandemin innebär förändringar i en doktorands forskarutbildning

Många doktorander har påverkats och kommer fortsatt att påverkas av covid-19-pandemin. Vi rekommenderar alla berörda doktorander att tillsammans med sina handledare se över sin individuella studieplan och fundera över alternativa vägar att nå examensmålen utan att behöva förlänga utbildningen. Det gäller såväl forskningsplanen som planerat deltagande i kurser, seminarier och resor.  

Förlängning av doktorandanställningar

Arbetsgivarverket bedömer att om en doktorand inte har kunnat utföra de uppgifter som åvilar doktoranden på grund av omständigheter som kan kopplas till covid-19-pandemin bör det vara möjligt att förlänga den sammanlagda anställningstiden om fyra år. Beslut om eventuell förlängning fattas av aktuell institution vid KI baserat på en individuell bedömning i det enskilda fallet. 

Kriterier för eventuell förlängning av doktorandanställningen till följd av pandemin (se längst ner på sidan)

Doktorander som upplever att pandemin påverkat forskarstudierna bör se till att detta dokumenteras. Dokumentation är ett krav om det i ett senare skede ska gå att avgöra om en eventuell försening berodde på omständigheter som kan kopplas till covid-19-pandemin, d.v.s. omständigheter som doktoranden inte kunde styra över.

Kurser och andra utbildningsmoment

Information om vilken undervisningsform som gäller för varje enskild kurs ges av respektive kursgivare inför kursstart om det avviker från informationen i kurskatalogen. 

Information till kursgivare om undervisning med anledning av corona

Halvtidskontroll 

Halvtidsseminarier kan genomföras på plats eller helt eller delvis på distans. Avgörande för vilket upplägg man väljer är dels om det finns pandemirestriktioner vid tillfället, dels utifrån att det ska vara så lärorikt och givande för doktoranden som möjligt.

Syftet med halvtidskontroll

Disputationer och licentiatseminarier

Det finns inga särskilda rekommendationer eller restriktioner för disputationer och licentiatseminarier.

Information om digitala lösningar vid disputationer (hybriddisputationer)

Generell information om disputationer och licentiatseminarier

Handledning på distans

Stöd för handledning på distans:  

  1. Effective Practices in Supervising Doctoral Candidates at a Distance, ett webbinarium som anordnades av the UK Council for Graduate Education den 1 maj 2020 och är tillgängligt via YouTube.
  2. A Guide to Online Supervision - Guide for Supervisors
  3. Successfully supervising research students remotely, ett webbinarium av vicerektor för forskarutbildning vid KI Robert Harris den 21 december 2021. Webbinariet ingår i Irish Universities Association (IUA) collaborative webinar series den och är tillgängligt via YouTube.

Antagning av nya doktorander

Om doktoranden ännu inte anlänt till KI eller av andra anledningar inte kan börja enligt plan  behöver ställning tas till ett startdatum då forskarutbildningen påbörjas. Ingen forsknings- eller utbildningsaktivitet får påbörjas förrän vid studiestart. Även om perioden mellan antagning och studiestart blir längre än vanligt påverkas inte ordinarie antagningsprocess.

Resor, forskningsvistelser och internationella konferenser 

Avseende resor, forskningsvistelser och internationella konferenser gäller samma riktlinjer för doktorander som för övriga medarbetare

Deltagande i internationella konferenser med egen presentation är obligatoriskt för KI:s doktorander. Om covid-19-pandemin gör att doktoranden har svårt att uppfylla det kravet bör doktoranden ta upp det med institutionens studierektor för forskarutbildning i god tid före disputationsansökan för att se om det finns någon alternativ lösning.

KI:s resebidrag för forskningsvistelser för doktorander

Med anledning av begränsade möjligheter för doktorander att genomföra planerade forskningsvistelser har reseperioden/dispositionstiden för KI:s bidrag för forskningsvistelser för doktorander som sökts och beviljats i utlysningar 2019 och 2020 förlängts till december 2022.

Om bidrag har sökts för resor som måste ställas in ska beviljade medel betalas tillbaka, men beviljat bidrag kan användas för eventuella kostnader som uppstår i samband med avbokad resa. 

Information för internationella doktorander

Information för internationella doktorander som behöver stanna längre i Sverige än planerat eller behöver lämna Sverige tidigare än planerat: