Konsekvenser av COVID-19-pandemin på KI:s forskarutbildning

[Uppdaterad 2020-08-21]

Större uppdateringar av denna webbsida

2020-08-21 Anpassningar till KI:s rekommendationer om bl.a. munskydd

2020-08-21 Mer tips om handledning på distans

2020-06-05 Genomgång av samtlig text på sidan och anpassningar till nya rekommendationer  

2020-05-25 Nytt stycke tillagt: "Att genomföra en forskarutbildning under Covid-19-pandemin"

Alla måste hjälpas åt att minimera smittspridning såväl på KI som i samhället i stort. Det gör vi genom att följa aktuella rekommendationer. Fysisk distans ska beaktas inom all verksamhet och det är viktigt att de som har sjukdomssymptom, eller har hushållsmedlemmar med symtom, stannar hemma.  

För att underlätta för doktorander och handledare finns nedan fördjupad information avseende olika aspekter av KI:s forskarutbildning och hur de påverkas av den pågående pandemi. Sidan uppdateras när nya rekommendationer eller beslut kommer.

Att genomföra en forskarutbildning under Covid-19-pandemin

Många doktorander kommer att påverkas av den rådande situationen på olika sätt. Vi rekommenderar att alla doktorander går igenom sin individuella studieplan med sin handledare och tillsammans funderar på om det går att planera på annat sätt. Det gäller såväl forskningsplanen som deltagande i kurser och resor. Utgångspunkten är att verksamheten vid KI ska fortgå och att vi alla måste hjälpas åt för att lösa de problem som uppstår.   

Arbetsgivarverket bedömer att om en doktorand inte har kunnat utföra de uppgifter som åvilar doktoranden på grund av omständigheter som kan kopplas till covid-19-pandemin bör det vara möjligt att förlänga den sammanlagda anställningstiden om fyra år. Beslut om eventuell förlängning fattas av aktuell institution vid KI baserat på en individuell bedömning i det enskilda fallet. Som underlag till beslut ska finnas en reviderad individuell studieplan där de fördröjningar i utbildningen som skett framgår. I den individuella studieplanen ska det finnas en reviderad finansieringsplan som är godkänd av handledaren och som institutionen bedömer vara rimlig och genomförbar. Det är viktigt att understryka att det inte finns någon skyldighet från KI:s sida att bevilja en förlängd doktorandanställning.

Doktorander som upplever att rådande situation påverkar studieplanen och finansieringsplanen rekommenderas att dokumentera detta för att det i ett senare skede ska gå att avgöra om en eventuell försening berodde på omständigheter som kan kopplas till covid-19-pandemin, d.v.s. omständigheter som doktoranden inte kunde styra över.

Tips angående handledning på distans:

  1. Effective Practices in Supervising Doctoral Candidates at a Distance, ett webinar som anordnades av the UK Council for Graduate Education den 1 maj och som nu är tillgängligt via YouTube.
  2. A Guide to Online Supervision - Guide for Supervisors

Student eller medarbetare?

En doktorand är både forskare och student, vilket kan orsaka en viss förvirring kring vilka rekommendationer som ska följas.

Därför har KI:s ledning tagit ställning att då doktorander utför sitt forskningsprojekt anses de vara i samma situation som övriga forskare på KI, och då ska samma riktlinjer följas som för övriga medarbetare. KI som arbetsplats hösten 2020

Då doktorander går kurser eller deltar i andra utbildningsmoment anses de vara studenter, se nedan.

Kurser och andra utbildningsmoment

Även under höstterminen kommer teoretiska forskarutbildningskurser att genomföras på distans, med några få undantag, medan praktiska kurser och moment som inte går att genomföra på distans är prioriterade att genomföras i KI:s lokaler.

Om det vid de utbildningsmoment som genomförs på campus inte är möjligt att upprätthålla fysisk distans rekommenderas att munskydd används. Dessa kommer i så fall att delas ut på plats.

Instruktion för användande av munskydd

Notera att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysisk distansering och handtvättning fortfarande är de viktigaste åtgärderna.

Vad som gäller för varje enskild forskarutbildningskurs meddelas av respektive kursansvarig.

Mer information för kursgivare:

Halvtidskontroll 

Halvtidsseminarier kan antingen genomföras helt på distans, på plats med begränsat antal deltagare eller en kombination av digital och fysisk närvaro. Det är inget krav att halvtidskontrollen ska vara offentlig.  

När ni beslutar hur halvtidskontrollen ska genomföras, försök göra det på bästa sätt så att syftet uppnås, d.v.s. att doktoranden ges möjlighet till återkoppling, att det utgör ett lärandemoment för doktoranden och att institutionen blir medveten om doktorandens progress. Vid frågor: Kontakta studierektor för forskarutbildning vid institutionen. 

Det är viktigt att halvtidskontrollen inte skjuts upp till följd av pandemin! Det kan vara ännu viktigare än vanligt att få ett tillfälle för uppföljning och en möjlighet att diskutera alternativa lösningar om planen måste revideras till följd av rådande situation. 

Disputationer 

Disputationer är en allmän sammankomst öppen för allmänheten, och därmed faller det under direktivet från Regeringen att inte mer än 50 personer får samlas. Så länge som det finns en begränsning i hur många som får samlas ska disputationer tillgängliggöras via webbsändningar.

Det ska finnas en fysisk lokal till vilken de som så vill har möjlighet att komma för att ta del av disputationen, även om den genomförs på distans. 

Tills annat meddelas gäller också att doktorand, opponent, betygsnämnd, handledare och disputationsordförande kan delta på distans efter kontakt med KI:s disputationskommitté. 
Eventuella förändringar av dessa rekommendationer kommer att kommuniceras med god framförhållning. 

Viktig information om disputationer under coronapandemin

Antagning av nya doktorander

Enligt KI:s gällande antagningsprocess fattas beslut om antagning till forskarutbildning löpande så snart en doktorand är utvald och rekryteringen avslutad, utan någon vänteperiod.

Om doktoranden ännu inte anlänt till KI eller av andra anledningar inte kan börja omedelbart, behöver ställning tas till ett startdatum då forskarutbildningen påbörjas. Ingen forsknings- eller utbildningsaktivitet påbörjas förrän vid studiestart. I den rådande situationen kan perioden mellan antagning och studiestart bli längre än vanligt, men det påverkar inte ordinarie antagningsprocess.

Observera att startdatum även kan sättas innan doktoranden finns på plats om forskarutbildningsaktiviteter kan göras på distans, t.ex. skriva sin individuella studieplan, gå forskarutbildningskurs online, förbereda presentation till ISP-seminarium, läsa in sig på ett ämne, delta i seminarier och möten online, etc.

Resor, forskningsvistelser och internationella konferenser 

Avseende resor, forskningsvistelser och internationella konferenser gäller samma riktlinjer för doktorander som för övriga medarbetare

Deltagande i internationella konferenser med egen presentation är obligatoriskt för KI:s doktorander. Om Covid-19-pandemin gör att doktoranden har svårt att uppfylla det kravet bör doktoranden ta upp det med institutionens studierektor för forskarutbildning i god tid före disputationsansökan för att se om det finns någon alternativ lösning.

KI:s resebidrag för forskningsvistelser för doktorander

Med anledning av begränsade möjligheter för doktorander att genomföra planerade forskningsvistelser har reseperioden/dispositionstiden för KI:s bidrag för forskningsvistelser för doktorander förlängts till december 2021. Detta gäller även för resebidrag för forskningsvistelser för doktorander som sökts och beviljats i tidigare utlysningar (våren respektive hösten 2019). 

Om bidrag har sökts för resor som måste ställas in ska beviljade medel betalas tillbaka, men beviljat bidrag kan användas för eventuella kostnader som uppstår i samband med avbokad resa. 

Information för internationella doktorander

Information för internationella doktorander som behöver stanna längre i Sverige än planerat eller behöver lämna Sverige tidigare än planerat: