Konsekvenser av covid-19-pandemin på KI:s forskarutbildning

[Uppdaterad 2021-02-26]

Senaste större uppdateringarna av denna webbsida

2021-02-26 Anpassning till KI:s rekommendationer om munskydd

2020-11-19 Information om att disputationer inte berörs av förbudet om antal personer

2020-10-15 Teoretiska forskarutbildningskurser kommer ges på distans tills annat meddelas

2020-08-21 Tips om handledning på distans

Alla måste hjälpas åt att minimera smittspridning såväl på KI som i samhället i stort. Det gör vi genom att följa aktuella rekommendationer. Fysisk distans ska beaktas inom all verksamhet och det är viktigt att de som har sjukdomssymptom, eller har hushållsmedlemmar med symtom, stannar hemma. Munskydd rekommenderas där fysisk närvaro är nödvändig och distansering är svår att åstadkomma. 

För att underlätta för doktorander och handledare finns nedan fördjupad information avseende olika aspekter av KI:s forskarutbildning och hur de påverkas av den pågående pandemi. 

Att genomföra en forskarutbildning under covid-19-pandemin

Många doktorander kommer att påverkas av den rådande situationen på olika sätt. Vi rekommenderar att alla doktorander går igenom sin individuella studieplan med sin handledare och tillsammans funderar på om det går att planera på annat sätt. Det gäller såväl forskningsplanen som deltagande i kurser och resor. Utgångspunkten är att verksamheten vid KI ska fortgå och att vi alla måste hjälpas åt för att lösa de problem som uppstår.   

Tips angående handledning på distans:

 1. Effective Practices in Supervising Doctoral Candidates at a Distance, ett webinar som anordnades av the UK Council for Graduate Education den 1 maj och som nu är tillgängligt via YouTube.
 2. A Guide to Online Supervision - Guide for Supervisors

Doktorandanställningar

Arbetsgivarverket bedömer att om en doktorand inte har kunnat utföra de uppgifter som åvilar doktoranden på grund av omständigheter som kan kopplas till covid-19-pandemin bör det vara möjligt att förlänga den sammanlagda anställningstiden om fyra år. Beslut om eventuell förlängning fattas av aktuell institution vid KI baserat på en individuell bedömning i det enskilda fallet. 

Kriterier för eventuell förlängning av doktorandanställningen till följd av pandemin (se längst ner på sidan)

Doktorander som upplever att rådande situation påverkar forskarstudierna bör dokumentera detta. Dokumentation är ett krav om det i ett senare skede ska gå att avgöra om en eventuell försening berodde på omständigheter som kan kopplas till covid-19-pandemin, d.v.s. omständigheter som doktoranden inte kunde styra över.

  Student eller medarbetare?

  En doktorand är både forskare och student, vilket kan orsaka en viss förvirring kring vilka rekommendationer som ska följas.

  Därför har KI:s ledning tagit ställning att då doktorander utför sitt forskningsprojekt anses de vara i samma situation som övriga forskare på KI, och då ska samma riktlinjer följas som för övriga medarbetare. KI som arbetsplats under covid-19-pandemin

  Då doktorander går kurser eller deltar i andra utbildningsmoment anses de vara studenter, se nedan.

  Kurser och andra utbildningsmoment

  Teoretiska forskarutbildningskurser kommer fortsättningsvis, tills annat meddelas, att genomföras på distans.

  Praktiska kurser och moment, på alla utbildningsnivåer, som inte går att genomföra på distans är prioriterade att genomföras i KI:s lokaler. Om det vid de utbildningsmomenten inte är möjligt att upprätthålla fysisk distans ska munskydd användas.

  Instruktion för användande av munskydd

  Mer information för kursgivare:

  Halvtidskontroll 

  Halvtidsseminarier kan antingen genomföras helt på distans, på plats med begränsat antal deltagare eller en kombination av digital och fysisk närvaro. Det är inget krav att halvtidskontrollen ska vara offentlig.  

  När ni beslutar hur halvtidskontrollen ska genomföras, försök göra det på bästa sätt så att syftet uppnås, d.v.s. att doktoranden ges möjlighet till återkoppling, att det utgör ett lärandemoment för doktoranden och att institutionen blir medveten om doktorandens progress. Vid frågor: Kontakta studierektor för forskarutbildning vid institutionen. 

  Det är viktigt att halvtidskontrollen inte skjuts upp till följd av pandemin! Det kan vara ännu viktigare än vanligt att få ett tillfälle för uppföljning och en möjlighet att diskutera alternativa lösningar om planen måste revideras till följd av rådande situation. 

  Disputationer 

  Disputationer ska tillgängliggöras via webbsändningar så att allmänheten/åhörare kan ta del av disputationerna via egen dator. Det ska även finnas en fysisk lokal för de som inte har möjlighet att ta del av disputationen på annat sätt. 

  Notera att disputationer inte anses vara allmänna sammankomster och därför inte inkluderas i Regeringens förordningar om maximalt antal personer som får samlas (vilket alltså innebär en annan tolkning än det som kommunicerats på denna webbsida tidigare). Dock ska det vid genomförandet hänsyn tas till gällande rekommendationer för att minimera möjlig smittspridning. 

  Doktorand, opponent, betygsnämnd, handledare och disputationsordförande kan delta på plats eller på distans. Distansmedverkan av dessa person ska föregås av en kontakt med KI:s disputationskommitté.

  All information som rör disputationer är samlad på särskild webbsida, dit alla doktorander, handledare och disputationsordföranden hänvisas: Viktig information om disputationer under coronapandemin

  Antagning av nya doktorander

  Enligt KI:s gällande antagningsprocess fattas beslut om antagning till forskarutbildning löpande så snart en doktorand är utvald och rekryteringen avslutad, utan någon vänteperiod.

  Om doktoranden ännu inte anlänt till KI eller av andra anledningar inte kan börja omedelbart, behöver ställning tas till ett startdatum då forskarutbildningen påbörjas. Ingen forsknings- eller utbildningsaktivitet påbörjas förrän vid studiestart. I den rådande situationen kan perioden mellan antagning och studiestart bli längre än vanligt, men det påverkar inte ordinarie antagningsprocess.

  Observera att startdatum även kan sättas innan doktoranden finns på plats om forskarutbildningsaktiviteter kan göras på distans, t.ex. skriva sin individuella studieplan, gå forskarutbildningskurs online, förbereda presentation till ISP-seminarium, läsa in sig på ett ämne, delta i seminarier och möten online, etc.

  Resor, forskningsvistelser och internationella konferenser 

  Avseende resor, forskningsvistelser och internationella konferenser gäller samma riktlinjer för doktorander som för övriga medarbetare

  Deltagande i internationella konferenser med egen presentation är obligatoriskt för KI:s doktorander. Om covid-19-pandemin gör att doktoranden har svårt att uppfylla det kravet bör doktoranden ta upp det med institutionens studierektor för forskarutbildning i god tid före disputationsansökan för att se om det finns någon alternativ lösning.

  KI:s resebidrag för forskningsvistelser för doktorander

  Med anledning av begränsade möjligheter för doktorander att genomföra planerade forskningsvistelser har reseperioden/dispositionstiden för KI:s bidrag för forskningsvistelser för doktorander förlängts till december 2021. Detta gäller även för resebidrag för forskningsvistelser för doktorander som sökts och beviljats i tidigare utlysningar (våren respektive hösten 2019). 

  Om bidrag har sökts för resor som måste ställas in ska beviljade medel betalas tillbaka, men beviljat bidrag kan användas för eventuella kostnader som uppstår i samband med avbokad resa. 

  Information för internationella doktorander

  Information för internationella doktorander som behöver stanna längre i Sverige än planerat eller behöver lämna Sverige tidigare än planerat: