Skip to main content

Konkret arbete med jämställdhetsintegrering enligt KI:s plan

Historik

I september 2016 anställdes en jämställdhetsstrateg på KI, med ansvar för samordning och utveckling av regeringsuppdraget jämställdhetsintegrering på lärosätet.

Arbetet med jämställdhetsintegrering ska föregås av en probleminventering där man identifierar de utmaningar och problem som utvecklingsarbetet ska syfta till att lösa. Som ett första steg i en probleminventering är det viktigt att skapa en samlad bild av vilket jämställdhetsarbete som har bedrivits tidigare vid lärosätet, liksom vad som pågår idag. Under hösten 2016 sammanställdes därför en kartläggning och en nulägesanalys över Karolinska Institutets jämställdhetsarbete.

När tidigare och pågående jämställdhetsarbete är kartlagt blir nästa steg att identifiera vilka ytterligare utmaningar och problem som behöver lösas. Arbetet med jämställdhetsintegrering bör inkludera organisationens kärnverksamheter och dess ordinarie styr, stöd- och ledningsprocesser. Utgångspunkten bör vara att en jämställd verksamhet bäst utvecklas i ordinarie struktur och med befintlig arbetsorganisation, eller när det finns behov av detta i nya processer och genom nya former för organisering.

Ledningsförankring

I oktober 2016 hade KI:s hela ledningsgrupp en workshop tillsammans med medlemmar från Nationella sekretariatet för genusforskning kring att börja jämställdhetsintegrera lärosätet. Diskussionerna utmynnade i listade exempel på områden med eventuell jämställdhetsproblematik vid KI inom forskning och utbildning.

Prioriterade arbetsområden

Den här genomgången, tillsammans med samordnarens nulägesanalys och behovsanalys, utgjorde underlag när lärosätet i slutet av 2016 definierade ett antal prioriterade områden för arbetet med jämställdhetsintegrering. Detta beslut är förankrat hos ledningsgruppen. Probleminventeringen har alltså avgränsats i relation till verksamhetens omfattning, resurser, befintlig kompetens och en rad andra faktorer. Det var även angeläget att prioritera befintliga och framtida processer i verksamheten som per definition befinner sig i ett utvecklingsskede och därför kan vara mer öppna för kritiska perspektiv. De områden vid KI som ska prioriteras för arbetet med jämställdhetsintegrering är:

  • Ledarskap/Ledarskapsutveckling
  • Karriärvägar (rekrytera och behålla)
  • Interna bedömningar/resursfördelning
  • Genusperspektiv i utbildning

Konkreta aktiviteter kopplade till områdena

Fokus i arbetet med jämställdhetsintegrering skall vara på praktisk handling och konkretiserade resultat. Jämställdhetsintegrering handlar om vad verksamheten gör, inte endast om vad som dokumenteras eller redovisas.

Läs mer om de fastslagna områdena och därtill hörande aktiviteterna i Plan för jämställdhetsintegrering av Karolinska Institutet, 2017 - 2019

Ägandeskap och ansvar

Prorektor äger övergripande ansvar för KI:s inre liv och ansvarar därmed ytterst för arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsstrategen samordnar och utvecklar arbetet, liksom ger råd och stöd i organisationen. Samtliga mål och aktiviteter kommer att följas upp årligen och förankras hos ledningen samt hos Utbildningsdepartementet.