Skip to main content

KLARA - Kemikalieinventering

I början av varje år skall alla verksamheter på KI som innehar kemikalier göra en obligatorisk kemikalieinventering. Inventeringen är öppen i 4-6 veckor och syftet med inventeringen är att uppdatera kemikalieregistret.

Att hålla registret uppdaterat och aktuellt är viktigt ur säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt och på KI skall verksamheterna föra sitt register i KLARA kemikaliedatabas.

Innan man börjar arbeta med kemikalieregistret - och innan inventering påbörjas - så skall man ha deltagit i kurs "KLARA kemikalieinventering". Detta för att unvika att det blir fel i register och databas, samt för att man skall lära sig vad som är viktigt att tänka på och viktiga funktioner i KLARA. Kursen ges varje år i samband med att inventeringen öppnar och kallelse skickas ut till alla institutioner i god tid innan kursstart. Den anslås också på sidan "Utbildningar och kurser via Miljö- och Säkerhetsenheten" under Laboratoriesäkerhet.

Kursen ges på både svenska och engelska och i både Solna och Flemingsberg.

För att få inloggning till KLARA produktdatabas som kemikalieinventerare krävs delegering till kemikalieinventerare av närmste chef med delegerat arbetsmiljöansvar (se Rollbeskrivningar och delegering av arbetsuppgifter). När detta är gjort kontakta KI:s centrala kemikaliesäkerhetssamordnare Ulrika Hallgren eller respektive institutions lokala kemikalieombud. I KLARA finns manualer man kan ha till hjälp när man jobbar med sitt register.

Viktigt att tänka på vid den årliga inventeringen:

 • Alla verksamheter somt tillhör KI skall föra register och inventera i KI:s databas, även om man håller till i Karolinska sjuhusets lokaler. Undantag finns dock och frågor kring detta besvaras av Ulrika Hallgren.
 • När inventering öppnar (information skickas ut via mail till alla institutioner och KLARA-användare) så kopierar man över förra årets inventering samt alla "inköp", med mängder till nuvarande år.
 • Nästa steg är att jämföra registret med vad man har i sina skåp och hyllor och uppdatera med avseende på produkter och mängder. Man registrerar då dessa som "inventerad mängd" och mängder och produkter som inte har förändrats sedan förra året behöver man inte göra något med (de är redan "inventerade"). Produkter som man inte längre har är det viktigt att man "tar bort"
 • Förutom inventerad mängd så skall alla brandfarliga produkter registreras med "Max lagrad mängd". "Max lagrad mängd" är den maximala mängd av en produkt man kan tänkas ha i sina lokaler under hela/del av året. Tex om man i januari beställer 100 L (hela årsförbrukningen) av etanol, så är det "Max lagrad mängd" för etanol. För att ta reda på vilka produkter som avses så kan man ta ut en lista/rapport ur KLARA över alla sina brandklassade produkter (tex lösningsmedel och gasflaskor). "Max lagrad mängd" kopieras över vid varje invenering och behöver inte ändras/uppdateras från år till år såvida verksamheten inte förändras.
 • Kemikalier skall registreras/inventeras, ej läkemedel och narkotika (olika lagstiftning). I vissa fall kan ett läkemedel säljas både som läkemedel och kemikalie och då är det bara den produkt som säljs om kemikalie som skall registreras.
 • Antikroppar och proteiner behöver inte registreras, såvida de inte är blandade med kemikalier (tex natriumacid som ofta används som konserveringsmedel).
 • Cellmedia och buffertar skall registreras.
 • Kit skall registreras.
 • Alla gasbehållare skall registreras.
 • Kontrollera att byggnader och lokaler stämmer, att rummen har rätt rumsnummer.
 • Man inventerar med avseende på förpackningsstorlek, dvs den mängd som står på behållaren (oavsett hur mycket man har kvar i sin burk/flaska). Man skall alltså inte väga eller mäta mängder!
 • När man är klar med sin inventering så klickar man "klar" på knappen under sitt register. Det betyder att man är klar med inventering i alla sina lokaler (hela gruppen/enheten), man kan alltså inte klicka "klar" rum för rum.

Kontaktperson

Samordnare

Ulrika Hallgren

Telefon: 08-524 866 79
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: ulrika.hallgren@ki.se