KI:s nya ledningsorganisation

Konsistoriet fattade i januari 2018 beslut om en ny ledningsorganisation för KI som trädde i kraft 2019. Rektor fastställde den 18 december 2018 besluts- och delegationsordning för den nya ledningsorganisationen.

De största förändringarna innebär att det inrättas en fakultetsnämnd med rektor som ordförande som bland annat ska bidra till ett utökat kollegialt inflytande på strategisk nivå. Institutionerna delas in i tre institutionsgrupper som leds av dekan.

Nedan följer utdrag ur besluts- och delegationsordningen

Beslut- och delegationsordningen beslutades av rektor 2108-12-18

Universitetsledning

Rektor

Rektor fattar beslut i frågor som inte ankommer på konsistoriet eller som rektor inte delegerat till fakultetsnämnd, kommitté, dekan, prefekt eller annan befattningshavare. Dessa beslut fattar rektor i närvaro av universitetsdirektören. I 2 kap. 2 § högskoleförordningen (HF) anges i vilka frågor Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, ska fatta beslut. Vissa preciseringar framgår av konsistoriets besluts- och handläggningsordning.

Prorektor

Rektor delegerar till prorektor att fatta beslut i rektors ställa när rektor är på tjänsteresa eller av annat skäl har förhinder. Prorektor utses av konsistoriet.

Prorektor har till uppgift att samordna och leda KI:s arbete inom arbetsmiljö, lika villkor, miljöledning och kvalitet. Vidare att ansvara för vissa samverkansprojekt och samordningen av ärenden som berör samverkan med Region Stockholm (Stockholms läns landsting), och att leda beredningsgrupper som finns inom området.

Universitetsdirektör

Universitetsdirektören anställs av rektor och är chef för universitetsförvaltningen. Universitetsdirektören har under rektor det övergripande ansvaret för Karolinska Institutets (KI) verksamhet i administrativt avseende varav följer rätt att fatta universitetsövergripande beslut. Universitetsförvaltningen ska bidra med administrativt stöd och expertstöd till KI:s ledningsorganisation, kärnverksamhet och universitetsövergripande ändamål.

Fakultetsnämnd

Det medicinska vetenskapsområdet omfattar all akademisk verksamhet som bedrivs på Karolinska Institutet (KI) och utgör den medicinska fakulteten. I ledningen för fakulteten finns en fakultetsnämnd. Fakultetsnämnden har det övergripande, strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle på fakulteten. Huvudsakliga ansvarsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering av undervisande och forskande personal, infrastruktur och internationalisering.

Faktultetsnämnden:

 • fattar, inom av konsistoriet respektive rektor anvisad ram, övergripande beslut om resursfördelning till institution, centrala stödverksamheter, strategiska satsningar och ramar för de tre kommittéerna.
 • fattar strategiska beslut om samverkan med hälso- och sjukvården, till exempel Region Stockholm (Stockholms läns landsting), andra myndigheter, näringsliv och internationella aktörer.
 • får uppdra åt institution och grupp av institutioner att medverka i beredning och verkställighet av beslut som fattas av fakultetsnämnden.

Fakultetsnämndens tre kommittéer

Under fakultetsnämnden finns tre kommittéer med uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom respektive område.
De tre kommittéerna är kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, kommittén för utbildning på forskarnivå och kommittén för forskning.
Kommitté leds av vicerektor som ordförande med vice ordförande som ersättare.

Fakultetsnämndens kommittéer:

 • bereder frågor inom sitt ansvarsområde och lämnar underlag för fakultetsnämndens eller rektors beslut
 • beslutar på delegation från rektor eller fakultetsnämnden
 • ansvarar för kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning inom respektive ansvarsområde
 • stödjer fakultetsnämnden i dess övergripande ansvar att ge bästa möjliga förutsättningar för utbildning och forskning
 • samverkar med andra beredningsorgan under rektor och fakultetsnämnden, samt samverkar med bland andra Region Stockholm (Stockholms läns landsting) genom aktuella samverkansorgan för att skapa goda förutsättningar för utbildning och forskning
 • beslutar om priser och utmärkelser inom respektive delegation

Mer om fakultetsnämnden och dess kommitteér

Institutioner

Kärnverksamheten - utbildning och forskning - bedrivs vid institutioner, om inte annat beslutats. Institution leds av en prefekt.

Institutionsgrupper:

 • KI har en organisatorisk nivå där institutioner indelas i tre grupper.
 • Rektor beslutar om institutions tillhörighet till institutionsgrupp (campus).
 • Chef för institutionsgrupp benämns dekan och utses av rektor på sätt som konsistoriet beslutar.

Dekan

 • dekan är ledamot i fakultetsnämnden
 • är chef för institutionsgruppens prefekter
 • rapporterar till rektor
 • företräder och är talesperson i linjeorganisationen för i gruppen ingående institutioner
 • samordnar arbetet med prefektrekrytering inom institutionsgruppen och lämnar förslag till beslut om prefekt till rektor
 • samordnar initiativ inom institutionsgruppen till rekrytering av undervisande och forskande personalakademiska befattningar
 • stödjer prefekterna i implementering av fakultetsnämndens beslut och övriga universitetsövergripande beslut
 • ansvarar för samordning och effektivisering av verksamheten inom institutionsgruppen i samråd med berörda prefekter och med universitetsdirektören i ärenden inom universitetsdirektörens ansvarsområde
 • stödjer och samordnar institutionernas samverkan med hälso- och sjukvård, till exempel Region Stockholm (Stockholms läns landsting), näringsliv, internationella aktörer och andra myndigheter

Vicerektor

Vicerektor är ordförande i kommitté under fakultetsnämnden, ledamot i fakultetsnämnden. Av valreglerna framgår att vicerektor, liksom vice ordförande i respektive kommitté, utses av rektor efter rådgivande val.

Vicerektor:

 • leder arbetet inom respektive kommitté
 • driver frågor inom ansvarsområdet, både som ordförande för en kommitté och som ledamot i fakultetsnämnden
 • kan på uppdrag av rektor företräda KI i externa sammanhang, till exempel vid nationella dekanmöten för de medicinska fakulteterna
 • har följande ceremoniella uppdrag: vicerektor för utbildning på forskarnivå promoverar doktorer, vicerektor för utbildning är värd för examenshögtiderna på grundnivå och avancerad nivå och vicerektor för forskning promoverar hedersdoktorer och jubeldoktorer

Prefekt

 • rapporterar till dekan
 • ansvarar för all verksamhet vid institutionen. Beslutsfattandet vid institutionen ska ske i enlighet med gällande regler
 • beslutar i alla institutionens angelägenheter, inom ramen för de ekonomiska resurser som institutionen disponerar
 • leder institutionens vetenskapliga verksamhet, dvs. forskning och utbildning. Till stöd för prefektens ansvar för institutionens verksamhet ska finnas en befattning som administrativ chef
 • har rätt att, inom delegationsbemyndigandet, teckna KI:s firma för institutionens räkning

Råd och utskott

Rekryteringsutskott

Rekryteringsutskottet är ett beredande organ för:

 • strategiska beslut avseende rekrytering av undervisande och forskande personal. Utskottet ska i detta samråda med andra beredningsorgan under fakultetsnämnden
 • anställningsärenden avseende professor, gästprofessor, adjungerad professor, lektor, adjungerad lektor samt befordringsärenden avseende ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor

Ledamöter

 • tre av fakultetsnämnden utsedda ledamöter, bland vilka rektor utser ordförande och vice ordförande
 • tre vicerektorer
 • två studentrepresentanter
 • två fackliga företrädare (ej med rösträtt)

Docenturutskott

Utskottet ska:

 • utarbeta förslag till regler för antagning av docenter, för beslut i fakultetsnämnden
 • bereda och besluta i ärenden avseende docenturansökningar

Ledamöter:

 • högst sju av fakultetsnämnden utsedda ledamöter, bland vilka ordförande och vice ordförande utses av rektor
 • två studentrepresentanter

Fakultetsråd

Till stöd för rektors långsiktigt strategiska arbete finns ett fakultetsråd med uppgift att ge råd i frågor rörande Karolinska Institutets (KI) vetenskapliga verksamhet. Rådet sammanträder med rektor som ordförande och i närvaro av prorektor och universitetsdirektör. Rektor får efter hörande av rådet låta annan person att för kortare eller längre tid delta i rådets möten.

Ledamöter:

 • nio tillsvidareanställda professorer
 • två lärare med mer junior anställning
 • tre studentrepresentanter

Etikråd

 • verka för att en diskussion om etik förs inom KI, särskilt forskningsetik och medicinsk etik
 • bistå med etikkompetens och bevaka utvecklingen inom området internationellt och nationellt
 • verka för att KI:s hantering av etiska frågeställningar står i god överenstämmelse med omvärldens värderingar och de som råder, eller ska råda inom KI
 • på rektors anmodan yttra sig i frågor av generell karaktär

Inom ramen för uppdraget avgör etikrådet i övrigt vilka frågor rådet ska behandla. Rådet leds av KI:s vetenskapliga ombud och består i övrigt av minst sju och högst nio ledamöter, utsedda av rektor på bestämd tid. Ledamöterna ska inkludera medarbetare vid KI samt externa ledamöter.

Mer om etikrådet

Universitetsförvaltning

Vid Karolinska Institutet (KI) finns en universitetsförvaltning som tillsammans med institutionernas förvaltningar utgör universitetsadministrationen.

Universitetsdirektören är universitetsförvaltningens chef och anställs av rektor.

Universitetsbibliotek

Karolinska Institutets (KI) universitetsbibliotek (KIB) är en universitetsgemensam funktion under rektor. KIB ansvarar för vetenskaplig informationsförsörjningen, bidrar med stöd till lärande och vetenskaplig kommunikation samt är en studie- och mötesplats för att främja lärandet.

Konsistoriet beslutar, efter beredning med rektor, om inriktning och omfattning av verksamheten vid KIB. KIB leds av en bibliotekschef som anställs av rektor och rapporterar till prorektor.

Vid KIB har ett biblioteksråd med ledamöter utsedda av rektor. Rådets ska ge vägledning om verksamhetsinriktningen och delta med rådgivning i beredning av bibliotekets interna budgetfördelning och budgetäskanden.

Pedagogisk enhet för undervisning och lärande

Pedagogisk enhet för undervisning och lärande (UoL) ska bedriva högskolepedagogisk kursverksamhet och ge pedagogiskt stöd vid Karolinska Institutet (KI). Enheten leds av en verksamhetschef som anställs av rektor. Verksamhetschefen rapporterar till prorektor. UoL har en styrgrupp som bereder fakultetsnämndens beslut samt beslutar om verksamhetsplanering inom ramen för den budget som beslutats i fakultetsnämnden.

Komparativ medicin

Komparativ Medicin (KM) svarar för all djurverksamhet vid Karolinska Institutet (KI). Fakultetsnämnden beslutar om verksamhetens (KM) omfattning och inriktning på övergripande nivå. KM leds av en verksamhetschef som anställs av rektor. Verksamhetschefen rapporterar till rektor. Verksamhetschefen är tillståndshavare för djurverksamheten vid KI och har därmed enligt lag det straffrättsliga ansvaret. KM har en styrelse som utses av rektor.

Styrelsen ska:

 • besluta om verksamhetens övergripande planering, med målet att ge forskningen optimala förutsättningar för djurexperimentell verksamhet inom de ramar som lagar, författningar och KI:s regelverk inklusive ett etiskt förhållningssätt uppställer
 • rapportera till fakultetsnämnden om den löpande verksamheten
 • ge underlag för fakultetsnämndens beslut

Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine

Karolinska Institutet (KI) har ett forskningscentrum, Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine (MWLC), vars verksamhet bedrivs dels inom en forskningsenhet etablerad i Hongkong, dels genom forskningsbidrag till ett antal forskare inom ramen för befintliga institutioner vid KI. MWLC leds av en Director som utses av rektor. Director rapporterar till rektor.

 

Dokument

Besluts- och delegationsordning Karolinska Institutet

Bilaga till besluts och delegationsordning Karolinska Institutet

Beslut om delegation till prorektor

Beslut om delegation till vicerektorer

Arbets- och beslutsordning för Rekryteringsutskottet

Organisationsplan Karolinska Institutet