KI som arbetsplats hösten 2020

KI följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att medarbetare som har möjlighet, och har sin närmaste chefs godkännande, rekommenderas att arbeta hemifrån om detta är möjligt med hänsyn till arbetsuppgifterna.

Syftet är att minimera risken för smittspridning. I det fall närmaste chef bedömer att delar av personalen kan arbeta i KI:s lokaler, till exempel omväxlande i skift, så är det fullt möjligt. 

Arbete i hemmet kan ske helt eller delvis beroende på arbetsuppgifternas art och verksamhetens förutsättningar. Om medarbetaren inte har arbetsuppgifter som lämpar sig för hemarbete eller saknar den arbetsutrustning som behövs för hemarbete, ska medarbetaren arbeta från sin ordinarie arbetsplats. I sådana fall ska åtgärder för att förhindra smittspridning vidtas.

Det är arbetstagarens ansvar att ta sig till arbetsplatsen. Det innebär att orsaker som att vilja undvika kollektivtrafiken inte är ett giltigt skäl att utebli från arbetet. Kontakta din chef i en sådan situation. I det fall det är möjligt med flexibla arbetstider kan medarbetarna med fördel undvika rusningstid i kollektivtrafiken.

Prefekt eller motsvarande verksamhetschef avgör ytterst hur institutionen ska förhålla sig till närvaro på arbetsplatsen. Närmaste chef är ansvarig för att verksamheten kan fortgå. Varje medarbetare är ansvarig för sina arbetsuppgifter, även vid hemarbete. Hemarbete innebär inte att vara avstängd från arbetsplatsen utan är ett sätt att upprätthålla fysisk distansering enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Det är viktigt att samtliga medarbetare har möjlighet att vid behov komma till arbetsplatsen, exempelvis för att uppdatera sin arbetsutrustning eller ta hand om inkommen post.  

KI:s ledning och krisledningsgrupp följer noggrant utvecklingen och informerar när viktig information tillkommer med anledning av covid-19-pandemin. Medarbetare och chefer uppmanas att hålla sig informerade dagligen för att kunna ta del av instruktioner om hur arbetet ska organiseras och arbetsledas så att smittspridning kan minimeras.  

Fråga din närmaste chef om något är oklart. I övrigt hänvisas till informationssidan på KI:s medarbetarportal.

Arbete i hemmet

Vid arbete i hemmet gäller följande: 

Medarbetaren ska  

 • arbeta på den plats som han eller hon uppger för närmaste chef  
 • vid behov kunna inställa dig på arbetsplatsen med kort varsel  
 • vara tillgänglig på mejl och telefon på arbetstid 
 • regelbundet stämma av med närmaste chef, företrädesvis digitalt  
 • anmäla frånvaro och ledighet som semester, sjukfrånvaro eller vård av barn på samma sätt som vanligt 
 • meddela närmaste chef vid eventuella arbetsmiljörelaterade besvär.    

Närmaste chef ska  

 • leda och fördela arbetet genom regelbunden kontakt och avstämning med medarbetaren, företrädesvis digitalt  
 • i dialog med medarbeten förvissa sig om att medarbetaren har en tillfredställande arbetsmiljö vid den tillfälliga arbetsplatsen (ergonomi, skärmstorlek etc.)  
 • påminna om vikten av att ta rast och att göra ergonomiska övningar, tillämpa friskvård etc för att minska risken för belastningsskador  
 • uppmärksamma och rapportera risker, tillbud och olyckor  
 • se till att medarbetaren har den utrustning som behövs (Teams, Zoom etc).