Interprofessionell lärandeaktivitet: Seminarium kring patientfall

Här finns en beskrivning av hur den interprofessionella lärandeaktiviteten "Seminarium kring ett patientfall" kan genomföras med ett studentteam under ledning av handledare och lärare.

Metod

Lärandeaktiviteten "Seminarium kring ett patientfall" genomförs med ett studentteam bestående av två till åtta studenter från olika professioner, under ledning av ansvariga handledare och lärare.

Seminariet kan genomföras som separat moment eller i kombination med andra lärandeaktiviteter.

Genomförande

  1. Studenterna förbereder sig med att läsa, reflektera och formulera frågor kring patientfallet utifrån sin egen profession.
  2. Patientfakta presenteras enligt Egidius (2000) tavelmodell under ledning av handledare eller lärare. Studenternas frågor kring patientfall reflekteras och diskuteras utifrån flera professioners perspektiv.
  3. Med utgångspunkt av studenternas frågor, reflektion och diskussion formuleras gemensamma förslag till åtgärder t.ex. i en vård/rehabiliterings plan.
  4. Studenternas sammanställningar med förslag till åtgärder följs upp med diskussion tillsammans med respektive professions ansvariga handledare och lärare.

Handledare

Under seminariet medverkar om möjligt respektive professioners handledare (om endast en handledare deltar bör denne ha god kännedom den andre professionens kompetensområden).

Att leda ett seminarium enligt IPE och tillsammans skapa ett tillåtande och lärande klimat ställer krav på att kunna lyssna och förstå hur andra resonerar. Att ställa frågor och sammanfatta underlättar gruppsamverkan och lärande.

Bedömning

Handledaren återkopplar muntligt och intygar vid behov deltagande. Bedömning sker enligt kriterier för respektive utbildningsprogram.

Referenser och rekommenderad litteratur

  • Egidius, C.(2000) Casemetodik: lärande i vardagsarbetet: tre goda exempel. Malmö: Livslångt lärande.
  • Engqvist Boman, L. och Mogensen, E. (2013). Interprofessionell utbildning – interprofessionellt lärande.
  • Silén och Bolander Laksov (Red.), Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård (s. 117-136). Lund: Studentlitteratur.
  • Ponzer, S., Faresjö, T & Mogensen, E. (2009). Framtidens vård kräver interprofessionellt samarbete.
  • Läkartidningen, 13 (106): 929-931. World Health Organization (2010).Health Professions Networks Nursing and Midwifery Human Resources for Health: Framework for Action on Interprofessional Education and collaborative Practice. Geneve: WHO, Department of Human Resources for Health, p1-62

Om lärandeaktiviteten

Lärandeaktiviteten är sammanställd av Maria Kvarnström, Margaretha Risén och Ulla Thörnblom, fd Centrum för Klinisk Utbildning.

Bilaga