Skip to main content

Hus, lokaler, parkering på LIME

Här hittar du information om lokaler, passerkort, säkerhet och parkering på LIME.

Hus, lokaler & parkering

Bokning av mötesrum plan 3 och 4 (LIME och PHS)

Vi kommer att införa en ny gemensam digital lösning för att boka mötesrummen på plan 3 och 4, som ska vara klart under september 2019. Fram till dess bokas mötesrummen precis som idag, vilket innebär att från och med måndagen den 17 juni bokas:  

 • Rummen på plan 3 i papperskalender som finns utanför respektive rum
 • Rummen på plan 4 i LIMEs befintliga elektroniska mötesrumsbokningssytem (mrbs)

Översikt över alla mötesrum (pdf), som i väntan på det nya bokningssystemet endast benämns med rumsnummer.   

Alla bokningar som redan har gjorts har överförts till rummets papperskalender respektive till mrbs.

Bokning görs via mrbs.lime.ki.se

För att komma åt systemet krävs att din dator är ansluten till LIMEs trådbundna nätverk eller att du använder VPN. När mötesrummen används för externa möten inkl. undervisning är det viktigt att ange vilket projektnummer som ska stå för kostnaden (information om vad rummet kostar finns inlagt i bokningssystemet).

Lokalbokning för KI-lokaler görs av närmaste administratör

Mer om lokalbokning på Medarbetarportalen

Passerkort

Passerkort utfärdas av receptionen i Aula Medica. Intyg underskrivet av prefektassistent krävs. När du fått det nya passerkortet i din hand kontakta någon av nedanstående personer för att få hjälp med att aktivera ditt kort:

Rumsnyckel till kontorsrummen i Widerströmska...

...kvitteras ut hos Infrastruktur / LIME IT. Och återlämnas förstås när du slutar.

Parkering

För att få parkera till personaltaxa behöver du en personaldekal som du hämtar hos:

Mer info om parkering på KI.

Vilrum

Trött, privat samtal, bön eller en tyst minut? Vilrum finns på plan 4 i Widerströmska huset.

Brandskydd, säkerhet och incidentrapportering

Information om brandskydd finns uppsatt vid alla utgångar. Där står det detaljerat förklarat på svenska och engelska hur man ska bära sig åt vid eventuell brand i byggnaden.

OBS! Tänk på att cateringbackar utanför entrén på våningsplanet kan utgöra ett hinder vid en utrymning. Ställ ner dem på plan 0 istället.

Vid brand

 • Tryck in den larmknapp som finns på väggen (signal går till Akademiska Hus som efter kontroll av larm kontaktar brandförsvaret för utryckning). Utlöst larm ges via ringklockor i rum, sirén och blixtljus i korridorer samt talat meddelande i publika utrymmen.
 • Ring 112 och begär brandkår
 • Ta dig ut! Använd närmaste utgång! Kom ihåg att ingen släckinsats påbörjas innan alla har utrymt byggnaden.
 • Ta dig till samlingsplatsen så fort som möjligt! Samlingsplats för Widerströmska huset är på parkeringen vid Tomtebodavägen 23, tvärs över gatan från Widerströmska huset. NASPs samlingsplats är på den kulle som ligger 20 meter till vänster om NASPs byggnad.

Förebyggande åtgärder

 • Blockera inte nödutgångar, brandsläckare och brandfiltar.
 • Försäkra dig om var närmaste utgång finns.

Brandskyddsansvarig:

Ronny Sejersen

Brandskyddskontrollanter:

Inbrottslarm finns installerat på entréplanets dörrar och fönster, samt på de fönster där huset ansluter till omgivande byggnaders tak. Alla dörrar med kortlås har också larm kopplat till sig. På varje dörr finns ett plomberat nödhandtag markerat med grönt. Detta ska endast användas vid utrymning. Om du drar i handtaget går larmet (som inte går att avstyra) och väktare gör utryckning.

Att förebygga stöld och inbrott

 • Använd din nyckel och lås dörren efter dig.
 • Lås även alltid in eller fast dator, värdesaker mm när du lämnar rummet.
 • Släpp inte in folk utan att fråga vem de är och vilka de söker. Följ dem till personen ifråga om du inte känner igen dem.

Incidentrapportering

Har du sett eller varit med om en avvikande situation eller uppmärksammat en risk i arbetet? Ju mer vi får veta ju bättre åtgärder kan vi genomföra och på så sätt göra Karolinska Institutet till en säkrare, tryggare och mer hållbar arbetsplats.