HR-avdelningen

HR-avdelningen driver det övergripande HR arbetet inom KI, är ett konsultativt stöd till organisationen och svarar för vissa centrala PA-funktioner.

Arbetsområden

 • stöd för att attrahera, rekrytera, motivera, utveckla och behålla rätt medarbetare
 • ledarskapsutveckling och att verka för ett arbetsklimat som främjar innovation och prestation
 • arbetsrätt och förhandling
 • löneadministration, försäkringsfrågor, systemutveckling och travel management

Ledning

HR-avdelningens ledning har ett övergripande ansvar för personalfrågor. Ledningen ska även leda HR-avdelningens interna arbete samt företräda avdelningen externt.

Johan Widenberg

Tillförordnad Enhetschef

Anna Kilander

Tillförordnad Enhetschef
08-52486464

Patrik Rosén

Enhetschef

Förhandlingsenheten

Förhandlingsenheten ansvarar för KI:s förhandlingsverksamhet och sluter lokala kollektivavtal. Enheten ger råd och stöd i arbetsrättsliga frågor och övriga personalfrågor samt i omställningsfrågor.

För allmänna frågor avseende personalärenden och arbetsrätt kan någon av HR-specialisterna vid förhandlingsenheten kontaktas.

Arbetsområden

 • Ger stöd till institutioner och ledning i arbetsrätt och i frågor om anställningsvillkor
 • Sluter KI:s lokala kollektivavtal
 • Ansvarar för KI:s förhandlingsverksamhet
 • Utvecklar samverkan med de fackliga organisationerna
 • Driver och samordnar KI:s löneöversynsprocess och genomför den årliga lönekartläggningen
 • Hanterar omställnings- och arbetsbristärenden
 • Regelverket kring bisysslor

Medarbetare

Kompetensförsörjningsenheten

Kompetensförsörjningsenheten ansvarar för att ge ett strategiskt och operativt stöd till institutionerna när det gäller hela processen att attrahera, rekrytera, introducera samt utveckla och behålla de bästa medarbetarna.

Arbetsområden

 • Arbetsmiljö
 • Docenturprövningar, även kanslifunktion till Docenturnämnden
 • Friskvård
 • International Staff Services
 • Jämställdhetsstrategi, jämställdhetsintegrering
 • Ledarskapsutveckling
 • Rekrytering professorer och lektorer, även kanslifunktion till Rekryteringsnämnden
 • Rekryteringsstöd
 • Statistik

Medarbetare

Löneenheten

Enheten sköter utbetalningar av löner, stipendier, arvoden m.m. till ca 6 500 personer/månad. Vi förvaltar även lönesystemet Primula.

Arbetsområden

 • Registrerar alla slag av löneunderlag i personalsystemet
 • Förvaltar, underhåller och utvecklar personalsystemet Primula (klienten och PA-webben)
 • Informerar om och utbildar i lag och avtal inom löneområdet
 • Informerar om och utbildar i löne- och skatteadministration
 • Ger råd i löne-, avtals- och beskattningsfrågor
 • Upprättar riktlinjer och policies
 • Hanterar försäkringar för gästforskare och studenter, privata gruppförsäkringar samt tjänstereseförsäkringar
 • Administrerar pensioner
 • Stämmer av förskott och bokför avdrag

Har du frågor till löneenehten eller till din lönehandläggare skickar du mail till adressen:
payroll@uf.ki.se

Medarbetare

MS
Innehållsgranskare:
2023-07-05