”Grönt ljus” – godkännande av handledare vid inrättande av doktorandplats

En blivande huvudhandlare måste få "grönt ljus" av sin institution för att få rekrytera en ny doktorand. Detta bidrar till att säkerställa att alla doktorander har de möjligheter och resurser som krävs för att kunna genomföra en forskarutbildning av hög kvalitet.

Innebörd

Grönt ljus innebär en bedömning av huvudhandledarens lämplighet som handledare; tidigare track-record och tid att handleda en doktorand samt av finansiella resurser. Utan ett grönt ljus kan inte en huvudhandledare utses eller en doktorand rekryteras.

Grönt ljus ingår i den bedömning som görs då handledaren ansöker om att inrätta en doktorandplats. Mer information om antagningsprocessen.

Grönt ljus kan även utfärdas separat från beslutet om inrättande av doktorandplats, t.ex. för ansökan om KID eller då en ny huvudhandlare ska utses under pågående forskarutbildning.

Bedömning och beslut

Ansökan om "grönt ljus" lämnas in till den institution där doktorandplatsen ska inrättas, dvs. där doktoranden ska registreras.

Blanketter

Notera att blanketten för grönt ljus håller på att revideras och en ny blankett ska användas från och med 10 oktober. Den nuvarande blanketten kan användas tills den nya blanketten finns på plats.

Beslut fattas av en grupp där prefekt ingår tillsammans med minst två andra personer på institutionen (vanligtvis studierektor för forskarutbildning och administrativ chef).

Avslagsbeslut

Ett avslagsbeslut måste alltid motiveras.

Exempel på sådant som skulle kunna leda till avslag på en grönt ljus-ansökan::

  • Det saknas ekonomiska förutsättningar.
  • Har redan ett stort antal doktorander och bedöms varken ha tid och/eller plats för flera.
  • Inblandad i (ett flertal) konflikter med tidigare doktorander (eller med andra på arbetsplatsen).
  • Olämpliga etiska bedömningar vid ett flertal tillfällen.
  • Bristande tillgänglighet och bristande stöd i lärandeprocessen för tidigare doktorander.

Den som får avslag har rätt att ansöka igen om det som anförts som skäl till avslag har förändrats.

Vid byte av institution ska eventuella avslagsbeslut delges den nya institutionen. Dock måste den nya institutionen göra en egen bedömning.