Friskvård vid KI

Genom att skapa möjligheter för fysisk aktivitet och aktiv återhämtning vill Karolinska Institutet främja hälsa hos sina anställda och studenter. Möjligheter till arbets- och studieplatsnära träning, stöd och inspiration skapar förutsättningar för aktiva pauser och kunskapsinhämtning, och därmed på sikt en förbättrad och bibehållen god hälsa.

Friskvård vid KI innefattar friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, tillgång till campusnära träning samt Fysisk aktivitet på Recept.

Friskvårdsbidrag

Målet med friskvårdsbidraget är att det ska stimulera och inspirera till fysisk aktivitet av regelbunden och återkommande karaktär. Bidragets maxbelopp är 1 500 kronor per anställd och kalenderår. Bidraget proportioneras utifrån de anställdas arbetstid. Endast anställda kan få friskvårdsbidrag.

Tillgång till campusnära träningslokaler

Syftet med att erbjuda campusnära träning är att detta ska ge förutsättningar för korta avbrott för fysisk träning av återkommande karaktär i en öppen, lärande och stödjande miljö. KI tillhandahåller egna träningslokaler vid universitetets två huvudcampus, Campus Solna och Campus Flemingsberg, där både anställda och studenter kan träna själv eller delta i olika ledarledda pass, workshops och utbildningar.

Regler för campusnära träning

Enbart anställda, anknutna (inbegripet stipendiater) och studenter vid KI har tillgång till lokalerna.

 • Anställda, anknutna (inbegripet stipendiater) och studenter måste kunna uppvisa giltigt passerkort med foto för att få vistas i dessa lokaler.
 • Anställda, anknutna (inbegripet stipendiater) och studenter har tillgång till ledarledda pass organiserade av friskvården.
 • Anknutna har tillgång till workshops och utbildningar i mån av plats.
 • Alla övriga aktiviteter av ”gruppkaraktär” i dessa lokaler måste godkännas av Friskvården.
 • Ingen kommersiell verksamhet eller avgifter/ledararvoden/gåvor får förekomma utan godkännande av Friskvården.

Friskvårdstimmen

Syftet med friskvårdstimme på arbetet är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där aktiv återhämning och fysisk aktivitet är naturliga delar av en balanserad arbetsvecka och livsstil. Som anställd vid KI har du rätt, om så verksamheten tillåter, till en friskvårdstimme per vecka inom ordinarie arbetstid. Målet är att timmen planeras och anpassas efter behov och möjligheter i nära dialog med närmaste chef. Hur denna timme utnyttjas och fördelas är upp till verksamheten att avgöra. Exempel på aktiviteter är träning eller promenader i nära anslutning till arbetet eller aktiviteter arrangerade av Friskvården och lokala hälsoinspiratörer eller motsvarande.

Regler för friskvårdstimmen

 • Friskvårdstimmen riktar sig till anställda vid KI och omfattar inte studenter.
 • Friskvårdstimmen ska förankras i dialog med närmaste chef.
 • Friskvårdstimmen kan delas upp i mindre delar, dock ej kortare än 10 min.
 • Den anställde måste vara anställd till en omfattning om minst 50 % av heltid.

Fysisk aktivitet på recept (FaR) på arbetet

Fysisk aktivitet på recept på arbetet vid KI är tänkt att fungera som ett extra stöd vid behandling, eller del av behandling vid sjukdom. Vid sjukskrivning som överstiger 50 % av heltid, bör intentionen vara att träning som del av behandling, skall ske på sjuskrivningstiden.

 • FaR® på arbetet riktar sig till anställda vid KI och omfattar inte anknutna och studenter.
 • FaR® måste vara utskrivet av behörig vårdpersonal.
 • FaR® berättigar till en sk FaR-timme/vecka/anställd under maximalt 3 månader om receptet löses in hos Friskvården KI.
 • Den anställde måste vara anställd till en omfattning om minst 50 % av heltid.