Skip to main content

Frågebanken

Förutom de fem obligatoriska generella frågorna och den obligatoriska öppna frågan kan programansvarig välja att lägga till ytterligare frågor på programnivå och kursansvarig kan lägga till frågor på kursnivå. Som stöd för detta tillhandahåller Enheten för utvärdering en frågebank.

Att lägga till frågor från frågebanken möjliggör ytterligare undersökning av den studentupplevda kurskvaliteten inom ett målområde, en aspekt eller en specifik del av studenternas upplevelse. Observera att kursvärderingsenkäten inte bör innehålla fler än cirka 20 frågor.

Ladda ner frågebanken:

Frågebanken är uppdelad i 10 målområden som i sin tur är uppdelade i flera aspekter.

När du väljer frågor så tänk på detta:

  • För att mäta studenternas upplevelse av ett målområde så ska frågor från varje aspekt inom målområdet väljas. Till exempel: Om du vill undersöka kursens relevans (målområde 1) ska minst en fråga inkluderas från aspekt 1a-1d.
  • För att mäta studenternas upplevelse av en aspekt bör minst tre frågor inom den specifika aspekten väljas. Till exempel: Om du vill mäta om "studenterna utvecklar professionskompetens och utbildningen är användbar för studenternas framtida yrkesroll" så väljer du minst tre frågor från aspekt 1a.
  • För att mäta något specifikt av studenternas upplevelse kan det räcka med endast en fråga. Till exempel om du vill mäta studenternas uppfattning om information om kurswebben så kan du ta fråga 2 från aspekt c i målområde 6, "Relevant kursinformation fanns tillgänglig på kurswebben".
  • Frågor som är markerade "R" innebär att svarskalan är omvänd (reversed) jämfört med övriga frågor och därför måste vändas i statistisk analys av svaren.
  • Frågor som är markerade "VFU/VIL" är frågor som speciellt berör verksamhetsförlagd utbildning och verksamhetsintegrerat lärande.
  • Frågor som är formulerade "Läraren/handledaren" kan med fördel forumleras om för bättre läsbarhet om kursen bara har lärare eller handledare.
  • Om KI Survey används kan Export ID bildas för en fråga genom att skriva f, ta frågans målområde, aspekt och nummer för att bilda en kod. Till exempel: f1a2 är andra frågan i aspekt A i målområde.

Om du upplever att en fråga om något saknas eller om du har tips om vad som kan inkluderas kontakta oss gärna på Enheten för utvärdering: evaluation@ki.se