Policy för öppen publicering vid Karolinska Institutet

Policyn beskriver hur KI:s forskningspublikationer ska publiceras med avseende på tillgänglighet.

 • Diarienummer: 2-5813/2020
 • Dnr föreg. version: 3-490/1160
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Rektor
 • Dokumenttyp: Policy
 • Handläggs av avdelning/enhet: Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket
 • Beredning med: -

Sammanfattning av policyn

Karolinska Institutet om öppen publicering

Öppen och fri tillgång till vetenskaplig information skapar goda villkor för forskningen och är gynnsamt för samhällsutvecklingen. KI:s bidrag till kunskapsutvecklingen ska därför publiceras öppet och vara fritt tillgängligt i syfte att, i samverkan med lokala och globala aktörer, förbättra hälsan för alla.

Syfte

Policyn beskriver hur KI:s forskningspublikationer ska publiceras med avseende på tillgänglighet. Policy

 1. KI:s forskare ska göra sina sakkunniggranskade publikationer öppet och fritt tillgängliga (open access). Detta ska ske, när så är möjligt, omedelbart i samband med publiceringstillfället.
 2. KI:s forskare ska, när så är möjligt, välja en öppen licens, t.ex. CC BY licensen, för sina publikationer. En CC BY licens utan inskränkningar innebär att andra tillåts dela (kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format) och bearbeta (remixa, transformera, och bygga vidare på materialet) så länge upphovsmannen ges ett erkännande.
 3. Publikationerna ska, när så är möjligt, uppfylla FAIR-principerna. (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)

Vem påverkas av policyn

Policyn gäller för de forskningspublikationer som affilieras till Karolinska Institutet.

Tillvägagångssätt

Praktisk information rörande öppen publicering (förlagsavtal, licensinformation, självarkivering, administration, finansiering, rådgivning etc.) finns tillgänglig på tillhörande webbsidor. Där finns även information om gällande krav från forskningsfinansiärer och länkar till annan, för policyn, relevant information.

Policyn i sin helhet