Skip to main content

Formaldehyd

Formaldehyd är numera klassificerat som H350 (kan orsaka cancer) och omfattas därför av "Särskilda krav för cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande kemiska produkter och viss verksamhet" (38 § till 44 §), i Arbetsmiljöverkets föreskrift kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43.

Det innebär till exempel att det skall göras en skriftlig utredning ifall en mindre farlig produkt kan användas i stället.

Formaldehyd är cancerogent

Formaldehyd/formalin (alla koncentrationer) är enligt CLP klassificerat som H350 (tidigare H351) och omfattas därmed av de särskilda krav som gäller CMR-klassade kemikalier, som också finns beskrivna i 38 § till 44 § i AFS 2014:43.

Utredning

Innan arbete med formaldehyd påbörjas så skall en dokumenterad undersökning göras för att utreda ifall det går att använda ett mindre farligt ämne (39 § i AFS 2014:43). Blankett för detta ändamål finns bifogat under Dokument. Utredningen/beslutet förvaras med fördel tillsammans med den skriftliga riskbedömningen.

Riskbedömning

Vid hantering av formaldehyd är det viktigt att ta fram hanteringsinstruktioner och att göra en noggrann riskbedömning. Innan arbetet påbörjas skall riskbedömningen visa att ingen farlig exponering föreligger vid hanteringen (10 § och 40 §).

Exempel på åtgärder att vidta för att begränsa exponering är att arbeta i särskilt anpassade och laboratorier, vid ventilerad arbetsplats (dragskåp) och att använda rätt sorts laboratoriehandskar (standard och material anges ofta i produktens säkerhetsdatablad). All personal som vistas i lokalen skall informeras om att formaldehyd hanteras i lokalen.

Finns det gravida och ammande medarbetare på arbetsplatsen så skall en särskild riskbedömning göras där hänsyn tas till detta (3 § till 7 § i AFS 2007:5).

Allergiska reaktioner

Formaldehyd är även klassificerat som H317 (kan orsaka allergisk hudreaktion) och omfattas därför delvis av "Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer" (37 a § till 37 g §) i AFS 2014:43, tex krav gällande riskbedömning, skyltning, information och läkarundersökningar (om riskbedömningen visar att det är motiverat att genomföra medicinsk kontroll, se lista över ämnen i AFS 2011:18 samt 3 § i AFS 2005:6).

Däremot omfattas inte formaldehydhantering vid fixering av vävnader och liknande av 37 e § (utbildning) i AFS 2014:43.

Avfallshantering

Formaldehyd hanteras som kemiskt riskavfall. Dock får små slattar av formaldehyd (brukslösning) hällas i avlopp trots att ämnet är cancerogent , läs mer på sidan laboratorieavfall. Vad som får hällas i avloppet tas fram i överenskommelse med kommun och vattenreningsverk och beror mer på vad för processer, teknik och kapacitet vattenreningsverket har än på hur farligt ämnet är.

Dock tar man inte hänsyn till arbetsmiljöaspekter, så skall man kassera slattar av formaldehyd i slasken så skall det framgå av riskbedömningen att det inte föreligger någon som helst risk för farlig exponering till någon på arbetsplatsen. Finns det risk för exponering så är det registertvång (41 § i AFS 2014:43).

Kontakt

Samordnare

Ulrika Hallgren

Telefon: 08-524 866 79
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: ulrika.hallgren@ki.se