Skip to main content

För lärare på läkarprogrammet

Denna sida riktar sig specifikt till dig som är lärare på läkarprogrammet, och innehåller information som du bör känna till i din lärarroll.

Innehåll på denna sida:

  • Undervisnings- och examinationsformer
  • Bedömningskriterier för seminarier
  • Bedömning av professionellt förhållningssätt - kriterier
  • Bedömningsmallar i VFU
  • Kursvärdering och kursanalys  
  • Process för läkarprogrammets kursplanerevideringar inför VT20
  • 12 funktionssystem och 107 integrerande uppgifter
  • Internationalisering och lärarutbyten
  • Mötestider för programnämnd och programråd
  • Länk

Undervisnings- och examinationsformer

För att det ska vara klart för studenter och lärare hur undervisning och bedömning på olika delar av programmet går till, har en gemensam nomenklatur för undervisnings- och examinationsformer fastställts på läkarprogrammet. Dessa listas nedan och ska användas i kursplaner, scheman, kurswebbar och studieguider med mera.

Se de länkade filerna nedan för beskrivningar, kriterier, definitioner och avgränsningar.

Undervisningsformer

Examinationsformer

Om begreppen i dessa sammanställningar inte bedöms täcka de undervisningsformer eller examinationsformer som faktiskt används,  är det viktigt att 
moment- och  kursansvariga vidarebefordrar till programledningen att nya former behöver fastställas.

Undervisningsformer Examinationsformer
Föreläsning Skriftlig examination
Seminarium* Skriftlig inlämningsuppgift
Grupparbete/workshop Muntlig examination
Fältarbete Strukturerat praktiskt prov
Projektarbete Godkänd prestation i VFU
Studiebesök/ Auskultation
Laboration
Dissektioner
Demonstration
Färdighetsträning*
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)*
Fallbaserad undervisning i vården
Utvecklingssamtal (annat namn kan användas)
Självstudier, reflektion och inläsning
Examination
*Programgemensamma bedömningskriterier finns

Bedömningskriterier för seminarier

Alla läkarprogrammets kurser ska använda bedömningsmallar för sina seminarier. Kriterierna togs fram 2017 tillsammans med programnämnden, programrådet samt kurs- och momentansvariga som deltog i programmets internat året innan.

Denna bedömningsmall är inte obligatorisk men det är obligatoriskt att använda någon mall med kriterier som är skapade för att bedöma/examinera lärandemålen för era seminarier. Det ska finnas ett tydligt bedömningsunderlag som studenterna känner till i förväg och får återkoppling utifrån.  

Bedömningsmall för seminarier

Bedömning av professionellt förhållningssätt - kriterier

Bedömningsmallar i VFU

För bedömning av kliniska färdigheter i VFU används MiniCEX (mini clinical evaluation exercise). För veckobedömning av student i VFU används Dialoginstrument.

Bedömningsformulär och instruktioner

Kursvärdering och kursanalys
 

US har antagit en KI-övergripande kursvärderingsmodell med 5 KI-gemensamma frågor samt en öppen fråga och möjlighet för program och kurser att lägga till cirka 10 frågor vardera. Programnämnden har beslutat om läkarprogramsspecifika frågor som ska användas på läkarprogrammets kurser, senast reviderade VT17.

Läkarprogrammets övergripande frågor för kursvärdering
 

I korthet gäller:

Frågorna: 

Frågorna ovan ska användas (SVK har en egen mall, se längst ner på sidan). Varje kurs får sedan lägga till frågor om man vill (Detta gäller förstås endast den obligatoriska enkäten vid kursslut, självklart får kurserna använda andra enkäter/mentometerknappar/muntlig feedback etc under kursens gång).

Enkätverktyg "KI survey":

Programnämnden har beslutat att läkarprogrammets kurser ska använda KI survey för kursvärdering på hel kurs. Mer information finns på medarbetarportalen
Färdiga mallar för KI+Läkarprogrammets frågor finns i KI Survey. Alla som har en KI-mejladress har automatiskt en inloggning i KI survey, logga in med ditt KI-ID.

Insamling av resultat:

Resultaten behöver inte skickas till Enheten för stöd till Program- och utbildningsnämnder om enkäten genomförts i KI survey. 

Kursansvarigs kursanalys

Efter avslutad kurs och genomförd kursvärdering ska kursansvarig också fylla i en kursanalys där man redovisar resultat, planerade åtgärder etc. Ifylld mall mejlas till Enheten för stöd till Program- och utbildningsnämnder vilket från och med VT17 specifikt ska vara till kvalitetsansvarig Anna Bonnevier senast 4 veckor efter avslutad kurs samt publiceras på kurswebben (tillsammans med sammanställning av kursvärderingsresultaten utan fritextkommentarer, lämpligen formatet "rapport" i pdf från ki survey). 

Kursanalys mall LP
 

Publicering av resultat

Information om hur kursutvärderingarna genomförs ska finnas på kurswebben, tillsammans med en sammanställning av resultatet från de senaste kursvärderingarna samt återkoppling till studenterna på genomförd utvärdering (kursanalysen). 


Kursvärdering och kursanalys gällande SVK

SVK använder KI:s övergripande frågor + läkarprogrammets frågor + SVK-kommitténs frågor (+ ev kursspecifika frågor).

Här finns mer information om vad som gäller för specifikt för SVK.

Process för läkarprogrammets kursplanerevideringar inför HT20

Om du vill revidera kursplanen för din kurs till HT20 gäller nedanstående
planering. Förslag på revidering ska alltid komma från kursansvarig för den
aktuella kursen. Medverkande lärare samråder med kursansvarig om de har
synpunkter och institutionens UN ska delta i processen på det sätt som respektive
institution har beslutat.


1. 29 januari Kort beskrivning av vad ni planerar revidera ska ha inkommit per
mejl till pn-lakarprogrammet@ki.se från kursansvarig.
Det behöver alltså inte vara inlagt som spåra-ändringar eller i Selma i det läget men vi
behöver veta om det finns planer på revidering.

2. 4 februari Deadline för kursansvarig att mejla in:
1) kursplan i wordformat (ej pdf) med synliga ändringar (använd funktionen
”spåra-ändringar”)
2) förklaring av revideringsförslag i försättsblad (se mall).

3. 5 februari Beredningsgruppen för kursplaner (BGK) har arbetsmöte 9-12 och
går igenom inkomna förslag, varefter återkoppling sker.
Du som kursansvarig eller någon annan med full kännedom om revideringsförslaget ska
vara beredd att delta i mötet för att kunna svara på frågor.

4. 21 februari BKG har arbetsmöte 9-12 och gör en slutberedning av kursplanen
inför PN-beslut.
Du som kursansvarig eller någon annan med full kännedom om revideringsförslaget ska
vara beredd att delta i mötet för att kunna svara på frågor.

5. 1 mars ska institutionen ha lagt in revideringsförslaget i systemet Selma om
kursplanen ska tas upp på PN-mötet 16 mars.

6. 9 mars skickas kallelse till programnämnden med kursplaneförslag som tagits
ut från Selma

7. 16 mars Beslut om revidering tas på programnämndsmötet.

8. 23 mars BGK arbetsmöte 9-11 utifrån eventuella synpunkter från PN.

9. 1 april Sista datum för eventuella ordförandebeslut. Tex litteraturlista.

10. 15 april Kursplanerevidering ska vara inlagd, beslutad och fastställd i Selma
enligt KI:s regler.

 

12 funktionssystem och 107 integrerande uppgifter

Läkarutbildningen vid KI är upplagd med utgångspunkt från 12 funktionssystem. Till varje funktionssystem finns ett antal integrerande uppgifter knutna. Dessa utgår från ett antal vanliga symtom som patienter ofta söker läkare
för och som den utexaminerade läkaren skall ha kompetens att kunna hantera.

Nedan finns en översikt över funktionssystem och integrerande uppgifter.

Funktionssystem och integrerande uppgifter

Internationalisering och lärarutbyten

Läkarprogrammets internationella kommitté (LINK) arbetar för internationella frågor på programnämndens delegation. Ledamöter i LINK är lärare och studenter, som med stöd av internationella och programhandläggare, sluter avtal med internationella partneruniversitet, beslutar om regler för prioritering och urval av studenter till utbytesprogrammen. Här har vi samlat information för dig som är nyfiken på att själv göra ett utbyte eller som träffar studenter som deltar i studentutbytesprogrammen vid Karolinska Institutet.

Lärarutbyte

Är du nyfiken på att undervisa i Malawi eller jobbskugga i Frankrike? Kan du tänka dig att utmana dina pedagogiska färdigheter i Norge eller i Ecuador? Vill du få nya perspektiv på din undervisning och examinationsformer från en internationell kollega? Då kan du som är anställd vid KI eller har en annan anställning där du undervisar läkarstudenter söka bidrag till fortbildning och kompetensutveckling utomlands.

Läs mer om hur du söker utbyte vid KI.

Kompetensutveckling i engelska för dig som undervisar

KI erbjuder olika former av stöd för dig som behöver undervisa på engelska.

KI:s internationaliseringsarbete 

Mer information om KI:s internationaliseringsarbete inom utbildning

Till dig som träffar utresande KI-studenter

Innan läkarstudenter som sökt utbyte skickar iväg sin ansökan till värduniversitetet ska studenten komma överens med temaordförande (eller delegerad akademiskt kontaktperson) om villka lärandemål hen förväntas uppnå under sina utbytesstudier. För att underlätta har LINK tagit fram riktlinjer för hur processen ser ut.

Studenten är själv ansvarig för att ta fram underlag inför ansökan av utbytesstudier, samt tillgodoräknande av dessa, men temaordförande/akademisk ämnesföreträdare ska i förväg godkänna förslaget (genom att signera ett Learning Agreement).Till dig som träffar inresande utbytesstudenter till KI

Varje år kommer cirka 100 inresande utbytesstudenter till KI för att läsa en kurs på engelska, eller göra kliniska rotationer på något av sjukhusen.

Internationella samarbeten och utbyten har stor betydelse för utveckling och kvalitetssäkring av läkarprogrammet och KI. Kursgivande institution och lärare formar utbytesstudenternas utbildning på KI och bidrar därmed till vårt fortsatt goda rykte som universitet. Genom att ta emot utbytesstudenter stärker vi också den internationella dimensionen och omvärldskunskapen hos KI:s egna studenter.

Riktlinjer för akademiska företrädare vid utbytesstudier

Mötestider för programnämnd och programråd

 

Programnämndsmöten VT20

22/1

19/2

16/3

22/4

18/5

5/6

Programrådsmöten VT20 kl 13-16

11/2

5/3

15/4

11/5

10/6

Övriga möten VT20

Kvalitetsdag 27/3

 

Programnämndsmöten HT20

On 20/8 em

On 23/9 em

Ti 20/10 fm

To 19/11 fm

Må 21/12 em

 

Programrådsmöten HT20 kl 13.15-16.45

Ti 15/9

On 14/10

To 12/11

Må 14/12

 

Övriga möten HT20

Strategidag: 21/8

Internat PN/PR: 26-27/11