Skip to main content

Flytande kväve

Flytande kväve är en färglös, luktlös och smaklös vätska. Gasen är inte giftig och brinner inte men vid förångning av flytande kväve finns risk för undanträngning av luftens syre, vilket kan medföra att syrebrist uppstår. Flytande kväve kan ge upphov till köldskador då det håller en temperatur på -196°C.

Arbete med flytande kväve får endast utföras av den som har tillräckliga kunskaper om de risker som kan uppkomma vid hantering och användning, samt om hur dessa risker kan undvikas. Den närmaste chefen skall säkerställa att dokumenterad riskbedömning utförts innan hantering påbörjas, att tillräckliga skyddsåtgärder vidtagits och att lokala hanterings- och skyddsinstruktioner tagits fram.

Chefen skall vidare säkerställa att berörda medarbetare är införstådda med risker som kan uppkomma i samband med hantering, samt att de fått information om de lokala hanterings- och skyddsinstruktionerna som tagits fram.

Mer information finns att läsa i Karolinska Institutets "Regler för hantering av flytande kväve".

Kontakt

Samordnare

Ulrika Hallgren

Telefon: 08-524 866 79
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: ulrika.hallgren@ki.se

Dokument