Exitenkät

Här kan du läsa mer om exitenkäten.

Bakgrund

Enligt rektors beslut 2017-01-31 om sammanhållet kvalitetssystem (dnr 1-777/2016) ges HR-direktören i uppdrag att ansvara för att den återkommande medarbetarundersökningen fångar upplevd kvalitet bland KI:s medarbetare och att systematisera avslutningssamtalen (exit poll för medarbetare).

Syfte

 • Ge den som slutar chansen att lämna sina åsikter.
 • Utveckla verksamheten baserat på aggregerad data.
 • Minska risken för att fler medarbetare slutar av samma anledning.

Enkäten är tänkt som ett komplement till exitsamtal.

Översiktlig tidsplan

Exitenkät
Exitenkät Foto: Anna Kilander

Enkät

Exitenkäten består av tre olika områden och bakgrundsvariabler. Enkäten består av 9 frågor samt bakgrundsfrågor. HR påverkar om medarbetaren får bakgrundsfrågorna eller inte. Enkäten är inte anonym, men hanteras konfidentiellt av HR.

Rekommendation

 • Sannolikhet för att rekommendera
 • Varför rekommendera eller inte
 • Följdfrågor inom olika områden

Varför sluta

 • Huvudsaklig anledning till varför man slutar
 • Nästa syssla/arbete

Arbetsmiljö och ledarskap

 • Kvalitet
 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö
 • Lika villkor
 • Samarbete

Hur går det till

Lokal HR får tillgång till en portal, samma portal som HR-Puls.

 • Fyll i epost-adress till den/de som har slutat.
 • Fyll den bakgrundsinformation (rullistor) som finns tillgänglig (information som inte fylls i får medarbetaren svara på).
 • Fyll i avsändare av enkäten, med egna ord, förslagsvis namn på HR-kontakt.
 • Välj datum för utskick.
 • Klicka på skicka.
 • Medarbetaren har 4 veckor på sig att svara, under den tiden skickas det 2 påminnelser efter 3 och 10 dagar

Vilka ska få enkäten

Samtliga medarbetare som lämnar KI förutsatt att de arbetat minst 6 månader:

 • Alla kontraktstyper
 • Alla orsaker till avslut, uppsägning, studier, pension, tjänstledig osv.

Resultatet går att visa utifrån orsak till att medarbetaren slutar.

Att göra på institutionerna

 • Uppdatera lokala rutiner och lägga till: Skicka exit-enkät
 • Besluta vem/vilka som ska skicka enkäterna – och vem som tar vid om någon blir sjuk, är ledig etc.
 • Skapa rutin för hur ni kan få information om när medarbetare ska sluta eller gå på tjänstledighet.
 • Bestämma när det är rätt tid att skicka enkäterna till dem som ska sluta resp. vara tjänstlediga.

Återkoppling

 • Allt resultat samlas i en resultatportal som utvalda medarbetare på respektive institution har tillgång till.
 • Resultat sammanställs i realtid och går att analysera löpande.
 • Individuella svar analyseras löpande.
 • Aggregerade svar analyseras med jämna mellanrum halvårsvis/årsvis.
 • I portalen finns en rapportmall som kan användas till halvårsrapport/årsrapport.