Skip to main content

Etidiumbromid

Etidiumbromid är ett ämne som används vid elekrofores för DNA-analyser. Det binder till DNA och flourescerar vid UV-belysning. På så vis kan DNA i ett prov detekteras.

Förmågan att binda till DNA innebär att det kan vara farligt för personer som hanterar ämnet, eftersom det även binder till DNA i människokroppen, och kan ge ärftliga genetiska skador (mutagent klass 1 eller 2). Etidiumbromid bör i största möjliga mån fasas ut.

Exponering

Halten etidiumbromid i de geler och lösningar som används, anses vara så låg att de sammansatta produkterna inte behöver klassas som mutagena, enligt de krav som finns hos svenska myndigheter. Trots detta så bör man handskas försiktigt med etidiumbromid, eftersom graden av exponering inte bara beror på koncentration, utan också på hur ofta man använder kemikalien och vilka rutiner som finns på arbetsplatsen.

Laboratorie- och servicepersonal kan exponeras för många olika ämnen och att additiva effekter av multiexponering i stort sett alltid är okända, vilket man bör ha respekt för. Etidiumbromid kan absorberas genom huden och nitrilhandskar uppges vara ett gott skydd mot etidiumbromid.

Riskbedöming

En skriftlig riskbedömning skall alltid göras innan arbete med etidiumbromid påbörjas. Länk till sidan Riskidentifiering, riskhantering och skyddsåtgärder med mer information och tillhörande dokument.

Alternativ till etidiumbromid.

Uppsala universitet samt flera forskargrupper på KI har genomfört lyckade substitutioner av etidiumbromid.

Olika leverantörer har förslag på ersättningsprodukter för etidiumbromid:

Kontakt

Samordnare

Ulrika Hallgren

Telefon: 08-524 866 79
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: ulrika.hallgren@ki.se

Dokument