En levande värdegrund genom kollegialt samarbete

En av utgångspunkterna i Strategi 2030 är att vi behöver ta på allvar de signaler som finns på en svag gemensam internkultur och bristande ”vi-känsla”. En stark vi-känsla behövs för att kunna möta nya krav i takt med att vår omvärld förändras.

Bilder på chefer som sitter och diskuterar under den interna chefsutbildningen KIHLP.
Bilder på chefer inom KI som sitter och diskuterar under den interna chefsutbildningen KIHLP. Foto: .

Forskare, lärare eller administratör, vi är alla en del av Karolinska Institutet. För att vårt universitet ska fungera så bra som möjligt och för att vi ska kunna ta oss an de utmaningar som uppstår i vår verksamhet behöver vi varandra; ett väl fungerande samarbete mellan individer, grupper och olika verksamhetsdelar som utgår från gemensamma värderingar.

Uppdrag

Genom att skapa förutsättningar för en god vi-känsla på KI, både som helhet och för olika verksamhetsdelar, skapar vi även förutsättningar för en levande värdegrund. Vägen dit går genom ett väl utvecklat kollegialt samarbete.

Insatser som genomförs eller planeras i syfte att nå ökad vi-känsla och en levande värdegrund

Rekrytering, introduktion, internutbildning och utvecklingsarbete

 • Rekrytering, preboarding och onboarding – Gemensam process för rekrytering och introduktion av nyanställda inklusive interaktiv introduktionsdag som bygger på värdegrunden.
 • Inom ledarutveckling har KI-övergripande samarbeten utökats och fördjupats. Ledarprogram och enskilda insatser utgår ifrån KI:s uppdrag, värdegrunden och Strategi 2030. Program och ledarutvecklingsinsatser är designade för att främja professions- och verksamhetsöverskridande forum för dialog och lärande. Innehåll designas gemensamt och tar avstamp i verksamheternas och professionernas gemensamma utmaningar.
 • För att ytterligare stimulera kollegialt utbyte och tvärorganisatoriskt lärande planeras klusterövergripande nätverk och gemensamma utvecklingsinsatser inom chefs- och ledarskap.
 • Tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap i praktiken och satsning på ett flexibelt arbetssätt.
 • HR-arbetet tydligt förankrat i värdegrunden. Löpande aktiviteter både på centrala HRA och lokala HR
 • Särskild utbildning för lärare och utbildningsansvariga (programansvariga, GUA mfl.) avseende värdegrund och studenter.

Beprövade metoder som stöd till verksamhetsansvariga och förändringsledare

 • ”Train the trainer” – interna insatser för att höja kompetensen och främja lärande i facilitering, storgruppsmetodik och coachande förhållningssätt.

Stöd till ledning och verksamheter

 • Värdegrundens och internkulturens betydelse i en komplex verklighet.
 • Erbjudande om stöd till verksamheter i samband med eget utvecklingsarbete och verksamhetsplanering on-demand.
 • Arbetsmiljö – dialog om arbetsmiljöarbetets betydelse för vi-känsla och en levande värdegrund.
 • Arbetsgrupp initierad i syfte att samordna arbetet med internkultur, etik, kvalitet och värdegrund

Om vi-känsla och kollegialt samarbete

Begreppet kollegialitet är centralt för oss på KI. Det innebär att KI är en statlig myndighet men betonar också kollegialt beslutsfattande och akademiskt självstyre. Det innebär bland annat en frisk debatt i de akademiska leden för att upprätthålla hög akademisk kvalitet, men framförallt handlar det om relationen kollegor emellan på KI som helhet. Att vi på KI generöst bidrar till varandras utveckling. Det är en arbetsgemenskap där vi tillsammans leder varandra och bidrar i samtal. På så sätt skapas starka och sammanhållna miljöer både för forskning, utbildning och stödverksamhet.

Kollegialitet innebär att kollegor är uppmärksamma, omsorgsfulla och hänsynsfulla mot varandra. Vi samarbetar smidigt och koordinerar oss självständigt till kollegor utan att beordras. Vi kan anpassa oss till skiftande och komplexa villkor. Kollegialitet innebär att vi är nyfikna på våra kollegor på KI.  Vi delar med oss generöst av det vi kan till våra kollegor. Vi löser problem tillsammans och vi engagerar oss i varandra. Samarbetet är viktigt för forskning och utbildning.

Vi-känsla bygger på ett antal värderingar kring kollegialitet som leder till välfungerande samarbete. Samarbetet på KI sträcker sig längre än samarbetet i den egna arbetsgruppen. Det handlar också om ett större vi; en stolthet för KI och vad vi åstadkommer tillsammans. 

Begreppet vi-känsla kan sammanfattas i följande definition: Ett sammanhållet och hopflätat system av praktiker, rättsliga principer, etiska normer, identiteter och psykologiska mekanismer som tillsammans verkar för att möjliggöra kollegialt samarbete.

Karolinska Institutets värdegrund