Skip to main content

Docentur

Docent är en akademisk lärartitel med anor från 1800-talet och ger av hävd venia docendi, det vill säga "rätten att undervisa". En docent vid Karolinska Institutet måste uppfylla högt ställda krav på både vetenskaplig och pedagogisk kompetens.

Både rättigheter och skyldigheter

Den som antas som docent vid Karolinska Institutet (KI) ska vara till nytta för utbildningen och forskningen vid universitetet. Med docenturen följer både rättigheter och skyldigheter. Man har bland annat rätt att bedriva forskningsverksamhet, och docenten förväntas också medverka i undervisning och andra uppdrag såsom handledarskap, betygsnämnder, sakkunniguppdrag och uppdrag som fakultetsopponent. På så sätt får personer som inte innehar akademisk tjänst en koppling till KI.

Docentanknytningen till KI gäller för en period om sex år med möjlighet till förlängning om ytterligare en sexårsperiod. Om en person med pågående anställning vid KI blir antagen som docent höjs lönen med 3300 SEK.

Regler för docentur vid Karolinska Institutet (pdf)

Att bli docent vid KI

För att bli docent vid KI måste man uppfylla högt ställda krav. Det är Docenturutskottet som bedömer ansökningar om docentur och den genomsnittliga handläggningstiden är ungefär fyra-fem månader. Man går igenom ansökningar i den ordning de kommer in. Utskottet rekommenderar att man inte skickar in ansökan om docentur förrän kraven för docentur är uppfyllda.

Ansök om docentur

Docenturansökan skickas till docentur@ki.se i följande numrerad ordning:

1. Försättssida till docenturansökan

2. Meritportfölj - Meritportföljen bör skrivas på engelska och avhandling och publikationer som anges i meritportföljen måste länkas till publikationsdatabas.

2a. Självständighetsbiografi - bilaga till Meritportfölj

3. Tillstyrkan från prefekt - Tillstyrkan ska bland annat ta upp ämnet och förslag på en intern och en extern sakkunnig presenterade med fullständig adress och e-post och en motivering av dessa. Kraven på de sakkunniga är att de måste vara minst docenter, tillfrågade och båda könen ska vara representerade om inte synnerliga skäl föreligger. Den interna sakkunniga får inte vara från den sökandes institution. Eventuella jäv måste också vara redogjorda för.

4. Undervisningstabell - Läs mer under Undervisning nedan. Tabell för dokumentation av undervisning (xls)

4a. Intyg från studierektor eller kursgivare gällande undervisning - Gäller endast om intyg om undervisning saknas.

5. Intyg på genomgången pedagogisk utbildning - Kopior på kursintyg.

6. LADOK-utdrag gällande doktorandhandledning - Be LADOK-administratören på din institution att printa ut en "skärmdump".

Att tänka på

 • Referenser i forskningsplanen
 • Självständighetsbiografin skall vara signerad av den sökande och tidigare huvudhandledaren
 • Doktorandhandledning får inte räknas och ska inte tas upp i undervisningstabellen 

Pedagogisk kompetens är ett krav för att bli docent

Pedagogiska kurser

För docentur vid KI krävs minst motsvarande 5 veckors pedagogisk utbildning för spåret Forskning och för spåret Klinisk utveckling. För spåret Undervisning krävs 10 veckor. För att få pedagogiska kurser godkända krävs intyg. Pedagogiska kurser som ges av Undervisning och Lärande (UoL), Karolinska Institutets medicinpedagogiska enhet, är meriterande för docentur. 

En administrativ kurs som en ledarskapskurs motsvarande högst 1 vecka kan också godkännas. Varje ansökan prövas individuellt i sin helhet.

Nedan finns information om kursutbud.

Länk till lärarkurser

Undervisning

För docentur krävs minst 120 timmars undervisning som ska uppfylla dessa kriterier:

 • Den största delen ska utgöras av utbildning på grund och avancerad nivå på KI, men kan till viss del utgöras av forskarutbildning och specialistutbildning. Dock skall inte doktorandhandledning räknas med.
 • Du ska ha undervisat i flera olika undervisningsformer, exempelvis föreläsningar, seminarier, demonstrationer, laborationshandledning, särskilt organiserad bedsideundervisning och tutorskap inom problembaserad inlärning.
 • Handledning av enskilda projektarbeten värderas som 10 timmar för genomfört handledarskap på kandidatnivå och 20 timmar på Mastersnivå.
 • Projekthandledning kan som mest utgöra 40 timmar av den totala undervisningen.
 • En betydande del av undervisningen ska vara utförd under den senaste 6-årsperioden varav merparten på KI.

Den sökande ska kunna dokumentera pågående undervisning. Det görs i tabellen nedan. Dokumentationen ska styrkas av egna intyg, studierektor, kursgivare eller motsvarande.

Instruktioner för att fylla i tabellen i Excel:

 • I en del rutor i tabellen finns det kommentarer. De är markerade med en lite röd triangel i övre högra hörnet, och du kan läsa dem genom att föra muspekaren över den specifika rutan.
 • Du fyller bara i de gula rutorna. Försök i möjligaste mån att fylla i tabellen med heltimmar och om du fyller i halvtimmar ska du använda ett komma till exempel 2,5 och inte punkt.
 • Om du behöver fler rader så ställ pekaren till vänster om raden där du vill infoga en rad, högerklicka och välj "infoga rad ovanför" eller "infoga rad nedanför".
 • Tabellen summerar sig själv kontinuerligt. Spara tabellen med ditt namn innan du laddar upp den.

Tabell för dokumentation av undervisning (xls)

Överflyttning av docentur och byte av ämne

Från annat svenskt lärosäte

Sökande som är docent vid annat lärosäte och önskar få docenturen överflyttad till KI ska kunna uppfylla KI:s kriterier för docentur för att överflyttning ska kunna godkännas.

Ansökan skickas in via e-post till docentur@ki.se i följande ordning:

 1. Blankett för överflyttning
 2. Kopia av docenturbevis
 3. Tillstyrkan från prefekt och ämnesintyg.
 4. Meritportfölj enligt KI:s mall
 5. Undervisningstabell enligt KI:s mall
 6. LADOK-utdrag gällande handledning

Byte av ämne

För byte av docenturämne bör den sökande ha varit verksam i minst tre år inom forskning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå i det nya docenturämnet. För överflyttning från experimentellt till kliniskt ämne fordras styrkt kopia på bevis om specialistkompetens i det aktuella ämnet. Utskottet bedömer och beslutar direkt i alla enklare fall. Till exempel byte från experimentell till klinisk inriktning i samma ämne, vilket är mest aktuellt för läkare, medan det i övriga fall först sker en granskning av sakkunnig.

Ansökan om överflyttning av docentur (pdf)

Docenturutskottet

Docenturutskottets viktigaste uppgifter är att bedöma om nyinkomna ansökningar om docentur är tillräckliga för att skickas ut till sakkunnigprövning och att slutgiltigt bedöma ansökningar efter att sakkunniga gett sina utlåtanden. Någon formell rätt att överklaga beslut finns inte.

Docenturutskottet 2019-04-01 -- 2022-12-31

Inger Janninger

Handläggare i Docenturutskottet
08-524 866 15
UF.HRA.Kompetensförsörjning
UF Universitetsförvaltningen