Skip to main content

Arbetsmiljö och hälsa på FyFa

På FyFa gäller Karolinska Institutets riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa.

Utförlig information om Karolinska Institutets riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa finns på Medarbetarportalen.

Arbetsmiljögruppen på FyFa

Vakant Ordförande
Pia Räninen Lika villkor, organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö
Ernst Brodin Utbildning
Arbetstagarnas representanter
Katrin Ingermo Skyddsombud*
Tony Jimenez-Beristain Skyddsombud*
Michael Elm
Eva Lindgren
Margareta Porsmyr-Palmertz

Arbetsmiljögruppen är prefektens resurs och är sammansatt av representanter för olika verksamhetsområden, både arbetstagare och arbetsgivare samt skyddsombud/studerandeskyddsombud och lika villkors-ombud. Arbetsmiljögruppens uppgifter är bl.a. att initiera och följa upp skyddsronder, vara en länk mellan institutionen och Arbetsmiljönämnden, mellan institutionen och Företagshälsovården och mellan institutionen och Studenthälsan. Det är också arbetsmiljögruppen som genomför den årliga uppföljningen av institutionens SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).

För att komma i kontakt med Arbetsmiljögruppen, skicka ett mejl till arbetsmiljo@fyfa.ki.se

Skyddsombud på Fyfa

Skyddsombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och en samarbetspart till chefer/ledare. Skyddsombudet är inte ansvarig för arbetsmiljön i juridisk mening och inte heller för genomförandet av åtgärder, ansvaret ligger alltid hos arbetsgivarföreträdare. Vid olyckor och tillbud ska ett skyddsombud alltid kontaktas.

Skyddsombud tillsätts på 3 år i taget. De utses av sina arbetskamrater. Nuvarande skyddsombud är valda för perioden från januari 2017 till december 2019.

Om skyddsombudens roll

Kontaktuppgifter till Skyddsombuden:

Skyddsombud på FyFa*:

Katrin Ingermo
E-mail: Katrin.Ingermo@ki.se
Phone: +46 70 950 2121

Tony Jimenez-Beristain
E-mail: Tony.Jimenez-Beristain@ki.se

Huvudskyddsombud på Campus Solna:

Bo Nilsson
Email: Bo.Nilsson@ki.se
Phone: +46 8 524 874 04

Friskvård på FyFa

Friskvården på FyFa vill stimulera den enskilda individen, gruppen eller organisationen till att aktivt ta ansvar för att bibehålla och stärka hälsan och välbefinnandet samt motverka uppkomsten av ohälsa.

Utnyttja din friskvårdstimme till att investera i din framtida hälsa!

Du finner information om Friskvården på Karolinska Institutet på Medarbetarportalen

Hälsoinspiratör på FyFa:

Pia Räninen

Företagshälsa

Du som är anställd eller stipendiefinansierade doktorand/postdoktor kan vända dig till Previa för dina arbetsrelaterade besvär. Med det menas att det ska finnas ett samband mellan dina besvär och arbetsförmåga samt de krav arbetet ställer.

Du finner mer information om Karolinska Institutets Företagshälsovård på Medarbetarportalen.

Du är alltid välkommen att kontakta FyFa:s egen krisledningsgrupp för rådgivning och stöd vid arbetsrelaterade besvär.

Krisledningsgruppen på Fyfa:

Prefekt

Håkan Westerblad

Telefon: 08-524 872 53
Enhet: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3
E-post: Hakan.Westerblad@ki.se

Administrativ chef

Eva Gipperth

Telefon: 08-524 872 10
Enhet: Administration
E-post: eva.gipperth@ki.se

Personalansvarig

Pia Raninen

Enhet: Administration
E-post: pia.raninen@ki.se

Mindre personella skador

Mindre personella skador kan ofta hanteras inom ramen för det sociala nätverket, till exempel med kamratstöd och arbetsledarinsatser. Om ytterligare stöd behövs kan företagshälsovården, studenthälsan eller HR_avdelningen bistå med krishantering.

Personalstöd - telefonrådgivning

Telefonrådgivning erbjuds alla anställda, stipendiefinansierade doktorander och postdoktorer på KI, för snabb tillgång till professionell hjälp. Övriga anknutna medarbetare omfattas inte.

Telefonnumret är 0200-21 63 00 och rådgivningen är tillgänglig dygnet runt där en socionom direkt kan ge råd kring psykosociala frågor.