Skip to main content

Arbetsgrupper och möten vid LIME

På denna sida hittar du information om arbetsgrupper och möten vid LIME.

Arbetsmiljögrupp

Arbetsmiljögruppen (AMG) är ett lokalt forum för såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på en övergripande nivå. Läs mer om AMG här

Institutionsrådet (IR)

Vid varje institution skall finnas ett institutionsråd som skall behandla frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut.

En prefekt måste ta ställning till en rad frågor som berör olika grupperingar inom institutionen. Prefektens uppgift är att samråda med och förankra sina förslag hos dessa intressenter. Institutionsrådet utgör en sådan plattform där olika företrädare kan mötas.

LIMEs institutionsråd består av följande funktioner/representanter som träffas två gånger / termin:

  • Prefekt, Administrativ chef, stf prefekter (och prefektassistent), Adjungeras: HR, Ekonomi
  • Grundutbildningsansvarig och Studierektor för forskarutbildning
  • Representanter för de olika personalkategorierna:

Lärare

Clas Rehnberg
Vasilis Hervatis, suppleant

Kristina Burström
Vakant, suppleant

Teknisk/Administrativ (TA)-personal

Therese Wahlström
Maria Appelgren, suppleant

Elisabet Lindgren
Annelie Jonsson, suppleant

Doktorander

Linda Sturesson
Filip Gedin, suppleant

Therese Johansson
Max Kleijberg, suppleant

Protokoll från Institutionsrådets möten finns på Common/LIME-intra

Institutionsmöten

LIME har ett "stormöte" varje termin för hela institutionen, ett kortare möte i april och ett längre (halvdag) i november.

Samverkan

Samverkan bygger på förtroende mellan chef och medarbetare.

Formellt innebär samverkan att:

  • Chefen har en skyldighet att ta in synpunkter från medarbetarna – medarbetarna har en skyldighet att bidra med sina synpunkter, därefter fattar chefen beslut.
  • Verksamheten är i fokus – medarbetarna delaktiga
  • Samverkan är ett förhållningssätt som ska genomsyra verksamheten på alla nivåer.

Mötesformer - mötesstruktur

Möten ska hållas fortlöpande och kan vara vanliga enhetsmöten eller andra typer av möten där alla kan delta. Medarbetarna ska ha möjlighet att ta upp frågor till dialog. Frågor tas upp med en sådan framförhållning att medarbetare ges möjlighet till en meningsfull dialog.

Ledningsgruppsmöte

Ledningsgruppen har en stödjande roll till prefekten vad gäller strategi, samordning och verksamhet i stort vid institutionen.

LIME har ledningsgruppsmöte en gång per månad.