Anställning efter 69 års ålder (info för HR)

Åldern för rätten att kvarstå i anställning är 69 år. Innan 1 januari 2023 var den 68 år.

Fortsatt anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör

En arbetstagare har rätt att kvarstå i sin anställning till utgången av den månad då han eller hon fyller 69 år

När en arbetstagare uppnår LAS-åldern och fortsatt anställning inte är aktuell, ska anställningen sägas upp med iakttagande av reglerna i LAS. I det fall parterna enas om fortsatt anställning ska ett nytt anställningsavtal upprättas i enlighet med punkt 1–7 nedan. 

Omprövning av fortsatt anställning

Arbetsgivaren (ansvarig chef) ska årligen (i medarbetarsamtal eller motsvarande) ompröva anställningen i god tid före det att arbetstagaren fyller år i syfte att avgöra om anställningen ska fortsätta ytterligare ett år. Omprövningen förutsätter en dokumenterad dialog mellan chef och medarbetare. Dokumentationen ska bl.a. innehålla förutsättningar för anställningen, omfattning, finansiering och en plan för hur kompetensväxling ska genomföras. Beslut om omreglering eller fortsatt anställning enligt detta stycke ska särskilt motiveras.

HR på institutionen ansvarar för att påminna ansvarig chef om den årliga omprövningen av anställningen. I Primula finns en lista över medarbetare som har fyllt 68 år och som heter "Anställda 68 år och äldre".

Regler för anställning av personer som uppnått LAS-åldern

Följande gäller för alla anställningsavtal som ingås med personer som har uppnått LAS-åldern:

1. En anställning efter uppnådd LAS-ålder ska gälla tillsvidare om det inte finns särskilda skäl för att tidsbegränsa anställningen (anställning av gästprofessor och adjungerad professor sker med stöd av 4 kap. 10–12 §§ högskoleförordningen [1993:100]).

2. Anställningsvillkoren ska regleras i ett nytt anställningsavtal.

3. Lön betalas per månad.

4. Anställningen kan pågå under högst fem år.

5. Sysselsättningsgraden ska omfatta minst 10 procent och högst 50 procent av heltid.

6. Anställningen ska inte avse uppdrag som chef eller uppgifter med arbetsledande ställning.

7. Beslut om anställning fattas enligt bestämmelserna i gällande besluts- och delegationsordning.

Rektor (för professorer) och HR-direktör (för övriga befattningar) kan besluta om undantag i från p. 4, 5 och 6 om det finns synnerliga skäl. Vid ansökan om undantag vänligen följ Checklista för undantag vid anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör

Utöver vad som sägs vid punkt 1- 7 ovan, gäller särskilt att lärare och forskare som anställs efter LAS-ålder ska:

a. finansieras genom egna, aktuella och pågående externa anslag för lön och drift (Lönekostnaden får inte överstiga det som anges i det externa anslaget)

b. anställas i direkt anslutning till uppnådd LAS-ålder.

c. kunna vara PI (Principal Investigator) och ha attesträtt för externa anslag som tecknats med läraren/forskaren som huvudman.

d. stå till förfogande för att vara mentor åt juniora forskare. Uppdrag som huvudhandledare för doktorander ska inte ges till lärare och forskare som passerat LAS åldern. En förutsättning för ett sådant uppdrag är att det kan slutföras innan handledarens anställning upphör.

Omreglering av anställningsavtalet

Omreglering av anställningsavtalet innebär att ett nytt anställningsavtal skrivs i enlighet med regler för anställning av personer som uppnått LAS-åldern om inte undantag har beviljats av rektor/HR-direktör. Under ”Övrigt” i anställningsavtalet ska det anges att ”Anställningsavtalet ersätter tidigare anställningsavtal daterat XXX fr.o.m. XXX (datum för när nya anställningsavtalet börjar gälla)”.

En ny löneart är framtagen för medarbetare som är anställda tillsvidare och som har uppnått LAS-åldern (69 år). Lönearten som ska användas heter 0013 (Tillsvidare 69+). Om personen visstidsanställs ska lönearten 0012 användas (Visstid ej pensrätt). 

I normalfallet är professorer som är anställda efter uppnådd LAS-ålder anställda tillsvidare och har befattningen professor. Om det finns särskilda skäl till att anställningen ska vara tidsbegränsad ska befattningen vara seniorprofessor.

Uppsägning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör

(Se processmall nedan under Dokument)

När en medarbetare uppnår LAS-åldern (en arbetstagare har rätt att kvarstå i sin anställning till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år) och rätten att kvarstå i anställning upphör sker en väsentlig förändring av anställningsskyddet. Arbetsgivaren får då säga upp en arbetstagare utan krav på saklig grund. Arbetsgivaren behöver inte ange något skäl för att säga upp arbetstagaren. Uppsägning kan inte ske förrän tidigast per 69-årsdagen och anställningen upphör efter en månads uppsägningstid.  

I god tid innan en medarbetare uppnår LAS-åldern ska ansvarig chef genomföra en dialog med medarbetaren som ska utmynna i en dokumenterad plan för hur kompetensväxling och/eller avveckling av aktuella uppdrag ska ske fram till dess att LAS-åldern uppnås eller i förekommande fall en plan för fortsatta uppdrag. Arbetsgivaren ska årligen ompröva anställningen i god tid före det att arbetstagaren fyller år i syfte att avgöra om anställningen ska fortsätta ytterligare ett år. 

Om anställningen ska avslutas ska medarbetaren informeras i god tid innan anställningen upphör så att arbetstagaren hinner ansöka om pension (ca 4 månader innan).

Rutinbeskrivning i samband med uppsägning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör:

Steg 1. Är personen professor ska beslut om uppsägning tas av rektor enligt Högskoleförordningen. Ta i god tid kontakt med förhandlingsenheten på HR-avdelningen som föredrar detta ärende för rektor. 

Steg 2a. Underrättelse om tilltänkt uppsägning (Underrättelse om tilltänkt uppsägning av arbetstagare som har fyllt 69 år) ska överlämnas till arbetstagaren, som ska underteckna att underrättelsen är mottagen. Vid mötet frågar närmsta chef om arbetstagarens fackliga tillhörighet.

Steg 2b. Om arbetstagaren är fackligt ansluten ska även berörd facklig organisation varslas (Varsel om tilltänkt uppsägning av arbetstagare som har fyllt 69 år). Av underrättelsen och varslet framgår att både arbetstagaren och den fackliga organisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren.

Steg 3. Arbetstagaren eller facket kan därefter påkalla överläggning inom en vecka. Om överläggning påkallats får uppsägning inte ske förrän överläggningen är färdig. Om arbetstagaren eller den berörda fackliga organisationen begär överläggning ska Förhandlingsenheten på HR-avdelningen kontaktas.

Steg 4. Om överläggning inte påkallats inom en vecka kan man gå vidare med uppsägningen. Uppsägningen måste lämnas till arbetstagaren senast en månad innan anställningen upphör (Besked om uppsägning av arbetstagare som har fyllt 69 år). Arbetstagaren ska underteckna att uppsägningen är mottagen. Besked om uppsägning ska skickas i original till till berörd lönespecialist på HR-avdelningen för avslut och arkivering.

Åsa Agréus

HR-specialist
08-524 865 77
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Jenny Wärnlund

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen
ÅA
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2023-01-16