Anpassning av forskarutbildningskurser vid oförutsedda händelser

KI:s strävan är att så många forskarutbildningskurser som möjligt ska kunna genomföras enligt planering, oavsett oförutsedda händelser. Vissa förändringar kan då behövas göras för att anpassa till situationen. På denna sida beskrivs hur avsteg från kursplan ska dokumenteras, men också hur en riskbedömning kan göras för en kurs eller annan aktivitet som ska ges på campus eller annan fysisk plats, under exempelvis pågående pandemi.

Möjlighet att göra avsteg från kursplan

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) meddelade under våren 2020 att eventuella förändringar av kursplaner får göras i efterhand. Skulle en tillsynsanmälan göras kommer UKÄ inte att kritisera ett lärosäte som brådskande ändrat examinationsformer av smittskyddsskäl utan att först ha ändrat kursplanerna.

Kurs- och programkommittén (KPK) fattade tidigt ett beslut (dnr 1-227/2020) om möjlighet att göra avsteg från kursplaner i krissituationer för att möjliggöra genomförandet av planerade forskarutbildningskurser. Dessa avsteg gäller ändrade arbetsformer och/eller examinationsformer för att anpassa till distansundervisning. En förutsättning för sådana avsteg är att kursens lärandemål ändå kan uppnås med godtagbar kvalitet. Jämförelser av kursvärderingarna från innan och under covid-19 pandemin visar att kvaliteten av kurserna på aggregerad nivå har bibehållits.

I samband med revideringar av kursplaner (liksom vid formuleringen av nya kursplaner) ser vi gärna att arbetsformer och examination om möjligt beskrivs på ett sådant sätt att kursplanen kan användas både för distans- och campusundervisning. På så sätt skapar vi en flexibilitet för framtiden.

Beslut om avsteg ska fattas

Beslut om planerade avsteg från kursplanen ska, i den mån det är möjligt, göras i förväg och meddelas KPK:s handläggare. Studentrepresentanterna i KPK kan i samband med detta informeras och ges möjlighet att ge synpunkter.

Se "Mall för beslut om avsteg från kursplan maa covid-19" nedan. Fyll i alla gulmarkerade fält.

Beslutsunderlaget gällande avsteg från kursplanen signeras av kursansvarig och skickas till KPK:s handläggare med e-post (doctoralcourses@ki.se). Signering sker lämpligast med e-signatur via EduSign . En PDF-kopia returneras till kursansvarig sedan beslutet signerats. Arkivering sker centralt.

Riskbedömning

Vid genomförande av en kurs eller annan lärandeaktivitet på campus eller på annan fysisk plats i krissituationer kan en riskbedömning behöva göras för att säkerställa att risken för t.ex. smittspridning minimeras samtidigt som kursens kvalitet förblir åtminstone godtagbar.

Riskbedömningen görs av kursansvarig eller ansvarig för lärandeaktiviteten i mallen nedan (flik 1 på svenska, flik 2 på engelska). Bedömningen behöver inte skickas in annat än på förfrågan.

Kontakt

Anna Gustafsson

Handläggare

Erika Franzén

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Emilie Agardh

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor